Харківська медична академія післядипломної освіти летяго ганна володимирівна icon

Харківська медична академія післядипломної освіти летяго ганна володимирівнаНазваниеХарківська медична академія післядипломної освіти летяго ганна володимирівна
страница2/2
Дата конвертации12.12.2012
Размер363.13 Kb.
ТипДокументы
1   2
1. /Летяго.docХарківська медична академія післядипломної освіти летяго ганна володимирівна

ФАКТОР 3 ФАКТОР 4
Рис. 1 Структура факторної моделі взаємозв’язків між показниками при остеоартрозі на тлі гіпермобільного синдрому


у 2006 році, до яких увійшли найбільш інформативні МП, показники ВНС, такі як помірна звивистість венозної бранші капілярів, наявність внутрішньосудинних та периваскулярних порушень, особливо уповільнення кровообігу, відкриті артеріовенозні анастомози, симпатикотонія. Критерії перевірено на групі хворих на ОА та ГМС, які не увійшли в дану роботу. Результати перевірки склали 90,4 % правильних відповідей. Таким чином, використання зазначених критеріїв у лікувально-профілактичних закладах може сприяти зменшенню строків встановлення правильного діагнозу ОА та профілактиці прогресування даного захворювання.

Висновки

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що полягає в удосконаленні діагностики остеоартрозу на підставі вивчення стану мікроциркуляції, вегетативної нервової системи, особливостей особистості хворих, встановлення структурно-функціональних взаємозв’язків між показниками мікроциркуляції, імунітету, вегетативного регулювання, визначення ролі гіпермобільного синдрому у розвитку захворювання та виділення високоінформативних критеріїв диференційної діагностики цієї патології з гіпермобільним синдромом.

 1. Провідними маніфестними клінічними ознаками остеоартрозу у підлітків є: характерний профіль больового синдрому з переважанням артралгій механічного типу (78,30 %) на тлі хрускотіння у суглобах при відсутності порушень їх функціональної здатності. До початкових рентгенологічних проявів остеоартрозу у підлітків на тлі гіпермобільного синдрому відносяться: загостреність та подовженість міжвиросткових підвищень великогомілкових кісток (78,30 %), помірне звуження суглобових щілин (90,57 %).

 2. Ступінь вираженості больового синдрому у підлітків, хворих на остеоартроз, має зв’язок з психологічними особливостями особистості (r=0,41, p < 0,05), які характеризуються ознаками емоційної нестабільності (31,13 %), формуванням певних типів ставлення до хвороби (ергопатичний - 36,62 %, анозогнозичний - 25,41 % та гармонійний - 22,54 %) та типів акцентуацій характеру. Серед останніх найбільш часто виявляються істероїдний (23,31 %), лабільний (20,34 %) і епілептоїдний (20,34 %) варіанти.


 3. У підлітків, хворих на остеоартроз, порушення у системі мікроциркуляції торкаються різних її ланок і у більшості осіб проявляються змінами в архітектоніці судин, їх звивистістю (85,87 %), спазмом артеріального відділу та розширенням венозного (64,15 %), зменшенням кількості капілярів (64,13 %) та рядків (86,96 %), їх скороченням (35,87 %), агрегацією еритроцитів (48,11 %), відкритими артеріовенозними анастомозами (22,64 %), зниженням інтенсивності мікроциркуляторних процесів (рs < 0,001) та резервних можливостей мікроциркуляторного русла (рs < 0,001). Частота мікроциркуляторних відхилень зростає зі збільшенням тривалості захворювання (рφ < 0,05-0,001).

 4. Розлади у мікроциркуляторному руслі пов’язані з розвитком імунозапального автоімунного процесу, який підтверджується дисбалансом Т- і В-ланок імунітету у вигляді депресії Т- та активації В-ланки зі зниженням CD3+ s < 0,001), CD4+ s < 0,01), CD8+s < 0,05), підвищенням CD19+s < 0,001), імуноглобулінів А (рs < 0,001), G (рs < 0,01) на тлі зниження поглинальної здатності фагоцитарних нейтрофилів та гіперпродукції прозапальних цитокінів ІЛ-1β, ІЛ-6, ФНП-α (рs < 0,001). Визначено тісну кореляційну залежність між імунними показниками й уповільненням кровообігу (r=0,53, p < 0,05), прозорістю фону (r=0,47, p < 0,05), резервними можливостями мікроциркуляторного русла (r=0,68, p < 0,05).

 5. Формування остеоартрозу у підлітків відбувається на тлі відхилень у вегетативному регулюванні. У значної кількості осіб (44,79 %) реєструється вихідна симпатикотонія. Ваготонія спостерігається лише у 23,96 %. Порушення щодо вегетативної реактивності, а саме недостатня відповідь відділів вегетативної нервової системи на ортостатичну пробу, зростають зі збільшенням тривалості захворювання (рφ < 0,05-0,01). Більш знижена адаптаційна здатність до формування захворювання спостерігається у дівчат.

 6. Відповідно статистично-математичної факторної моделі формування остеоартрозу важливе значення у розвитку захворювання відводиться взаємодії між показниками імунітету, мікроциркуляції і вегетативної нервової системи. Визначено, що порушення у системі мікроциркуляції займають одне зі значущих місць у механізмах становлення дегенеративних змін у хрящі і тісно пов’язані з імунологічними факторами запалення та особливостями у вегетативному регулюванні, яке має спрямованість на переважання впливу симпатичної ланки вегетативної нервової системи.

 7. Найбільш інформативними показниками для диференційної діагностики остеоартрозу на тлі гіпермобільного синдрому із гіпермобільним синдромом без ознак остеоартрозу є наступні: артралгії після фізичного навантаження, загостреність та подовження міжвиросткових підвищень великогомілкових кісток, САВ 1:3 («помірний» спазм), звуження суглобових щілин, артралгії надвечір, помірна звивистість венозного відділу капіляра, наявність внутрішньосудинних змін, зниження швидкості капілярного кровообігу, артеріовенозні анастомози.

Практичні рекомендації

 1. Діти і підлітки із ознаками ГМС відносяться до групи ризику стосовно розвитку ОА. Особливу увагу необхідно приділяти особам жіночої статі та підліткам із вираженим ступенем ГМС. Вірогідність формування ОА у підлітків із ГМС підсилюється при наявності «помірного спазму» артеріальної бранші капілярів, звивистості бранш, внутрішньосудинних та периваскулярних змін, зниження загальної потужності спектра.

 2. Для своєчасної діагностики остеоартрозу необхідно використання розробленого нами диференційно-діагностичного алгоритму цього захворювання і гіпермобільного синдрому. Для остеоартрозу більш характерні порушення мікроангіоархітектоніки капілярів, внутрішньосудинні та периваскулярні зсуви, симпатикотонія та низька вегетативна реактивність.

 3. Визначення характеру мікроциркуляторних порушень, оцінка вегетативного регулювання та особливостей особистості хворого мають значення не тільки для діагностики остеоартрозу. Основні закономірності змін у зазначених системах і психологічне супроводження підлітків повинні враховуватися при лікуванні таких хворих з метою профілактики прогресування захворювання.

Список робіт, опублікованих за темою дисертації

 1. Лебець І.С. Оцінка типів ставлення до хвороби та акцентуацій характеру у підлітків, хворих на остеоартроз /І.С. Лебець, Г.В. Летяго //Вісник наукових досліджень. – 2007.−№1. – С. 78-79. Дисертант проаналізувала типи ставлення до хвороби та акцентуації характеру хворих на остеоартроз підлітків, здійснювала статистичну обробку отриманих результатів.

 2. Лебець І.С. Характеристика психологічних особливостей та адаптованості до захворювання у підлітків із остеоартрозом /І.С. Лебець, Г.В. Летяго // Вісник харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2007. − № 774.– С. 108-113. Автором самостійно проаналізовано особливості особистості, виконано узагальнення отриманих результатів.

 3. Лебець І.С. Стан вегетативного гомеостазу в підлітків, хворих на остеоартроз / І.С.Лебець, Г.В. Летяго // Проблеми медичної науки та освіти. – 2007. − № 3. – С. 13-16. Автором самостійно проведено метод варіабельності серцевого ритму, узагальнення отриманих результатів, сформульовано висновки.

 4. Лебець І.С. Характеристика мікроциркуляторних порушень за даними капіляроскопії у підлітків, хворих на остеоартроз / І.С.Лебець, Г.В. Летяго // Врачебная практика. – 2006. − № 4. – С. 75-79. Автором самостійно виконано методику капіляроскопії нігтьового ложа, узагальнення отриманих результатів та статистичну їх обробку.

 5. Лебець І.С. До питання прогресування остеоартрозу у підлітків /І.С. Лебець, Н.С. Шевченко, О.В. Матвієнко, Г.В. Летяго // Гігієнічні та соціально-психологічні аспекти моніторингу здоров’я школярів: матеріали конф. – Харків, 2006. – С.112. Автором здійснено оцінку клінічних проявів та мікроциркуляторних порушень при остеоартрозі у підлітків.

 6. Лебець І.С. Рівень емоційного стресу у підлітків, хворих на остеоартроз /І.С. Лебець, Г.В. Летяго //Український ревматологічний журнал. – 2007. – №3. – С. 81-82. Автором самостійно проведено аналіз частоти різних рівнів емоційного стресу у підлітків, хворих на остеоартроз.

 7. Лебець І.С. Типи відношення до хвороби у підлітків, хворих на остеоартроз / І.С. Лебець, Г.В. Летяго // Ревматичні хвороби з системними проявами: проблемні напрямки клініки, діагностики та вибір раціональної фармакотерапії: матеріали Пленуму правління асоціації ревматологів України. – Київ, 2006. Автором проведено визначення типів відношення до хвороби та статистичну обробку отриманих результатів.

 8. Критерії діагностики остеоартрозу на тлі гіпермобільного синдрому в підлітків / І.С. Лебець, Н.С. Шевченко, О.В. Матвієнко, Г.В. Летяго //Інформаційний лист, Київ, 2007. – 3 с. Дисертантом проведено аналіз найбільш інформативних ознак остеоартрозу у підлітків.

 9. Лебец И.С. Оценка показателей микроциркуляции у подростков с остеоартрозом / И.С. Лебец, А.В. Летяго // Актуальні питання дитячої кардіоревматології: матеріали V (Ювілейної) Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Євпаторія, 2006. – С.116. Автором самостійно проведено дослідження системи мікроциркуляції у хворих на остеоартроз.

 10. Лебець І.С. Комплексна оцінка стану мікроциркуляції у підлітків, хворих на остеоартроз / І.С. Лебець, Г.В. Летяго, О.О. Чистяк // Таврический медико-биологический вестник. – 2007. – Т.10, №2. – С.118. Автор приймала участь у проведенні метода лазерної допплерівської флоуметрії, проведено статистичну обробку отриманих результатів.

 11. Лебець І.С. Роль вегетативної нервової системи у формуванні остеоартрозу у підлітків / І.С. Лебець, Г.В. Летяго // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2007. – №4. – С.75. Автором самостійно проведено метод варіабельності серцевого ритму, узагальнення отриманих результатів.

 12. Лебець І.С. Характер микроциркуляторных нарушений и принципы их коррекции у подростков с остеоартрозом /І.С. Лебець, Г.В. Летяго //Таврический медико-биологический вестник. – 2008. – Т.11, №2. – С.88. Автором самостійно проведено аналіз отриманих результатів та статистичну їх обробку.

 13. Летяго Г.В. Стан вегетативної нервової системи у підлітків, хворих на остеоартроз // XII міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених: матеріали конгресу. – Тернопіль, 2008. – С. 90.

 14. Летяго А.В. Оценка микроциркуляторных изменений у подростков с остеоартрозом, сформировавшимся на фоне гипермобильного синдрома. / I Конгресс Российского общества школьной и университетской медицины и здоровья: материалы конгресса. - Москва, 2008. – С. 104-105.


Анотація

Летяго Г.В. Стан мікроциркуляції та вегетативної нервової системи при остеоартрозі у підлітків на тлі гіпермобільного синдрому. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.10 – педіатрія. – Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харків, 2008.

Дисертаційна робота містить нове вирішення питань ранньої діагностики остеоартрозу на тлі гіпермобільного синдрому у підлітків 15-18 років. Вивчаються основні прояви клінічної симптоматики остеоартрозу у даному віці в залежності від статі та його тривалості. Оцінюються особливості особистості із визначенням типів ставлення до хвороби, акцентуацій характеру, нейротизму та рівня емоційного стресу у зв’язку з хворобою.

Подаються результати дослідження стану системи мікроциркуляції із оцінкою ознак ураження судинної, внутрішньосудинної та периваскулярної ланок мікроциркуляції. Аналізуються показники тканинної перфузії, отримані методом лазерної доплерівської флоуметрії. Окреслюється зв'язок порушень у мікроциркуляції із імунологічними показниками запалення, а саме ІЛ-1β, ІЛ-6, ФНП-α, і станом клітинного імунітету.

У дисертаційній роботі вивчаються особливості вегетативного регулювання у підлітків, хворих на остеоартроз, та пацієнтів із гіпермобільним синдромом без ознак остеоартрозу.

Описуються критерії діагностики остеоартрозу у підлітків на тлі гіпермобільного синдрому та диференційно-діагностичні критерії захворювання.

Ключові слова: підлітки, остеоартроз, гіпермобільний синдром, мікроциркуляція, вегетативна нервова система, особливості особистості, запалення.


АННОТАЦИЯ

Летяго А.В. Состояние микроциркуляции и вегетативной нервной системы у подростков с остеоартрозом на фоне гипермобильного синдрома. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 – педиатрия. – Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины, Харьков, 2008.

В диссертационной работе представлено новое решение вопросов ранней диагностики остеоартроза на фоне гипермобильного синдрома у подростков 15-18 лет.

Установлено, что в развитии остеоартроза в подростковом возрасте немаловажную роль играют чрезмерные физические нагрузки, наследственная предрасположенность, перенесенные ранее воспалительные заболевания суставов. Выявлено, что патологический процесс преимущественно развивается в коленных суставах. Охарактеризованы основные клинические проявления данной патологии у подростков. Определено, что ведущим признаком остеоартроза является боль в пораженных суставах, усиливающаяся после физических нагрузок, ближе к вечеру, при спуске с лестницы. Указывается, что с увеличением продолжительности болезни интенсивность артралгий и частота возникновения болевых ощущений значительно увеличивается. Рентгенологическим методом исследования установлено, что остеоартроз в подростковом возрасте характеризуется следующими признаками: сужение суставной щели, удлинение и заострение межмыщелковых возвышений большеберцовой кости, остеофиты.

Выявлено, что степень выраженности болевого синдрома тесно коррелирует с психологическими особенностями, которые характеризуются эмоциональной нестабильностью, формированием определенных типов отношения к болезни (эргопатический, анозогнозический, гармоничный) и акцентуаций характера (истероидный, лабильный, эпилептоидный).

Определено, что у подростков с остеоартрозом нарушения в системе микроциркуляции касаются всех ее звеньев, и в большинстве случаев проявляются изменениями в архитектонике кровеносных сосудов, их извитостью, спазмом артериального отдела и расширения венозного, уменьшением количества капилляров и рядов, их укорочением, агрегацией эритроцитов, открытыми артериовенозными анастомозами, снижением интенсивности микроциркуляторных процессов и резервных возможностей микроциркуляторного русла. Отмечается, что длительность заболевания усугубляет микроциркуляторные нарушения.

В диссертации описывается связь нарушений в системе микроциркуляции с иммунологическими показателями воспаления, а именно ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α, и состоянием клеточного иммунитета.

Показано, что формирование остеоартроза у подростков происходит на фоне отклонений в вегетативном регулировании. Установлено, что у значительного количества больных регистрируется исходное превалирование симпатической нервной системы. Так же указывается, что у таких подростков отмечается сниженная вегетативная реактивность при проведении ортостатической пробы по сравнению со здоровыми. Данные изменения усиливаются с увеличением длительности болезни.

Методом факторного анализа установлено, что изменения в системе микроциркуляции играют важную роль в механизмах разрушения суставного хряща и тесно связываются с иммунологическими факторами воспаления и вегетативным регулированием.

Выделены наиболее информативные критерии дифференциальной диагностики остеоартроза с гипермобильным синдромом, а именно артралгии после физических нагрузок, заострение и удлинение межмыщелковых возвышений большеберцовых костей, умеренный спазм артериального отдела, сужение суставных щелей, умеренная извитость венозного отдела капилляра, наличие внутрисосудистых изменений, снижение скорости капиллярного кровотока, артериовенозные анастомозы.

Ключевые слова: подростки, остеоартроз, гипермобильный синдром, микроциркуляция, вегетативная нервная система, особенности личности, воспаление.


annotation

Letyago A.V. The state of microcirculation and the vegetative nervous system by osteoarthrosis in adolescents against the background of hypermobility syndrome. – Manuscript.

A competitive thesis for the Candidate of Science (Medicine) degree in specialty 14.01.10 – pediatrics. Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Educational affiliated to the Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv, 2008.

The thesis contains a novel solution as regards the issues of osteoarthrosis (OA) early diagnosis against the background of hypermobility syndrome (HS) in adolescents, aged 15-18. The main manifestation of OA clinical symptoms depending on its duration and patient's gender have been studied. Some personality characteristics have been investigated with determining the type of attitude to the disease, and the character accentuations, neurotism, and the emotional stress level as correlated with the disease have been estimated.

The results of studying the microcirculation system state with estimation of lesions in vascular, intravascular and perivascular links of microcirculation have been presented in the thesis.

Parameters of tissue perfusion obtained by the laser doppler flowmetry have been analyzed. A connection of disorders in microcirculation with immunologic findings for inflammation (IL-1β, IL-6 and TNF-α) and with the state of clinical immunity has been outlined.

The thesis presents the peculiarities in vegetative regulation in adolescents with OA and in patient with HS without OA signs.

Criteria of OA diagnosis in adolescents against the background of HS, as well as differential and diagnostic criteria of the disease have been described.

Key words: adolescents, osteoarthrosis, hypermobility syndrome, microcirculation, vegetative nervous system, personality characteristics, inflammationПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ГМС – гіпермобільний синдром

ІЛ – інтерлейкіни

МЦ – мікроциркуляція

МР – мікроциркуляторне русло

НСТ-інд. – НСТ-тест індукований

НСТ-сп. – НСТ-тест спонтанний

ОА – остеоартроз

ОП – ортостатична проба

ПМ – показник мікроциркуляції

РКК – резерв капілярного кровообігу

ТСХ – типи ставлення до хвороби

Фі – фагоцитарний індекс


ФНП-α – фактор некрозу пухлини-α

Фч – фагоцитарне число

СD19+ − В-лімфоцити

СD3+ − Т-загальні лімфоцити

СD8+ − Т-супресори

СD4+ − Т-хелпери

Іg – імуноглобуліни

HF – показник активності парасимпатичної нервової системи (high frequency)

Kv – коефіцієнт варіації

LF – показник активності симпатичної нервової системи (low frequency)

LF/HF – симпатовагальне співвідношення

VLF – показник активності гуморальної ланки спектра (very low frequency)

ТР – загальна потужність спектра (total power)

1   2
Похожие:

Харківська медична академія післядипломної освіти летяго ганна володимирівна iconХарківська медична академія післядипломної освіти кущ євгенія геннадіївна
Робота виконана в ду «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Академії медичних наук України»
Харківська медична академія післядипломної освіти летяго ганна володимирівна iconМіністерство охорони здоров’я україни харківська медична академія післядипломної освіти зімницька тетяна василівна
Порушення рухової активності товстої кишки у дітей із синдромом подразненого кишечнику та їх корекція
Харківська медична академія післядипломної освіти летяго ганна володимирівна iconШановні директори шкіл! Пропонуємо ознайомити вчителів з умовами публікації в електронному журналі «Золоті сторінки освіти». Дякуємо за співпрацю! Умови публікації в електронному журналі «Золоті сторінки освіти»
Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти започатковано електронний журнал «Золоті сторінки освіти» (наказ...
Харківська медична академія післядипломної освіти летяго ганна володимирівна iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти кафедра виховання та розвитку особистості відділ дошкільної освіти навчально-методичний центр відділу освіти слов’янської міської ради
У посібнику розкрито теоретичні та практичні аспекти проблеми мовленнєвої творчості дітей дошкільного віку
Харківська медична академія післядипломної освіти летяго ганна володимирівна iconНаказ №14-в смт. Мангуш Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти в лютому 2011 року
Згідно з наказом Управління освіти І науки Донецької облдержадміністрації від 14 грудня 2010 року №730 “Про підвищення кваліфікації...
Харківська медична академія післядипломної освіти летяго ганна володимирівна iconНаказ №37-в смт. Мангуш Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти в травні 2011 року
Згідно з наказом Управління освіти І науки Донецької облдержадміністрації від 14 грудня 2010 року №730 “Про підвищення кваліфікації...
Харківська медична академія післядипломної освіти летяго ганна володимирівна iconНаказ №28-в смт. Мангуш Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти в квітні 2011 року
Згідно з наказом Управління освіти І науки Донецької облдержадміністрації від 14 грудня 2010 року №730 “Про підвищення кваліфікації...
Харківська медична академія післядипломної освіти летяго ганна володимирівна iconНаказ №24-в смт. Мангуш Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти в березні 2011 року
Згідно з наказом Управління освіти І науки Донецької облдержадміністрації від 14 грудня 2010 року №730 “Про підвищення кваліфікації...
Харківська медична академія післядипломної освіти летяго ганна володимирівна iconУправління освіти І науки запорізької обласної державної адміністрації кз «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» зор завданн я
Напишіть твір на тему: «Невиконане домашнє завдання: чи варто ризикувати?». У творі використовуйте дієприкметники. 12 балів
Харківська медична академія післядипломної освіти летяго ганна володимирівна iconГоловне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Відділ освіти Апостолівської райдержадміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Директор Терещенко Наталя Миколаївна
Наша школа натхнення і творчості це загальноосвітній україномовний навчальний заклад Апостолівської районної ради Дніпропетровської...
Харківська медична академія післядипломної освіти летяго ганна володимирівна iconМіністерство охорони здоров`я україни дніпропетровська державна медична академія кафедра хірургії №1
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом ддма як навчальний посібник для студентів 4-х курсів медичних факультетів ддма (протокол...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов