Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсуНазваниеРобоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу
Дата конвертации05.12.2012
Размер364.91 Kb.
ТипРобоча програмаМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО


ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Н. Каразіна


Медичний факультет

Кафедра педіатрії
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор


____________________ В.В. Александров


“____” __________________ 2012 р.^ «СЕСТРИНСЬКА ПРАКТИКА»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ

Модуль 3. «ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ

^ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ПЕДІАТРИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ».ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри педіатрії


«____» ____________________ 2012 р.


протокол №_______

Завідувач кафедри,

професор ____________ М.М. Коренєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні методичної комісії

медичного факультету

«____» ____________________ 2012 р.


протокол №_______

Голова,

доцент ______________ О.Л. ГоваленковаХарків 2011

^ Сестринська практика. Робоча навчальна програма підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом 1101 «Медицина» зі спеці­альності 7.110101 «Лікувальна справа».


Програму сестринської виробничої практики складено для спеці­альності «Лікувальна справа» 7.110101, напряму підготовки 1101 «Медицина», відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Сестринська практика» для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації, ухваленої на засіданні Комісії з медицини Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 2 від 17.03.2006 р.).


Укладачі:


Коренєв М.М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного університету
^

ім. В.Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор;
Говаленкова О.Л. - доцент кафедри педіатрії Харківського національного університету

ім. В.Н. Каразіна, кандидат медичних наук, доцент.


Носова О.М. - доцент кафедри педіатрії Харківського національного університету

ім. В.Н. Каразіна, кандидат медичних наук, доцент.

Летяго Г.В. - асистент кафедри педіатрії Харківського національного університету

ім. В.Н. Каразіна, кандидат медичних наук.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В.Н. КАРАЗІНА


Назва кафедри: Педіатрії

ЕURОРЕАN СREDIT ТRANSFER SYSТЕМ

ЕСТS - інформаційний пакет

2011/2012

 1. Індивідуальні розділи програми навчання з дисципліни «Сестринська практика»


Загальна характеристика навчальної програми з дисципліни «Сестринська практика», педіатрія

1.1. Призначена для студентів вищих медичних навчальних закладів III- ІV рівнів акредитації спеціальностей 7.110101 «Лікувальна справа»; 7.110104 «Педіатрія»; 7.110105 «Медико-профілактична справа», напряму підготовки 1101 «Медицина».

1.2. Вивчення дисципліни здійснюється впродовж 6 семестру.

Обсяги дисципліни 2 кредити.

Кількість годин: всього - 40; аудиторних - 28; самостійна робота студентів - 12.

Лекційний курс програмою не передбачений.

1.3. Складена у відповідності з наступними нормативними документами:

 • освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 «Медицина»;

 • експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005 за № 52 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар» у вищих навчальних закладах III-ІV рівнів акредитації України за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактича справа»; рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 за № 152 «Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за № 492 «Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін»; наказом МОЗ України від 31.01.03 за № 148 «Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти»;

 • інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів.- К.: Книга плюс, 2005).

1.4. Попередні умови щодо вивчення дисципліни

Відповідно до навчального плану, проходження сестринської практики передбачено, коли студентом набуті відповідні знання з основних базових дисциплін: медичної біології, медичної та біологічної фізики, анатомії людини, фізіології, біоорганічної та біологічної хімії, мікробіології, вірусології та імунології, розпочато вивчення клінічних дисциплін - пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії та загальної хірургії, з якими інтегрується програма виробничої практики. У свою чергу, сестринська практика формує засади вивчення студентом подальших клінічних дисциплін - внутрішньої медицини, педіатрії, хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» та формування умінь застосовувати знання з сестринської справи в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонської декларації.

1.5. Структура організації вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою: (надається структурування на модулі (назви) та складові змістові модулі (назви).

За Експериментальним навчальним планом на сестринську практику виділено 4 кредити (120 годин), 80 годин з яких складає аудиторна підготовка (у вигляді практичних занять) і 40 годин самостійна робота студентів. Сестринська практика проводиться послідовно у трьох відділеннях стаціонару - терапевтичному, хірургічному, педіатричному (модуль 3) - і представлена трьома модулями, які у свою чергу розподіляються на сім змістових модулів.

Модуль 3. Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення.

Змістові модулі:

1. Принципи та організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.

2. Організація догляду та вигодовування дітей різного віку.

1.6. Види навчальної діяльності:

Проходження сестринської практики здійснюється шляхом проведення практичних занять та самостійної роботи студентів.

Тематичні плани практичних занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістових модулів.


^ Розподіл годин за видами занять впродовж 6 семестру (модуль 3)

Практичні заняття

28 годин

^ Самостійна робота студентів

12 години1.7. Особливості змісту та організації навчальної діяльності: практичних занять та самостійної роботи студентів.

Один раз на тиждень виділяється повний день засвоєння теоретичного матеріалу щодо особливостей роботи відділення, основних маніпуляцій медичної сестри та їх відпрацювання під контролем викладача у вигляді:

1) практичних занять (по 4 години - аудиторна частина практики);

2) самостійна робота студента у відділеннях стаціонару та закріплення отриманих знань і умінь - самостійна робота студентів (СРС).

Заняття проводяться в відділеннях клінічної бази кафедри за наступною методикою:

 1. Заняття розпочинається з тестового контролю протягом 10-15 хв., який проводиться з метою оцінки вихідного рівня знань і визначення ступеня готовності студентів до заняття.

 2. Протягом 30-45 хв. проходить обговорення теоретичної частини практичного заняття. Потім викладач (відповідно теми заняття) пояснює і демонструє передбачені темою практичні навички, знайомить студентів з принципами організації вигодовування дітей грудного віку та організацією харчування дітей старших одного року в дитячій лікарні.

 3. Протягом 50-60 хв. студенти самостійно працюють з хворими дітьми, виконують діагностичні й лікувальні маніпуляції та ін. Під час самостійної роботи викладач надає методичну допомогу студентам і звертає увагу на найбільш важливі питання з даної теми практичного заняття.

 4. Студенти доповідають про результати самостійної роботи. Викладач обговорює і дає пояснення, підкреслює особливості тієї чи іншої практичної навички, здійснює контроль кінцевого рівня знань студентів (40-50 хв.)

 5. Наприкінці заняття викладач підводить його підсумки, дає студентам завдання для самостійної роботи, вказує на вузлові питання наступної теми і пропонує список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання (10-15 хв.).

Кафедра педіатрії має право вносити зміни до навчальної програми у межах 15% в залежності від організаційних і технічних можливостей, профільності відділень та напрямку роботи кафедри, з обов’язковим виконанням вимог з дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за напрямом підготовки та навчальним планом. Самостійна робота студентів контролюється на практичних заняттях та підчас складання ПМК.


1.8. Контроль навчальної діяльності здійснюється відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005)

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні знань та навичок студента відповідно до переліків, визначених програмою сестринської практики.

^ Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності студентів перевага надається засвоєнню студентами практичних навичок, вирішенню ситуаційних задач та тестових завдань.

Одним з видів діяльності студента та його контролю з боку викладача є ведення Щоденника виробничої практики (додаток 1), який заповнюється студентом після кожного дня проходження сестринської практики та підписується викладачем після завершення самостійної частини роботи студента у стаціонарі. По закінченні кожного модуля виробничої практики студентом заповнюється Підсумковий звіт про виконану роботу (додатки 2, 3, 4).

Наявність заповненого та завіреного підписом викладача Щоденника і Підсумкового звіту є обов'язковою для допуску студента до підсумкового модульного контролю.

^ Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля і передбачає демонстрацію виконання практичної навички (з переліку) та вирішення ситуаційних завдань. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Форма проведення підсумкового модульного контролю включає контроль теоретичної (тестування, вирішення ситуаційних задач) і практичної підготовки (засвоєння та виконання практичних навичок).


^ 1.9. Оцінювання результатів вивчення модулів та дисципліни в цілому.

Оцінка з сестринської виробничої практик є рейтинговою та визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності студента та оцінок засвоєння ним передбачених програмою модулів. Оцінка за сестринську виробничу практику виставляється студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни, та являє собою середнє арифметичне оцінок за модулі, на які структурована практика. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за сестринську практику, складає 200.

^ Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) - 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність - 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю - 80 балів (40%).


^ Оцінювання поточної навчальної діяльності. Поточне оцінювання студентів проводиться за традиційною 4-бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) з подальшим перерахунком у багатобальну шкалу. Враховуючи, що кожен модуль містить шість практичних занять, питома вага кожного з яких однакова в межах всього циклу виробничої практики, перерахунок у багатобальну шкалу при оцінюванні всіх модулів здійснюється за наступною схемою:

"відмінно" – 15 балів

"добре" - 10 балів

"задовільно" - 5 балів

"незадовільно" - 0 балів


^ Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за поточну навчальну діяльність, складає 120 балів. Ця оцінка вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці "відмінно" (15), на кількість практичних занять (6) у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу (максимум 30): 15 х 6 + 30 = 120

^ Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці "задовільно", на кількість практичних занять модуля виробничої практики (5 х 6 = 30).

Велика увага при оцінюванні студента приділяється виконанню ним індивідуальної самостійної роботи, якою при проведенні сестринської практики є чергування у відділеннях стаціонару, питома вага котрого при виведенні оцінки дорівнює 30 балам.

^ Підсумковий модульний контроль. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали програму виробничої практики, мають належно оформлені звітні документи (Щоденник та Підсумковий звіт) та отримали за поточну діяльність не менше 30 балів.

^ Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного контролю, складає 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 40 балів.


^ 1.10. Опис навчального плану з дисципліни «Сестринська практика»

Структура практики

Кількість годин, з них

Рік

навчання

Вид контролю
Всього годин/ кредитів ЕСТS

Аудиторна

підготовка

СРС


180 годин

80

40

36 кредитів

Модуль 1.

Змістових модулів - 2

40 годин /

1,3 кредити

26

14
Поточний, підсумковий (модульний)

Модуль 2.

Змістових модулів - 3

40 годин /

1,3 кредити

26

14
Поточний, підсумковий (модульний)

Модуль 3.

Змістових модулів-2

40 годин /

1,4 кредити

28

12
^ Поточний, підсумковий (модульний)

Утому числі підсумковий модульний контроль

10 годин

4

6Примітка: 1 кредит ЕСТS - 30 год. Аудиторне навантаження - 44%, СРС - 56%


^ 1.11. Мета вивчення навчальної дисципліни.

Мета проведення сестринської практики полягає у досягненні основних кінцевих цілей, визначених у освітньо-професійній програмі підготовки спеціаліста за спеціальностями 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 "Педіатрія", 7.110105 "Медико-профілактична справа".

Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Набуття та удосконалення професійних навичок медичної сестри.

 2. Закріплення на практиці теоретичних знань з базових дисциплін.

 3. Поглиблення та систематизацію знань і умінь з догляду за хворими у відповідності до принципів медичної етики та деонтології.


III. Зміст навчальної програми з дисципліни «Сестринська практика»


Модуль 3. Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення

Змістовий модуль 1. Принципи та організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.

Конкретні цілі:

 • Визначати функціональні обов'язки та основні законодавчі і нормативні акти, що регламентують роботу медсестри педіатричного відділення.

 • Демонструвати володіння навичками організації роботи медичної сестри педіатричного відділення.

 • Набути професійні навички роботи медичної сестри маніпуляційного, процедурного кабінетів педіатричного стаціонару.

Тема 1. Організація роботи медичної сестри педіатричного відділення. Медична документація, порядок її ведення.

Особливості деонтології в роботі медсестри з дітьми та їх родичами. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують роботу медсестри педіатричного відділення. Структура і функції педіатричного стаціонару. Основні обов'язки медичної сест­ри педіатричного відділення. Організація роботи поста медичної сестри. Документація, що заповнюється постовою сестрою, та правила її ведення. Правила передавання чергувань наступній зміні. Організація роботи сестри маніпуляційного кабінету. Основна документація маніпуляційного кабінету. Правила зберігання та обліку медикаментозних засобів і медичного інструментарію у маніпуляційному кабінеті та на посту. Виписування, облік та зберігання сильнодіючих, наркотичних та отруйних речовин згідно з діючим наказом. Організація роботи сестри процедурного кабінету. Правила зберігання медичного інструментарію в процедурному кабінеті.

Тема 2. Обов'язки та дії постової медичної сестри педіатричного відділення.

Реєстрація пацієнтів, що поступають у відділення. Заповнення історії хвороби. Проведення антропометричних вимірювань (зросту, маси, обводів голови та грудей). Дослідження функції зовнішнього дихання. Термометрія, вимірювання артеріального тиску, дослідження пульсу із внесенням даних до температурного листка. Робота з листком призначень. Правила введення дітям лікарських засобів через рот.

Тема 3. Обов'язки та дії маніпуляційної медичної сестри педіатричного відділення.

Підготовка маніпуляційного стола до роботи. Техніка виконання підшкірних, внутрішньом'язових, внутрішньовенних ін'єкцій. Розрахунок дози антибіотика. Правила заповнення системи для інфузії та проведення внутрішньовенних вливань. Основні вимоги до проведення дезінфекції та передстерилізаційного очищення інструментарію.

Тема 4. Забезпечення лікувального та діагностичного процесу у педіатричному стаціонарі.

Підготовка хворої дитини та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. Правила взяття у дітей аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіса-Каковського, їх діагностичне значення. Техніка взяття мазків із зіва та носа. Правила накладання зігрівального компресу. Техніка застосування гірчичників, грілки, пухиря з льодом. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами. Методика і техніка подавання дітям зволоженого кисню та користування кисневою подушкою. Промивання шлунка, способи його проведення, взяття промивних вод на дослідження. Основні види клізм, методика та правила їх постановки дітям різного віку. Підготовка зондів, катетерів, кінцевиків до маніпуляцій.


^ Змістовий модуль 2. Організація догляду та вигодовування дітей різного віку.

Конкретні цілі:

-Набути професійні навички роботи медичної сестри з вигодовування дітей різного віку.

-Удосконалити уміння з догляду за хворими дітьми.

Тема 5. Обов'язки медсестри по організації вигодовування дітей різного віку.

Правила прикладання дітей до грудей при природному вигодовуванні. Техніка годування дитини із пляшечки при штучному вигодовуванні. Принципи організації харчування в дитячій лікарні.

Тема 6. Обов'язки медсестри по забезпеченню особистої гігієни дітей різного віку.

Проведення гігієнічної ванни дитині; лікувальні ванни; підмивання дітей, особливості підмивання дівчаток. Техніка промивання очей, прочищення вух та носа, обробка пуповинного залишку новонародженої дитини, закапування крапель у носа, очі та вуха дитині. Техніка антропометричних вимірювань (зросту, маси, обводів грудей та голови) дітей різного віку.


^ Орієнтовна структура залікового кредиту - модулю 3 сестринської виробничої практики "Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення"

Тема

Практичні

заняття

Самостійна робота студентів

СРС

Індивідуальна робота

^ Змістовий модуль 1. Принципи та організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.

1. Організація роботи медичної сестри педіатричного відділення. Медична документація, порядок її ведення.

4

2
2. Обов'язки та дії постової медичної сестри педіатричного відділення.

4

2
3. Обов'язки та дії маніпуляційної медичної сестри педіатричного відділення.

4

2

Вечірнє чергування у педіатричному відділенні (3год)

4. Забезпечення лікувального та діагностичного процесу у педіатричному стаціонарі.

4

2
^ Змістовий модуль 2. Організація догляду та вигодовування дітей різного віку.

5. Обов'язки медсестри по організації вигодовування дітей різного віку.

4

2

Вечірнє чергування у

педіатричному відділенні (3год)

6. Обов'язки медсестри по забезпеченню особистої гігієни дітей різного віку.

4

2
Індивідуальна робота6

Підсумковий контроль

4Усього годин - 40

28

12
^ Кредитів ЕСТS - 2 Аудиторна робота - 47 %, самостійна робота студентів - 53 %


Лекційного курсу програмою не передбачено.


Тематичних план практичних занять модулю 3 „Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення"Тема

Кількість

годин

1.

Організація роботи медичної сестри педіатричного відділення. Медична документація, порядок її ведення.

4

2.

Обов'язки та дії постової медичної сестри педіатричного відділення.

4

3.

Обов'язки та дії маніпуляційної медичної сестри педіатричного відділення.

4

4.

Забезпечення лікувального та діагностичного процесу у педіатричному стаціонарі.

4

5.

Обов'язки медсестри по організації вигодовування дітей різного віку.

4

6.

Обов'язки медсестри по забезпеченню особистої гігієни дітей різного віку.

4

РАЗОМ

24^ План самостійної роботи студентів при вивченні модулю 3 „Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення"з/п

Зміст

Кількість годин

Вид контролю

1

Ознайомлення з посадовими інструкціями та діючими наказами, що регламентують професійну діяльність медичної сестри педіатричного відділення

1

Підсумковий

(модульний)

2

Самостійне відпрацювання навичок та умінь, наведених у плані практичної підготовки

10

Поточний, підсумковий (модульний)

3

Заповнення звітної документації - щоденника виробничої практики та Підсумкового звіту

1

Поточний, підсумковий модульний)

4.

Індивідуальна робота:


Вечірнє чергування у педіатричному відділенні

3

Поточний
Вечірнє чергування у педіатричному відділенні

3

Поточний

5.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

2

Підсумковий

(модульний)

РАЗОМ

12


^ Розподіл балів, що присвоюються студентам з модулю 3^ Модуль 3. Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення" (поточна навчальна діяльність)

Кількість балів

«5»

макс.

«4»

«3» мін

Змістовий модуль 1

1.

Тема 1

15

10

5

2.

Тема 2

15

10

5

3.

Тема 3

15

10

5

4.

Тема 4

15

10

5

Змістовий модуль 2

5.

Тема 5

15

10

5

6.

Тема 6

15

10

5

^ Разом змістові модулі

120
30

Підсумковий модульний контроль, в тому числі:

80
40

практичної підготовки

40
20

теоретичної підготовки (ситуаційні задачі)

40
20

^ РАЗОМ сума балів

200
120

Примітка: Оцінка «2» відповідає - 0 балів.

Критерії оцінювання знань та умінь поточної навчальної діяльності та підсумкового модульного контролю.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за поточну навчальну діяльність, складає 120 балів. Ця оцінка вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці "відмінно" (15), на кількість практичних занять (6) у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу (максимум 30): 15 х 6 + 30= 120.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці "задовільно", на кількість практичних занять модуля виробничої практики: 5 х 6 = 30.

При оцінюванні студента, враховується виконання ним індивідуальної самостійної роботи, якою при проведенні сестринської практики є чергування у відділеннях стаціонару, питома вага котрого при виведенні оцінки дорівнює - максимум 30 балів.

^ Підсумковий модульний контроль. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали програму виробничої практики, мають належно оформлені звітні документи (Щоденник та Підсумковий звіт) та отримали за поточну діяльність не менше 30 балів.

Підсумковий модульний контроль передбачає демонстрацію виконання практичної навички (з переліку) та вирішення двох ситуаційних завдань.

^ Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного контролю, складає 80, при цьому:

- максимальна оцінка за виконання практичної навички складає 40 балів (виконано без помилок - 40 балів, виконано з окремими недоліками, виправленими під час виконання самим студентом 30 балів, виконано з недоліками, скоригованими викладачем - 20 балів, не виконано - 0 балів),

- за розв'язання кожного ситуаційного завдання - 20 балів (виконано повністю - 20 балів, виконано з окремими неточностями 15 балів, виконано з неточностями, які студент здатен виправити після зауваження викладача - 10 балів, не виконано або студент не здатен виправити недоліки після зауваження викладача - 0 балів).

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 40 балів.

^ Конвертація кількості балів за сестринську практику в оцінки за шкалами ЕСТS та 4-ри бальною (традиційною).

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ЕСТS наступним чином:

^ Оцінка ЕСТS

Статистичний показник

А

Найкращі 10% студентів

В

Наступні 25% студентів

С

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

Е

Останні 10% студентів


Відсоток студентів визначається на виборці для студентів даного курсу в межах відповідної спеціальності. Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у 4-ри бальну шкалу таким чином:

Оцінка модуля в балах ECTS

Оцінка за

шкалою ECTS

Оцінка модуля (ОМ) за

4-ри бальною шкалою

180-200

А

“5”

166-179

В

“4”

150-165

С

“4”

136-149

D

“3”

120-135

E

“3”

<120

FX, F

“2”


Оцінка з дисципліни FХ, F ("2") виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з виробничої практики після її завершення.

Оцінка FХ ("2") виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше двох разів після: закінчення семестру за графіком, затвердженим деканом.

Студенти, які одержали оцінку F по завершені сестринської практики (не виконали навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), мають пройти повторно практику з відповідного модуля. Рішення приймається керівництвом ВНЗ відповідно до нормативних документів, затвердженим в установленому порядку.


^ Оцінювання дисципліни:

Оцінка з дисципліни «Сестринська практика» виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни.

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисципліна.

Заохочувальні бали за рішенням Вченої ради можуть додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше.

Об'єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).


^ Перелік питань для підсумкового модульного контролю

з модулю 3 „Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення"


Змістовий модуль 1. Принципи та організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.

1. Основні деонтологічні засади роботи медсестри з дітьми та їх родичами.

2. Основні обов'язки медичної сестри педіатричного відділення.

3. Організація роботи поста медичної сестри педіатричного відділення. Документація, що заповнюється постовою сестрою, та правила її ведення. Правила передавання чергувань наступній зміні.

4. Особливості термометрії, вимірювання артеріального тиску та дослідження пульсу у дітей різного віку.

5. Правила введення дітям лікарських засобів через рот.

6. Організація роботи медичної сестри маніпуляційного кабінету педіатричного відділення. Основна документація, правила зберігання та обліку медикаментозних засобів і медичного інструментарію.

7. Основні вимоги до проведення дезінфекції та передстерилізаційного очищення інструментарію.

8. Особливості виконання підшкірних, внутрішньом'язових, внутрішньовенних ін'єкцій дітям різного віку.

9. Правила розрахунку дози антибіотика дитині певного віку.

10. Правила заповнення системи для інфузії та проведення внутрішньовенних вливань.

11. Організація роботи медичної сестри процедурного кабінету педіатричного відділення.

12. Особливості застосування у дітей гірчичників, користування грілкою та пухирем з льодом.

13. Методика та правила постановки різноманітних видів клізм дітям різного віку.

14. Правила взяття у дітей аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіса-Каковського, їх діагностичне значення.

15. Підготовка хворої дитини та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму.


Змістовий модуль 2. Організація догляду та вигодовування дітей різного віку.

1.Правила прикладання дітей до грудей при природному вигодовуванні.

2.Техніка годування дитини із пляшечки при штучному вигодовуванні.

3. Техніка змішаного вигодовування дітей.

4. Принципи організації харчування в дитячій лікарні.

5. Проведення гігієнічної ванни дитині; лікувальні ванни.

6. Підмивання дітей, особливості підмивання дівчаток.

7. Техніка промивання очей, прочищення вух та носа.

8. Особливості закапування крапель у носа, очі та вуха дитині.

9. Обробка пуповидного залишку новонародженої дитини.

10. Техніка антропометричних вимірювань (зросту, маси, обводів грудей та голови) дітей різного віку.


Перелік практичних навичок для підсумкового модульного контролю

з модулю 3 „Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення"


1. Продемонструвати вміння дати лікарський препарат для внутрішнього застосування дитині певного віку.

2. Продемонструвати можливі методики вимірювання температури у дитини та вміння записати результати у температурний листок.

3. Провести дослідження пульсу та вимірювання артеріального тиску дитині.

4. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику сповивання новонародженої дитини.

5. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику годування дитини першого року життя.

6. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику туалету очей, вух, порожнини рота, та обробку пуповидного залишку новонародженої дитини.

7. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику проведення гігієнічної ванни та підмивання дитини залежно від статі.

8. Продемонструвати методику виконання підшкірної ін'єкції дитині.

9. Продемонструвати методику виконання внутрішньом'язової ін'єкції дитині.

10. Розрахувати дозу антибіотика та розвести його у разі необхідності.

11. Підготувати систему та ввести внутрішньовенно крапельно препарат дитині.

12. Підготувати необхідні розчини для парентерального введення та продемонструвати правила поводження з одноразовим шприцом після його застосування.

13. Продемонструвати методику закапування крапель у носа, очі та вуха дитині.

14. Продемонструвати методику взяття мазків з носа та зіва дитини.

15. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику виконання очисної клізми дитині певного віку.

16. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику виконання промивання шлунка дитині певного віку.

17. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику виконання лікувальної клізми дитині певного віку.

18. Продемонструвати методику виконання внутрішньом'язової ін'єкції дитині.

19. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику антропометричних вимірювань (зросту, маси, обводів грудей та голови) дитині певного віку.

20. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику накладання зігрівального компресу на вухо дитині.

21. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику застосування гірчичників дитині.

22. Продемонструвати методику подавання зволоженого кисню дитині певного віку.


^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1.Касевич Н.М. Практикум з сестринської справи. - К.: „Здоров'я", 2005.

2.Пасєчко Н.В. Основи сестринської справи. - Тернопіль:Укрмедкнига, 1999.

3.Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. - К., 1993.

4.Щуліпенко І.М. Загальний та спеціальний догляд за хворими з основами валеології. - К., 1998.

5.Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія.- К., 2001. – 578 с.

6.Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / Під ред. Майданник В.Г., Дука К.Д., Бурлай В.Г. - К.: Знання України, 2002. - 356 с.

7.Фізичний та психічний розвиток дітей / В.Г. Майданник, М.А. Дадакіна. - Київ, 1993.

8.Майданник В.Г. Педіатрія. - Харьков: Фолио, 2004. – 1126 с.

9.Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика и деонтология. - К: Здоров'я, 1994

10.Справочник медицинской сестры по уходу /Под ред. В.В. Кованова. – М.:Медицина, 1974. – 464 с.

11.Марушко Ю.В., Гищак Т.В. Маніпуляції в педіатрії (показання і техніка виконання). – К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 104 с.

12.Курдюмова Н.О., Поліщук Т.Г. Практикум з педіатрії в модулях. – К.: Медицина, 2007. – 126 с.

13.Мазурин А.В., Запруднов А.М., Григорьев К.И. Общий уход за детьми. – М.: Медицина, 1989. – 192 с.

14.Руководство по детскому питанию /Под ред. В.А. Тутельяна, И.Я. Коня. – М.: Медицинское информационное агенство, 2004. – 662 с.

15.Воронцов И.М., Мазурин А.В. Справочник по детской диететике. – Л.: Медицина, 1980. – 416 с.

16.Студеникин М.Я., Ладодо К.С. Питание детей раннего возраста. – Л.:Медицина, 1991. – 176 с.

17.Чеботарева В.Д., Мельник А.И. Основные принципы организации питания здорового ребенка раннего возраста. – К., 1986. – 37 с.


Додаток 1.

ЩОДЕННИК

проходження сестринської виробничої практики студента III курсу,

_______________________факультету, ______ групи

______________________________________________________

(ПІБ)

Місце проходження практики:____________________________

______________________________________________________

Клінічна база___________________________________________


Дата, години роботи *

Зміст виконаної роботи **

Підпис викладача ***


* окремо вказуються години роботи під час аудиторної підготовки і самостійної роботи

** наводиться перелік виконаних маніпуляцій та завдань з вказанням у дужках їх кількості, назви підрозділу відділення, де вони безпосередньо виконувались

*** виконання маніпуляцій та завдань під час аудиторної підготовки засвідчується підписом викладача, під час самостійної роботи - старшою медичною сестрою відділення.

Додаток 2.

^ ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про виконану під час сестринської виробничої практики роботу в обсязі обов'язків медичної сестри педіатричного відділення студента III курсу

________________________________________факультету, ____групи

____________________________________________________________

(ПІБ)

Місце проходження практики:

Кафедра _______________________________________________________

Клінічна база___________________________________________________


з/п

Найменування маніпуляцій і процедур

^ Відмітка про виконання або кількість

1.

Оформлення документації постової медичної сестри педіатричного відділення.
2.

Вимірювання артеріального тиску та дослідження пульсу дитини.
3.

Термометрія дитини та заповнення температурного листа
4.

Дослідження функції зовнішнього дихання дитини
5.

Пероральне введення лікарських засобів дітям
6.

Виконання підшкірних ін'єкцій
7.

Виконання внутрішньом'язових ін'єкцій
8.

Виконання внутрішньовенних ін'єкцій та інфузій
9.

Проведення дезінфекції та передстерилізаційного очищення інструментарію
10.

Взяття мазків із зіва та носа у хворих дітей
11.

Виконання клізм дітям різного віку
12.

Взяття калу та сечі на різні види дослідження у дітей
13.

Промивання шлунка у дітей
14.

Накладання компресів
15.

Застосування гірчичників, користування грілкою та пухирем з льодом
16.

Прикладання дітей до грудей при природному вигодовуванні
17

Годування дітей із пляшечки при штучному вигодовуванні
18

Проведення гігієнічних та лікувальних ванн дітям
19

Туалет очей, вух, носа
20

Обробка пуповинного залишку
21

Проведення антропометричних вимірювань (зросту, маси, обводів грудей та голови) дітей різного віку
22

Інше (вказати)

Підпис викладача ___________________________________________________

Похожие:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів 5 курсу медичного (назва навчальної дисципліни)
Факультету за напрямом підготовки 1101 «Медицина», спеціальністю 110101 «Лікувальна справа». „ ”, 2012. 31 с
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу
За напрямом підготовки 1101 «Медицина», спеціальністю 110101 «Лікувальна справа». „ ”, 2012. 33 с
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу
Виробнича практика з догляду за хворими «Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару»....
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу медичного
Факультету за напрямом підготовки 1101 «Медицина», спеціальністю 110101 «Лікувальна справа». „ ”, 2012. 32 с
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу iconЗатверджую: Розглянуто на засіданні
Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціологія» розроблена для студентів Економіко-правового технікуму при мауп І складається...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту» з напрямку підготовки 0502...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету
...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу iconКалендарно–тематичний план лекцій з дисципліни «пропедевтика педіатрії» для студентів IІІ курсу медичного факультету на осінній семестр 2012-2013 навчального року (20 тижнів)
З дисципліни «пропедевтика педіатрії» для студентів IІІ курсу медичного факультету
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу iconПрограма навчальної дисципліни для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації україни
Запорізького державного медичного університету (завідувач кафедри д мед н., професор Недельська С. М.), кафедрою педіатрії №2 Вінницького...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу iconМетодичні вказівки до вивчення теми Поняття фінансового ринку та його структура
Робоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та практичних занять)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов