Закон україни «про освіту» (п. 4 ст. 54) Затверджений Постановою Верховної Ради №100/а від 23. 03. 1996 р icon

Закон україни «про освіту» (п. 4 ст. 54) Затверджений Постановою Верховної Ради №100/а від 23. 03. 1996 рНазваниеЗакон україни «про освіту» (п. 4 ст. 54) Затверджений Постановою Верховної Ради №100/а від 23. 03. 1996 р
Дата конвертации12.11.2012
Размер112.54 Kb.
ТипЗакон

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ


Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р., із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-ІV від 08.12.2004 р., Відомості Верховної Ради, 2005, № 2, ст. 44. (ст. 10)


Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова


Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.


^ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

(п.4 ст.54)


Затверджений Постановою Верховної Ради №100/а від 23.03.1996 р.

1. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати службові обов’язки.

4. «Педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, встановлюються категорії, присвоюються педагогічні звання» (витяг з п.4 ст.54).

Порядок атестації педагогічних працівників встановлюється Міністерством освіти і науки України.

«Рішення атестаційної комісії є підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи в порядку, встановленому законодавством» (витяг з п.4 ст.54.

Закон України «Про освіту» від 23.03.1996 р. Викладено у новій редакції від 11.12.2003 р.


^ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ»


Від 13.05.1999 р. №651-XIV (ст.27)


Стаття 27. Атестація педагогічних працівників


 1. Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти України.

 2. За результатами атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлюється кваліфікаційна категорія («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії») та може бути присвоєно педагогічне звання («старший учитель», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист» тощо).
  Положення про кваліфікаційні категорії та педагогічні звання затверджується Міністерством освіти України.^ КОНЦЕПЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

(12-річна школа)


Затверджена Постановою спільного засідання колегії МОН України і Президії АПН України №12/5-1 від 22.11.2001 р.


«Атестація педагога як форма виявлення рівня його кваліфікації має стати демократичнішою, спонукати до професійного вдосконалення.

Акценти в підготовці вчителя мають бути також перенесені з вивчення стандартних, інваріантних станів на механізм оволодіння новим, прилучення до перспективних моделей педагогічногого досвіду і набуття власного в ширрокій і різноманітній практиці.

Післядипломна пелагогічна освіта має стати більш персоніфікованою, надаючи кожному вчителю широкі можливості для оновлення, удосконалення, поглиблення своєї професійної підготовки в прийнятний для нього спосіб, у тому числі на базі дистанційногого навчання із застосуванням нових інформаційних технологій.

Замовником підвищення своєї професійної квліфікації має стати сам учитель, якому держава надає необхідні для цього можливості і стимули». (Витяг)

^ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПОЗАШКІЛЬНУ ОСВІТУ»

Від 22.07.2000 р. № 1833-ІІІ


Стаття 24. Підготовка і підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільного навчального закладу


 1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників дерджавних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється не рідше 1 разу на 5 років за рахунок коштів відповідних бюджетів. (Витяг)


^ Стаття 25. Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу


Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форм власноті здійснюється, як правило, 1 раз на 5 років у відповідності з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників. (Витяг)


^ ПРОГРАМА «ВЧИТЕЛЬ»


Прийнята Постановою Кабінета Міністрів України № 379 від 28.03.2002 р., затверджена Наказом МОН № 256 від 16.04.2002 р.


Державна програма «Вчитель» спрямована на розв’язання проблем, пов’язаних з підготовкою, професійною діяльністю та післядипломною освітою педагогічних працівників, на забезпечення гарантованої державної підтримки у цій сфері.


^ КОНЦЕПЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СТАРШІЙ ШКОЛІ


Затвреджена Рішенням колегії Міністерства освіти і науки України

№ 10/12-2 від 25.09.2003 р.


«Для забезпечення необхідного рівня професійної компетентності вчителів і керівників шкіл запровадити широкомасштабну систему відповідної перепідготовки: підвищення кваліфікації вчителів основної школи з орієнтацією на організацію до профільного навчання та його психолого-педагогічне забезпечення; вчителів старшої школи, які викладатимуть профільні і спеціальні курси; керівних кадрів освіти, здатних забезпечити функціонування профільної школи». (Витяг)


^ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ»


Від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ, м.Київ


Стаття 29. Права та обов’язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти


Права та обов’язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти визначаються Законом України «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.


^ Стаття 32. Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу

 1. Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типів і форми власності є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

 2. За результатами атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»), може бути присвоєно відповідне педагогічне звання вихователям – «вихователь-методист», а вихователям-методистам – «старший вихователь», учителям усіх спеціальностей – «старший учитель», «вчитель-методист».^ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ


Зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 01.12.1998 р. № 419, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.12.1998 р. № 792/3232


^ НАЦІОНАЛЬНА ДОКТРИНА РОЗВИТКУ ОСВІТИ


Затверджена Указом Президента України № 347/2002 від 17.04.2002 р.


ХІІІ. Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників (Витяг)


29. Підготовка педагогічних і науково-педагогічних прауцівників, їх професійне вдосконалення – важлива умова модернізації освіти. Для підтримки педагогічних і науково-педагогічних праціників, підвищення їх відповідальності за якість професійної діяльності держава забезпечує:

 • розроблення та вдосконалення нормативно-правової бази професійної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників;

 • розвиток конкурентоспроможності системи навчальних закладів, в яких проводиться підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників;

 • розроблення та запровадження державних стандартів педагогічної освіти різніх освітньо-кваліфікаційних рівнів і державних стандартів післядипломної педагогічної освіти;

 • оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями;

 • періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних і науково-педагогічних працівників, можливість вивчення іноземних мов.^ ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА 2004-2010 РОКИ


Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1546


Метою Програми є створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму у громадян України.

^ ЗАКОН «ПРО МОВИ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР»


Введений в дію Постановою Верховної Ради № 8313-11 від 28.10.1989 р., із змінами, внесеними згідно із Законами № 75/95 Верховної Ради від 28.02.1995 р., Відомості Верховної Ради, 1995 р., № 13 ст. 85 № 594/ІV від 06.03.2003 р., Відомості Верховної Ради, 2003., № 24, ст. 159


Стаття 2. Українська РСР забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя.


Стаття 6. «Незнання громаданином української або російської мови не є підставою для відмови йому у прийняті на роботу. Після прийняття на роботу службова особа повинна оволодіти мовою роботи органу чи організації в обсязі, необхідному для виконання службових обов’язків» (Витяг).


Стаття 25. Мова виховання та одержання освіти.

Вільний вибір мови навчання є невід’ємним правом громадян Української РСР.


^ НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

«ПРО ПОДОЛАННЯ ПРОЯВІВ БЮРОКРАТИЗМУ В ОСВІТИ»


Від 17.05.2005 р. № 297


Заборонити вимагати від педагогічних працівників під час проходження ними атестації узагальнені матеріали їх педагогічного досвіду, інші матеріали, не передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.


^ НАКАЗ МОНУ УКРАЇНИ

«ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИСВОЄННЯ

ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВАНЬ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ»


Від 04.07.2005 р. № 396


 1. Установити, що присвоєння педагогічного звання «старший вихователь» здійснюється у порядку, передбаченому для присвоєння педагогічного звання «старший учитель»; присвоєння педагогічних звань «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» (без вимог до кваліфікаційної категорії), «практичний психолог-методист» - у порядку, передбаченому для присвоєння педагогічних звань «учитель-методист», «викладач-методист».

Додатковою умовою для присвоєння педагогічного звання «керівник гуртка-методист», крім порядку, зазначеного в пункті 5.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, є наявність у керівника гуртка вищої педагогічної або іншої фахової освіти відповідно до статті 21 Закону України «Про позашкільну освіту» (крім народних умільців, робота яких відповідає критеріям, установленим чинним законодавством України).

^ НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

«ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ УМОВ ОПЛАТИ ПРАЦІ

ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ

ТА ОРГАНІЗАЦІЙ КУЛЬТУРИ»


Від 19 квітня 2001 р. № 204, із змінами, внесеними наказом від 10.червня 2003 р. № 336


Атестація бібліотекарів на присвоєння їм кваліфікаційних категорій не проводиться. Приймає і призначає на посаду бібліотечних працівників керівник навчального закладу. У наказі на призначення зазначається, на яку посаду приймається працівник і який йому призначається посадовий оклад. Працівник, який приймається на посаду «провідного бібліотекаря», «бібліотекаря І категорії», «бібліотекаря ІІ категорії», «бібліотекаря», протягом року направляється на курси підвищення кваліфікації (якщо протягом останніх 5 років він не проходив таких курсів) і через рік атестується на вдповідність займаній посаді (або посаді, на яку претендує), тобто на відповідність його кваліфікації вимогам кваліфікаційних характеристик.


^ НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

«ПРО АТЕСТАЦІЮ ПРАЦІВНИКІВ

ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ»


Від 13.01.2006 р. № 9


 1. Щорічно до 20 вересня створювати атестаційні комісії:

  1. Управлінням освіти і науки обласних державних адміністрацій на базі регіональних центрів практичної психології і соціальної роботи (комісії 3-го рівня) для:

 • атестації практичних психологів, соціальних педагогів навчальних закладів на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (за поданням комісій 2-го рівня);

 • атестації керівників та методистів районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи та методичних кабінетів відповідних відділів освіти, завідувачів та консультантів районних (міських) ПМПК на кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії», «спеціаліст І категорії» (за поданням комісій 2-го рівня);

 • встановлення (підтвердження) названим категоріям працівників психологічної служби педагогічних звань (за поданням комісій 2-го рівня);

 • порушення клопотання перед комісією 3-го рівня про присвоєння або підтвердження працівникам служби кваліфікаційних категорій «спеціаліст вищої категорії» та (або) педагогічних звань;

 • розгляду апеляцій на рішення комісій 2-го рівня.
  1. Районним (міським) та районним у містах органам управління освітою та відповідним органам виконавчої влади районних державних адміністрацій виконкомам міських рад, яким підпорядковані навчальні заклади, на базі районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи та методичних кабінетів відповідних відділів освіти (комісії 2-го рівня) для:

 • атестації практичних психологів, соціальних педагогів навчальних закладів на кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії», «спеціаліст І категорії»;

 • порушення клопотання перед комісією 3-го рівня про присвоєння або підтвердження працівникам служби кваліфікаційних категорій «спеціаліст вищої категорії» та (або) педагогічних звань


^ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРОФЕСІЙНУ ОСВІТУ» (витяг)


Стаття 45. Поняття і загальні положення

Для визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. Періодичність обов’язкової атестації та порядок її проведення встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти.

Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством.

Нормативною основою для проведення атестації є Типове положення про атестацію педагогічних працівників України.


^ ПЕРЕЛІК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ І

ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВАНЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


Затеверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 632


Кваліфікаційні категорії педагогічних працівників: спеціаліст вищої ктаегорії, спеціаліст І категорії, спеціаліст ІІ категорії, спеціаліст.

Педагогічні звання педагогічних працівників: викладач-методист, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-організатор-методист, старший вожатий-методист, практичний психолог-методист, керівник гуртка-методист, старший викладач, старший учитель, старший вихователь, майстер виробничого навчання І категорії, майстер виробничого навчання ІІ категорії.

Примітка. Педагогічні звання педагога-організатора-методиста, керівника гуртка-методиста, практичного психолога-методиста присвоюються з 1 вересня 2005 р.
Похожие:

Закон україни «про освіту» (п. 4 ст. 54) Затверджений Постановою Верховної Ради №100/а від 23. 03. 1996 р iconЗакон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України 2010. №14, / №14-15; №16-17 /, стор. 412, стаття 133
Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №20. – Ст....
Закон україни «про освіту» (п. 4 ст. 54) Затверджений Постановою Верховної Ради №100/а від 23. 03. 1996 р iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»
...
Закон україни «про освіту» (п. 4 ст. 54) Затверджений Постановою Верховної Ради №100/а від 23. 03. 1996 р iconЗакон україни про об’єднання громадян (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 34, ст. 504) ( Вводиться в дію Постановою вр
Загальною декларацією прав людини, І гарантується Конституцією та законодавством України. Держава сприяє розвитку політичної та громадської...
Закон україни «про освіту» (п. 4 ст. 54) Затверджений Постановою Верховної Ради №100/а від 23. 03. 1996 р iconПоложення про освітній округ, що додається. Прем’єр-міністр України М. Азаров затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №777 положення про освітній округ Загальні положення
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Закон україни «про освіту» (п. 4 ст. 54) Затверджений Постановою Верховної Ради №100/а від 23. 03. 1996 р iconЗакон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» вихователь кожен четвер місяця Організація навчально-виховного процесу у днз старша медична сестра кожен понеділок місяця
Серпнева освіта Загальні питання з роботи закладу. Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»
Закон україни «про освіту» (п. 4 ст. 54) Затверджений Постановою Верховної Ради №100/а від 23. 03. 1996 р iconЗакон україни про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1999, n 45, ст. 397 )

Закон україни «про освіту» (п. 4 ст. 54) Затверджений Постановою Верховної Ради №100/а від 23. 03. 1996 р iconЗакон України "Про охорону дитинства" закон україни про охорону дитинства (Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, №30, ст. 142)

Закон україни «про освіту» (п. 4 ст. 54) Затверджений Постановою Верховної Ради №100/а від 23. 03. 1996 р iconЗакон україни про попередження насильства в сім'ї (Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, №10, от. 70)

Закон україни «про освіту» (п. 4 ст. 54) Затверджений Постановою Верховної Ради №100/а від 23. 03. 1996 р iconЗакон україни про політичні партії в Україні ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 23, ст. 118 )
Конституцією України. Встановлення обмежень цього права допускається відповідно до Конституції України в інтересах національної безпеки...
Закон україни «про освіту» (п. 4 ст. 54) Затверджений Постановою Верховної Ради №100/а від 23. 03. 1996 р iconЗакон україни про освіту
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов