Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад \"національний гірничий університет\" icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад "національний гірничий університет"НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад "національний гірничий університет"
Дата конвертации16.02.2013
Размер86.12 Kb.
ТипДокументы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Державний вищий навчальний заклад "НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ"


Рада по роботі з молодими вченими

Придніпровського наукового центру

НАН України


РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ НГУ

ЧЕТВЕРТА

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

СТУДЕНТІВ, аспірантів і МОЛОДИХ УЧЕНИХ


"НАУКОВА ВЕСНА – 2013"


29 березня 2013 р.


Мета конференції:

Залучення обдарованої молоді до науково-практичної роботи та стимулювання

і підтримка досліджень молодих учених,

аспірантів і студентів.


Дніпропетровськ – 2013

Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі чергової науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених України, що відбудеться 29 березня 2013 р. за адресою: Державний ВНЗ "НГУ", пр. К. Маркса, 19, м Дніпропетровськ, 49600.

До участі у конференції запрошуються молоді учені, які займаються питаннями проблем розвитку промисловості та гірничо-металургійного комплексу.

За результатами роботи конференції буде підготований і розміщений на сайті НГУ збірник тез.

До збірника будуть включені тези тих авторів, які зробили доповідь на засіданні секції.

Для забезпечення своєчасної підготовки матеріалів конференції просимо до 10 березня 2013 р. заповнити заявку і надати (надіслати) її до оргкомітету конференції.

Тези доповідей, оформлені відповідно до вимог, надати секретарю секції. Вимоги до публікацій додаються.

Оргкомітет буде вдячний за розповсюдження даної інформації серед колег, зацікавлених взяти участь у конференції.


Голова оргкомітету

Ректор Г.Г. Півняк


Довідки: ^ Рада молодих учених Державного ВНЗ "НГУ" (кімн. 1/46);

Телефони: (056) 373-07-70.

Е-mаіl - nmu.em@ua.
fmКалендар роботи конференції:

800 – 1100 Реєстрація учасників

1100 – 1120 Відкриття конференції

1120 – 1600 Засідання секцій

1200 – 1300 Перерва

1600 Закриття конференції


^ РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

українська, російська, англійська


УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ


Голова оргкомітету – Півняк Геннадій Григорович,

ректор Державного ВНЗ "НГУ", академік НАН України


^ Заступники голови:

Бешта Олександр Степанович – д.т.н.. професор, проректор з наукової роботи Державного ВНЗ "НГУ"

Власов Сергій Федорович – д.т.н.. професор, голова Ради по роботі з молодими вченими Придніпровського наукового центру НАН України

Шевченко Сергій Вікторович – к.г.н., доцент, заступник начальника НДЧ Державного ВНЗ "НГУ"


^ Відповідальні секретарі:

Ципленков Дмитро Володимирович – к.т.н., доцент, голова ради молодих вчених Державного ВНЗ "НГУ"

Кириченко Марина Сергіївна – заступник голови ради молодих вчених Державного ВНЗ "НГУ"


^ ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Дрешпак Наталя Станіславівна – доцен кафедри МІВТ

Мєшков Вадим Ігоревич – асистент кафедри ЕОТ

Шашенко Дмитро Олександрович – доцент кафедри цивільного і господарського права

Череп Андрій Юрійович – к.т.н., доцент кафедри прикладної економіки

Гапєєв Сергій Миколайович – к.т.н., доцент кафедри будівництва і геомеханіки

Богданов Александр Александрович – асистент кафедри ТГМ

Віктосенко Ірина Андріївна – аспірант кафедри геофізичних методів розвідки

Інюткін Іван Володимирович – асистент кафедри транспортних систем і технологій.


^ НАПРЯМИ РОБОТИ СЕКЦІЙ

Секція 1 – Технології видобутку корисних копалин

Секція 2 – Збагачення корисних копалин

Секція 3Машинобудування та гірниче обладнання

Секція 4 – Геодезія та землеустрій

Секція 4 – Геомеханіка

Секція 5 – Геологія

Секція 6 – Безпека праці

Секція 7 – Екологічні проблеми регіону

Секція 8 – Електротехнічні комплекси та системи

Секція 9 – Автоматизація та інформаційні технології

Секція 10 – Економіка і управління

Секція 11 – Гуманітарна освіта та право

^ УВАГА!

Для своєчасного формування програми та підготовки збірника матеріалів конференції необхідно до 10 березня 2013 р. надіслати до Оргкомітету заявку на участь (форма додається).


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

 1. Текст рукопису доповіді виконується об'ємом до 2-х повних сторінок, включаючи рисунки на білому папері формату А4 (210х297мм) з полями: верхнє і нижнє 20 мм, ліве і праве 25 мм. Сторінки не нумерувати (нумерацію виконати олівцем в нижньому правому кутку). Рукопис тез оформити із застосуванням редактора Microsoft Word шрифтом Times New Roman розміром 12 пт (міжрядковий інтервал 1).

 2. Анотація виконується на українській мові, включає не більше 50 слів, приводиться окремо.

 3. ^ Графічний матеріал (рисунки, графіки, схеми) слідує виконувати впровадженими об'єктами (по тексту) і розташовувати після посилання на них. Під кожним рисунком вказується його номер і назва, наприклад:
Рисунок 2 – Функціональна схема пристрою


Рисунки відділяються від основного тексту пустим рядком. Всі позиції, позначені на рисунку, повинні бути пояснені в тексті.

 1. ^ Математичні формули і знаки повинні бути зрозумілі. Показники, ступені і індекси повинні бути менше основних знаків і виконуватися відповідно до редактора формул Microsoft Equation. Формули нумеруються (справа в круглих дужках, не відступаючи від правого поля) тільки в тому випадку, якщо на них в тексті є посилання. Між крайніми знаками формули і текстом повинен виконуватися один інтервал.

 2. Таблиці повинні мати назви і порядковий номер, наприклад:

Таблиця 2

Результати моделювання


Таблиця розташовується після згадки по тексту і відділяється від основного тексту інтервалом.

 1. ^ Перелік посилань повинен бути наведений наприкінці статті і складений в порядку згадування у тексті. Посилання на літературу – у квадратних дужках.

 2. Порядок оформлення. Структура представлення матеріалу статті повинна відповідати наступній схемі (див. зразок оформлення матеріалів):

 • у лівому верхньому кутку проставляється індекс за універсальним десятковим класифікатором (УДК);

 • через один інтервал без відступу від лівого краю друкуються рядковими напівжирними буквами прізвища і ініціали авторів (не більше трьох), їх посада і вчений ступінь. Для студентів вказати групу. На наступному рядку друкується курсивом не жирними буквами повне найменування установи, що представила матеріал, місто, країна;

 • через рядок друкувати прописними напівжирними буквами, не відступаючи від верхнього поля, без перенесень і центрувати назву статті.

 • через один інтервал друкується основний текст статті (мова викладу по вибору авторів, міжрядковий інтервал 1);

 • у кінці статті може бути приведений перелік посилань.

 1. Матеріали, що не відповідають перерахованим вимогам, до збірника не ввійдуть.


Зразок оформлення тез доповіді


УДК 681.518.54


Петров І.О., к.т.н., доцент, Ткач М.В. студент гр. ЕПг-07

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)


^ МОДЕЛЮВАННЯ ГІРНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ


Основна ідея енергетичної діагностики технологічних комплексів, що мають електромеханічну структуру, складається в розробці і практичній реалізації …


Перелік посилань


1. Ивахненко, А.Г. Непрерывность и дискретность. [Текст]: Навч. посібн. /А.Г. Івахненко. – К.: Наук. думка, 1990. – 224 с.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ


1. Прізвище, ім’я, по-батькові: ______________________________________________

2. Посада, науковий ступінь та вчене звання ______________________________________________

3. Тема доповіді ________________________________

______________________________________________

______________________________________________


4. Секція ______________________________________

5. П.І.Б., науковий ступінь та вчене звання наукового керівника (якщо є) ______________________________

______________________________________________

______________________________________________

7. Факультет, група, курс ( для студентів)

______________________________________________

9. Телефон ____________________________________

10. Е-mail _____________________________________


Дата Підпис


Особиста участь у конференції (доповідь на секції)

є обов’язковою!
Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад \"національний гірничий університет\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Протокол №12 від 11 квітня 2011 р. Завідувач кафедри Крупчан О. Д
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад \"національний гірничий університет\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни “Конституційне право зарубіжних країн”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад \"національний гірничий університет\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Основні поняття, предмет та система курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад \"національний гірничий університет\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці
Об`єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал науки, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю і на іспиті...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад \"національний гірничий університет\" iconОснови економічної науки міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад \"національний гірничий університет\" iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології Затверджено
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад \"національний гірничий університет\" iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад \"національний гірничий університет\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад \"національний гірничий університет\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад \"національний гірничий університет\" iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни національний транспортний університет Кафедра
Атаманюк В. Г. и др. “Гражданская оборона”, учебник., М. В. ш, 1986 г, ст. 80-98, 103-105
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов