Розділ 3 Грошові надходження (доходи), прибуток icon

Розділ 3 Грошові надходження (доходи), прибутокНазваниеРозділ 3 Грошові надходження (доходи), прибуток
страница1/3
Дата конвертации23.11.2012
Размер426.35 Kb.
ТипРозрахунок
  1   2   3

Розділ 3

Грошові надходження (доходи), прибуток,

їх розрахунок і розподіл на підприємствах


В системі економічних показників, що характеризують фінансові результати діяльності підприємств, важливу роль відіграють доходи, прибуток тощо.

Сьогодні у господарюючих суб’єктів існує ціла система доходів і прибутків. Так, в складі доходів виділяють валовий і чистий доходи, в складі прибутків – прибуток від продажу продукції, товарів, послуг, загальний і чистий прибуток тощо.

Самостійною економічною категорією, найважливішим показником виробництва підприємств є також виручка від продажу продукції, товарів, робіт послуг. Вона є основним джерелом надходження грошових коштів у підприємств. Виручку не можна ототожнювати з доходами підприємств. Вона є однією з складових, необхідних для визначення як доходів, так і прибутків.

Кожен з названих показників (доход, прибуток, виручка) має свій економічний зміст, порядок розрахунку та розподілу. Їх роль в економіці підприємств досить велика. На обсяг отриманих підприємством виручки (доходів) та прибутків впливають різноманітні фактори: обсяг виробленої та проданої продукції, рівень цін, рівень собівартості тощо. Управління цими факторами повинно бути спрямоване на збільшення доходів підприємств.


Вправа 3.1

З’ясування сутності грошових надходжень,

визначення їх складу та обсягу


Завдання 3.1.1. Розкрийте сутність грошових надходжень, назвіть їх склад (види).

Завдання 3.1.2. Що собою представляє виручка від продажу продукції, товарів, робіт, послуг та який процес її формування?

Завдання 3.1.3. Яке понятті ширше: “грошові надходження” чи “виручка”? Свою відповідь обґрунтуйте.

Завдання 3.1.4. Назвіть фактори, що впливають на величину виручки від продажу продукції, товарів, робіт, послуг і обґрунтуйте їх вплив.

Завдання 3.1.5. Назвіть загальну схему розподілу виручки і конкретні види витрат, які здійснюються за її рахунок.

Завдання 3.1.6. Розрахунок суми виручки від продажу продукції та розміру впливу факторів на її обсяг.

Вихідні дані.
Підприємство мало наступні дані по продукції, що реалізується:

з/п

Показники

Планові

Фактичні

1

Обсяг продукції, що продається, ц

а) продукція “А”

14750

14500

б) продукція “Б”

15000

15200

в) продукція “В”

14500

14200

г) продукція “Г”

14000

14300

д) продукція “Д”

13750

13550

2

Ціна продажу, грн. за 1 ц

а) продукція “А”

378-00

385-00

б) продукція “Б”

385-00

380-00

в) продукція “В”

394-00

390-00

г) продукція “Г”

367-00

370-00

д) продукція “Д”

386-00

382-00


Необхідно. 1. Визначити обсяг виручки від продажу продукції за планом і фактично.

2. Визначити відхилення фактичної виручки від планової її величини і вплив факторів (обсягу проданої продукції та ціни продажу) на зміну обсягу виручки.

Розрахунок виручки і впливу факторів на її обсяг здійснити в таблиці 3.1.6.1.

Методичні вказівки. Види продукції, що продається, їх обсяг і ціни за одиницю беруться з умови завдання.

Обсяг виручки від продажу продукції за планом та фактично визначається шляхом множення кількості продукції, що продається у відповідному періоді, на ціну її продажу.

^ Таблиця 3.1.6.1

Розрахунок виручки від продажу продукції

та рівня впливу факторів на її обсяг

Найменування продукції

Обсяг продукції, ц

Ціна за 1 ц., грн.

Виручка, тис. грн.

Виручка при фактич-

ному обсягу і планових цінах, тис. грн.

Відхилення, тис. грн.

за пла-

ном

фак-

тич-

но

пла-

нова

фак-

тич-

на

пла-

нова

фак-

тич-

на

Всьо-

го

в т.ч. за рахунок зміни

кіль-кості

ціни

Продукція“А”Продукція “Б”Продукція“В”Продукція “Г”Продукція“Д”
Відхилення фактичного обсягу виручки від її планової величини розраховується у вигляді різниці між цими величинами.

При визначенні впливу факторів на зміну суми виручки від продажу продукції розраховується додатковий показник: “Обсяг виручки при фактичному обсягу реалізації продукції та плановій ціні”. Різниця між цим показником і плановим обсягом виручки представляє відхилення за рахунок зміни кількості продукції, що реалізується, а різниця між розрахованим додатковим показником обсягу виручки та її фактичною величиною покаже зміну виручки за рахунок зміни ціни реалізації.

Завдання 3.1.7. Розкрийте зміст понять “дотації”, “субвенції”, “субсидії”, зазначте їх види та призначення.


Вправа 3.2

З’ясування сутності доходів підприємств, їх видів,

порядку розрахунку та розподілу


Завдання 3.2.1. Розкрийте сутність та назвіть склад валового доходу підприємства.

Завдання 3.2.2. Що собою представляє чистий доход підприємства? Назвіть види чистого доходу та розкрийте їх зміст.

Завдання 3.2.3. Назвіть порядок розрахунку і шляхи використання валового і чистого доходів підприємства.

Завдання 3.2.4. Розрахунок та розподіл валового та чистого доходів.

Вихідні дані. Виручка від продажу продукції, товарів, робіт, послуг з врахуванням інших надходжень (без ПДВ, акцизів) складає 36315,5 тис. грн. Заробітна плата – 4485,0 тис. грн. Матеріально-грошові витрати (без врахування витрат на оплату праці) – 28567,5 тис. грн.

Необхідно. Визначити валовий та чистий доходи та розподілити їх. Схема розрахунку вільна.

^ Методичні вказівки. Валовий доход представляє собою різницю між виручкою та матеріально-грошовими витратами (крім оплати праці).

Чистий доход визначається як різниця між валовим доходом та витратами на оплату праці. Отриманий чистий доход у розмірі 35 % направляється на сплату податків до бюджету, а решта – залишається на підприємстві.


Вправа 3.3

З’ясування сутності прибутку, порядок його планування та розрахунок впливу факторів на його обсяг


Завдання 3.3.1. Розкрийте економічний зміст прибутку, назвіть його види.

Завдання 3.3.2. Назвіть порядок розрахунку прибутку від продажу продукції, товарів, робіт, послуг.

Завдання 3.3.3. Що розуміють під реалізацією продукції, за якими каналами і цінами вона продається?

Завдання 3.3.4. Планування прибутку від продажу товарної продукції.

Вихідні дані. Підприємство мало наступні дані для планування прибутку від продажу товарної продукції.

з/п

Вид продукції, що реалізується

Кіль-

кість, ц

Ціна без ПДВ, акцизу за 1 ц, грн.

Собівар-тість 1 ц, грн.

^ Виручка- всього, тис. грн.

Собівар-тість- всього, тис. грн.

1

Продукція “А”

14750

378-00

346-00

х

х

2

Продукція “Б”

15000

385-00

356-50

х

х

3

Продукція “В”

14500

394-0

357-00

х

х

4

Продукція “Г”

14000

367-50

335-50

х

х

5

Продукція “Д”

13750

386-00

347-50

х

х

6

Інша продукція

х

х

х

8772,2

7940,8

7

Залишки готової продукції на початок планового року

х

х

х

160,0

130,0

8

Залишки готової продукції на кінець планового року

х

х

х

140,0

120,0


Необхідно. Розрахувати плановий прибуток від продажу товарної продукції.

Розрахунок прибутку здійснити у вигляді таблиці 3.3.4.1.


^ Таблиця 3.3.4.1

Розрахунок прибутку від продажу товарної продукції

з/п

Види продукції, що реалізується

Кіль-

кість, ц

Ціна за 1 ц, грн.

Собівар-тість 1 ц, грн.

Виручка- всього, тис. грн.

Собівар-тість- всього, тис. грн.

^ Прибу-ток (+), збиток (–), тис.грн.

1

Продукція “А”2

Продукція “Б”3

Продукція “В”4

Продукція “Г”5

Продукція “Д”6

Інша продукція7

Разом8

Залишки готової продукції на початок планового року9

Залишки готової продукції на кінець планового року10

Всього
^ Методичні вказівки. Розрахунок надходжень грошових коштів (виручки) від продажу кожного виду продукції та її собівартості здійснюється множенням ціни та собівартості 1 ц на всю кількість продукції, що реалізується.

Прибуток від продажу кожного виду продукції визначається у вигляді різниці між виручкою та собівартістю.

Прибуток від продажу всієї товарної продукції розраховується так: береться прибуток від продажу виготовленої готової продукції в плановому (поточному) році, додається до неї прибуток, отриманий від продажу залишку готової продукції на початок планового року, та віднімається прибуток, що знаходиться у залишках готової продукції на кінець планового року.


Завдання 3.3.5. Розрахунок впливу факторів на зміну обсягу прибутку від продажу продукції.

Вихідні дані. Підприємство має наступні дані по продукції, що реалізується.


^ Види продукції, що реалізується

Обсяг продукції, ц

Ціна за 1 ц, грн.

Собівартість 1 ц, грн.

план

факт

план

факт

план

факт

Продукція“А”

14750

14500

378-00

385-00

346-00

350-00

Продукція“Б”

15000

15200

385-00

380-00

356-00

352-00

Продукція“В”

14500

14200

394-00

390-00

337-00

353-00

Продукція“Г”

14000

14300

367-00

370-00

335-00

330-00

Продукція“Д”

13750

13550

386-00

382-00

347-00

350-00


Необхідно. 1.Визначити обсяг прибутку від продажу продукції за планом і фактично.

2. Визначити відхилення фактичного прибутку від планової його величини і вплив факторів на зміну обсягів прибутку.

Розрахунок прибутку від продажу продукції і рівня впливу факторів на зміну її обсягу здійснити у вигляді таблиці 3.3.5.1.

Методичні вказівки. Результат від продажу одиниці продукції як за планом, так і фактично, визначається у вигляді різниці між ціною і собівартістю одного центнера.

Прибуток (збиток) від продажу всієї продукції за планом і фактично розраховується шляхом множення результату від продажу 1 ц на кількість продукції, що реалізується, за планом і фактично.

Відхилення фактичного обсягу прибутку від продажу всієї кількості продукції від його планової величини розраховується у вигляді різниці між цими величинами.

Вплив на величини прибутку зміни кількості проданої продукції визначається шляхом множення фінансового результату від продажу 1 ц продукції за планом (гр. 7 розрахунку табл. 3.3.5.1) на різницю між фактичним та плановим обсягами продажу (гр. 2 – гр. 1 розрахунку табл. 3.3.5.1).

Вплив зміни собівартості на величину прибутку від продажу продукції розраховується шляхом множення фактичного обсягу проданої продукції (гр. 2 розрахунку) на величину різниці між фактичною та плановою собівартістю (гр. 4 – гр. 3 розрахунку).

Вплив зміни ціни продажу на прибуток від продажу продукції визначається шляхом множення фактичного обсягу проданої продукції (гр. 2 розрахунку) на величину різниці між фактичною та плановою ціною (гр. 6 – гр. 5 розрахунку).

Для того, щоб правильно визначити, як вплине на прибуток той чи інший фактор (позитивно чи негативно), слід пам’ятати, що збільшення кількості проданої продукції та ціни продажу збільшує величину прибутку, а збільшення собівартості проданої продукції – знижує його, та навпаки.

  1   2   3
Похожие:

Розділ 3 Грошові надходження (доходи), прибуток iconРозділ 2 Грошові кошти І організація
Для здійснення своєї безперервної діяльності підприємства повинні мати відповідну кількість грошових активів. Основним джерелом надходження...
Розділ 3 Грошові надходження (доходи), прибуток iconТема 3 Грошові надходження підприємств. Формування І розподіл прибутку
Соціально-економічний розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується якісними структурними зрушеннями у бік інтенсифікації...
Розділ 3 Грошові надходження (доходи), прибуток iconВступ розділ Загальна характеристика
Розділ Загальна характеристика написати офіційну назву підприємства
Розділ 3 Грошові надходження (доходи), прибуток iconЧастина Гроші І грошові системи
Державне регулювання грошового обороту та місце в ньому фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики
Розділ 3 Грошові надходження (доходи), прибуток icon2 Розділ Робота з обдарованими дітьми як педагогічна проблема
Вступ
Розділ 3 Грошові надходження (доходи), прибуток iconРозділ 6 Кредитування підприємств
Завдання 1 Поясніть сутність кредиту, його необхідність та функції, що він виконує в суспільстві
Розділ 3 Грошові надходження (доходи), прибуток iconПланробот и ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду на 2011 рік
Розділ Підготовка проектів нормативно-правових документів та аналітичне забезпечення
Розділ 3 Грошові надходження (доходи), прибуток iconОборотні активи, їх нормування та ефективність використання
Оскільки оборотні активи включають не лише матеріальні, а й грошові ресурси, від їх організації та ефективності використання залежить...
Розділ 3 Грошові надходження (доходи), прибуток iconРозділ II прибирання сходових площадок І маршів у житлових будинках
Середня площа разового прибирання місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводу дорівнює 0,65 кв м
Розділ 3 Грошові надходження (доходи), прибуток iconРеферат до складання заліку з інформатики Концепт комунікативно-структурованого життєсвіту за
Розділ Введення: підходи до розуміння проблем раціональності І деякі особливості міфічних та сучасних способів розуміння світу
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов