Оборотні активи, їх нормування та ефективність використання icon

Оборотні активи, їх нормування та ефективність використанняНазваниеОборотні активи, їх нормування та ефективність використання
страница1/2
Дата конвертации23.11.2012
Размер0.63 Mb.
ТипДокументы
  1   2

Розділ 5

Оборотні активи, їх нормування та

ефективність використання


Традиційне планування в умовах командно-адміністративної системи в сучасних умовах змінило бізнес-планування, основна мета якого – спроектувати діяльність фірми таким чином, щоб одержати максимальний прибуток та досягти найшвидшого обертання капіталу. Важливе місце в цьому займають оборотні активи або оборотний капітал.

Оборотні активи є однією з складових частин майна підприємства. Розвиток відносин визначає нові умови їх організації. Високий рівень інфляції, неплатежі та інші кризові явища примушують підприємства змінити свою політику по відношенню до оборотних засобів, шукати нові джерела їх поповнення, вивчати проблеми ефективності їх використання. Оскільки оборотні активи включають не лише матеріальні, а й грошові ресурси, від їх організації та ефективності використання залежить не лише процес матеріального виробництва, а й фінансове становище підприємства.

У даному розділі наведено ряд завдань з практики нормування та використання оборотних активів на державних підприємствах. Головна увага звернена на нормування оборотних активів та ефективність їх використання.

Мета вивчення даної теми – довести студентові доцільність нормування оборотних активів на будь-якому підприємстві, порядок визначення фактичної наявності власних та прирівняних до них джерел формування оборотних активів по балансу підприємства, визначення факторів, що впливають на прискорення або уповільнення кругообігу оборотних активів, представлення розрахунку та аналізу показників ефективності використання оборотних активів.


Вправа 5.1

Визначення економічної сутності оборотних активів


Завдання 5.1.1. Дайте визначення оборотних засобів. Розкрийте їх сутність.

Завдання 5.1.2. Опишіть кругообіг оборотних засобів підприємства. Як відбувається зміна натурально-речової форми оборотних засобів в процесі здійснення цього кругообігу? В чому основна відмінність між основними і оборотними засобами?

Завдання 5.1.3. Наведіть класифікацію оборотних засобів. Дайте визначення наступним термінам:

а) власні оборотні засоби;

б) залучені оборотні засоби;

в) оборотні виробничі фонди;

г) фонди обігу;

д) нормовані та ненормовані оборотні засоби.

Завдання 5.1.4. Охарактеризуйте склад оборотних засобів. Назвіть фактори, які їх визначають. Які особливості структури оборотних засобів підприємств різних галузей?


Вправа 5.2

Визначення складу оборотних активів підприємства


Завдання 5.2.1. Розрахунок фактичної наявності власних та прирівняних до них джерел формування оборотних активів підприємства.

Вихідні дані. Баланс підприємства “Універсалмаш” на 01.01.звітного року наведений у таблиці 5.2.1.1.

Необхідно. Розрахувати фактичну наявність власних та прирівняних до них джерел оборотних активів підприємства на підставі даних балансу.


Таблиця 5.2.1.1

Баланс підприємства “Універсалмаш” на 01.01.звітного року

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи


Основні засоби:


залишкова вартість

030

350

200

первісна вартість

031

40

50

знос

032

390

250

Інші необоротні активи

070

-

-

Всього за розділом І

080

350

200

ІІ. Оборотні активи


Запаси:

виробничі запаси

100

520

650

незавершене виробництво

120

30

20

готова продукція

130

350

300

Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230

320

410

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

600

540

Всього за розділом ІІ

260

920

950

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

100

100

Баланс

280

2270

2220

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал


Статутний капітал

300

500

400

Додатково вкладений капітал

320

75

-

Резервний фонд

340

80

150

Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток)

350

х

70

Усього за розділом І

380

655

620

ІІІ. Довгострокові зобов’язання


Довгострокові кредити банків

440

800

900

Інші довгострокові зобов’язання

470

-

-

Всього за розділом ІІІ

480

800

900

IV. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банків

500

415

200

Поточні зобов’язання за розрахунками

540-610

400

500

Усього за розділом IV

620

815

700

Баланс

640

2270

2220


Методичні вказівки. Розрахунок фактичної наявності власних та прирівняних до них джерел формування оборотних активів за балансом здійснюється наступним чином: р. 380 (ф.№1) – р. 080 (ф.№1).

Розрахунок оформити в таблиці 5.2.1.2.


Таблиця 5.2.1.2


Розрахунок наявності власних та прирівняних до них джерел формування оборотних активів підприємства

Показники

Сума, грн.

на початок періоду

на кінець періоду

1

2

3

1.Підсумок розділу І пасиву балансу2. Підсумок розділу ІІ активу балансу3. Наявність власних та прирівняних до них джерел формування оборотних активів
Завдання 5.2.2. Розрахунок структури оборотних активів підприємства.

Вихідні дані. Умова завдання 5.2.1.

Необхідно. Користуючись балансом (дивись завдання 5.2.1), визначити структуру власних оборотних активів підприємства.

Методичні вказівки. Для визначення структури власних оборотних активів підприємства необхідно розрахувати питому вагу кожного із зазначених в балансі елементів нормованих оборотних активів в загальній їх сумі.

Розрахунок провести за таблицею 5.2.2.1.


Таблиця 5.2.2.1


Розрахунок структури власних оборотних активів підприємства

Нормовані оборотні засоби

На початок періоду

На кінець періоду

Сума, грн

Питома вага, %

Сума, грн

Питома вага, %

1

2

3

4

5

1. Виробничі запаси

2. Незавершене виробництво

3. Готова продукція

4. Грошові кошти

5. Витрати майбутніх періодів


Вправа 5.3

Нормування власних оборотних активів підприємства


Завдання 5.3.1. Що представляє собою нормування оборотних засобів. Перерахуйте основні принципи нормування.

Завдання 5.3.2. Що таке норма і норматив оборотних засобів? Від чого вони залежать і як вони визначаються?

Завдання 5.3.3.Назвіть методики розрахунку величини оборотних засобів у виробничих запасах, а саме:

а) нормування оборотних засобів в запасах сировини, основних матеріалів, покупних напівфабрикатів;

б) нормування оборотних засобів в запасах допоміжних матеріалів;

в) нормування оборотних засобів в запасах палива;

г) нормування оборотних засобів на запчастини для ремонту;

д) нормування оборотних засобів в запасах МШП.


Завдання 5.3.4. Знайдіть відповідну пару


а) поточний запас

а) створюється у випадку перевищення строків вантажообігу в порівнянні із строками документообігу

б) транспортний запас

б) час, необхідний для транспортування, розвантаження, приймання і складування матеріалів

в) технологічний запас

в) запас, що забезпечує безперервність процесу виробництва

г) складський запас

г) запас, що створюється в період підготовки матеріалів до виробництва, в тому числі аналіз і лабораторні випробування

д) страховий запас

д) основний вид запасу


Завдання 5.3.5.

Вихідні дані. Рух вантажу від постачальника до покупця складає 18 днів. Поштовий пробіг розрахункових документів – 5 днів. Обробка документів у постачальника і в установі банку здійснюється протягом 2 днів. Строк акцепту – 3 дні.

Необхідно. Знайти норму оборотних засобів в транспортному запасі.

Завдання 5.3.6. Які фактори впливають на величину страхового запасу.

Завдання 5.3.7. Який спрощений порядок визначення транспортного запасу? В якому випадку він створюється?

Завдання 5.3.8.

Вихідні дані. Середній залишок матеріалів в дорозі за звітний період складає 15000 грн. Витрачання матеріалів за звітний період складає 12000 грн. Кількість днів у звітному періоді – 22.

Необхідно. Знайти норму оборотних засобів на матеріали в дорозі.

Методичні вказівки

За спрощеним методом норма оборотних засобів на матеріали в дорозі (Н) визначається за наступною формулою:


Н = З : В/Д ,


де З – середній залишок матеріалів в дорозі за звітний період, грн.;

В – витрачання матеріалів за звітний період, грн.;

Д – кількість днів у звітному періоді.

Завдання 5.3.9. Як розраховується загальний норматив на сировину, основні матеріали і покупні напівфабрикати? Що він відображає?

Завдання 5.3.10. В чому полягає особливість нормування величини оборотних засобів в запасах допоміжних матеріалів? На які дві групи поділяються допоміжні матеріали?

Завдання 5.3.11. В чому полягає особливість нормування величини оборотних засобів на тару покупну і власного виробництва, поворотну і безповоротну?

Завдання 5.3.12. На які групи поділяється обладнання при здійсненні нормування оборотних засобів на запасні частини для ремонту?

Завдання 5.3.13. Навести методику нормування величини оборотних засобів в незавершеному виробництві і витратах майбутніх періодів. Від чого залежить величина нормативу оборотних засобів, яка виділяється для заділів незавершеного виробництва.

Завдання 5.3.14. Які запаси називають сталими, а які – зростаючими? Як визначається коефіцієнт зростання витрат при рівномірному і нерівномірному їх зростанні? Навести відповідні формули.

Завдання 5.3.15.

Вихідні дані. Виробнича собівартість деталі складає 200 грн. Тривалість виробничого циклу – 4 дні. Витрати на виробництво склали в І-й день – 100 грн., в ІІ-й день – 40 грн., а інші 60 грн. – це витрати, що здійснюються рівномірно кожний день.

Необхідно. Знайти коефіцієнт зростання затрат.


Завдання 5.3.16. Як визначити норматив величини оборотних засобів в незавершеному виробництві, якщо на підприємстві не можна застосовувати метод прямого розрахунку?

Завдання 5.3.17. Наведіть методику нормування оборотних засобів в запасах готової продукції і сукупного нормативу оборотних засобів.

Завдання 5.3.18. Як здійснюється розрахунок оптимальної величини оборотних засобів в запасах готової продукції і сукупного нормативу оборотних засобів?

Завдання 5.3.19. Як визначити норму оборотних засобів в запасах готової продукції на складі і по товарах відвантажених?

Завдання 5.3.20.

Вихідні дані. Норматив оборотних засобів на готову продукцію на складі – 350 тис. грн., а на відвантажену готову продукцію, що знаходиться в процесі оформлення – 140 тис. грн. Запланований випуск готової продукції в IV кварталі за виробничою собівартістю – 6300 тис. грн.

Необхідно. Знайти норму оборотних засобів на готову продукцію.


Завдання 5.3.21. Що належить до ненормованих оборотних засобів? Як можна впливати на цю групу оборотних засобів?

Завдання 5.3.22. Як можна управляти ненормованими оборотними засобами?

Завдання 5.3.23. Розрахунок нормативу оборотних активів на сировину і матеріали.

Вихідні дані. Підприємству “Універсалмаш” від постачальника, заводу “Жовтень”, надійшли матеріали, необхідні для виробництва: сталь кругла 10 мм, сталь листова 8 мм та мідь листова. Час перебування кожного виду матеріалу в дорозі складає 3 дні. Час на приймання, розвантаження, сортування та складування матеріалів становить 1 день. Час на підготовку матеріалів до виробництва для сталі круглої – 3 дні, для міді – 2 дні. Сталь листова часу на підготовку до виробництва не потребує. Поточний складський запас складає – 20 днів, 7 днів та 30 днів відповідно для сталі круглої, для сталі листової та міді. В якості резерву, що забезпечує безперервний процес виробництва, створений страховий запас, величина якого дорівнює 50 % складського запасу. Планове витрачання матеріалів в І-му кварталі складає:

сталь кругла – 9,0 тис. грн.;

сталь листова – 8,0 тис. грн.;

мідь листова – 6,0 тис. грн.

Необхідно. Розрахувати норму та норматив оборотних активів за сировиною та матеріалами.

Методичні вказівки. Норматив оборотних активів, що авансуються в сировину, матеріали та покупні напівфабрикати, визначається за формулою:


Н = РД ,


де Н – норматив оборотних засобів в запасах сировини, основних матеріалів, напівфабрикатів;

Р – середньодобове витрачання сировини, матеріалів та покупних напівфабрикатів;

Д – норма запасу в днях.

Визначення норми запасу – найбільш складна та важлива частина нормування. Норма запасу встановлюється по кожному виду та групі матеріалів. Якщо використовується багато видів сировини, то норма встановлюється по основних видах, що складають не менше 70–80 % загальної вартості.

Норма запасу в днях з окремих видів сировини, матеріалів, напівфабрикатів встановлюється в залежності від часу, необхідного для створення транспортного, підготовчого, технологічного, поточного, складського та страхового запасів.

Транспортний запас в днях визначається як різниця між кількістю днів пробігу вантажу та кількістю днів руху, а також оплати документів на цей вантаж.

Підготовчий запас передбачений в зв’язку з витратами на приймання, складування, розвантаження сировини. Він визначається на підставі встановлених норм або фактично витраченого часу.

Технологічний запас розраховується лише по тих видах сировини та матеріалів, по яких згідно технології виробництва необхідна попередня підготовка виробництва (сушіння, відстоювання тощо). Його величина розраховується за встановленими технологічними нормами.

Поточний складський запас повинен забезпечити безперервність виробництва між поставками матеріалів, тому в промисловості він є основним. Величина складського запасу залежить від рівномірності поставок, а також періодичності запуску сировини та матеріалів у виробництво. Основою для розрахунку поточного складського запасу є середня величина інтервалу між двома поставками даного виду сировини та матеріалів. Вона визначається на підставі договорів, домовленостей, замовлень тощо.

Страховий запас, як правило, складає 50 % від поточного складського запасу. Він може бути й більшим, якщо підприємство знаходиться далеко від постачальників та транспортних шляхів.

Таким чином, загальна норма запасу в днях на сировину, матеріали, покупні напівфабрикати в цілому встановлюється на підставі п’яти перерахованих нормативів.

Розрахунок норм та нормативів потрібно здійснити по кожному виду матеріалів окремо, за схемою, наведеною в таблиці 5.3.23.1.


Таблиця 5.3.23.1

Розрахунок нормативу оборотних активів

на сировину та матеріали

Назва матеріалу

Приймання, розвантаження, сортування, складування, дні

Підготовка до виробничого процесу, дні

Час перебування в дорозі,

дні

Поточний складський

запас, дні

Страховий запас, дні

Разом норма запасу, дні

Вартість витрачання

матеріалів, грн

Одноденне витрачання матеріалів, грн

Норматив, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сталь кругла
Сталь листова
Мідь листова
РАЗОМ:

Завдання 5.3.24. Розрахунок нормативу оборотних активів в незавершеному виробництві.

Вихідні дані. Підприємство “Універсалмаш” виробляє деталі для універсальних токарних верстатів (втулки). Витрати на випуск валової продукції в І кварталі складають 77850,0 грн. Відомо, що технологічний запас складає 1 день, транспортний запас – 3 дні, оборотний та страховий запаси – по 1 дню відповідно. Витрати в І кварталі є зростаючими. Коефіцієнт зростання витрат – 0,76.

Необхідно. Розрахувати норматив оборотних активів в незавершеному виробництві.

Методичні вказівки. Норматив оборотних активів в незавершеному виробництві визначається за формулою:


Н = РТК ,


де Р – одноденні витрати на виробництво продукції;

Т – тривалість виробничого циклу в днях;

К – коефіцієнт зростання витрат.

Одноденні витрати визначаються шляхом ділення витрат на випуск валової продукції відповідного кварталу на 90.

Добуток тривалості виробничого циклу та коефіцієнту зростання витрат представляє собою норму запасу в днях за статтею “Незавершене виробництво”.

Тривалість виробничого циклу відображає час перебування продукції в незавершеному виробництві від першої технологічної операції до повного виготовлення продукції та передачі її на склад.

Коефіцієнт зростання витрат відображає характер зростання витрат в незавершеному виробництві по днях виробничого циклу. Він визначається відношенням середньої собівартості виробу до загальної суми витрат на виробництво.

При розв’язанні задачі кількість днів в кварталі прийняти рівною 90. Розрахунок здійснити у формі, наведеній в таблиці 5.3.24.1.


Таблиця 5.3.24.1

Розрахунок нормативу оборотних активів в незавершеному виробництві

Показники, що використовуються при розрахунку нормативу

Дані

1

2

1. Витрати на випуск валової продукції, грн.
2. Технологічний запас, дні
3. Транспортний запас, дні
4. Оборотний запас, дні
5. Страховий запас, дні
6. Коефіцієнт зростання витрат
7. Одноденні витрати, грн.
8. Тривалість виробничого циклу, дні
9. Норма запасу, дні
10. Норматив на незавершене виробництво, грн.

Завдання 5.3.25. Розрахунок нормативу оборотних активів у витратах майбутніх періодів.

Вихідні дані. Відомо, що підприємство “Уіверсалмаш”, яке виробляє втулки, в першому кварталі несе витрати по освоєнню нових видів продукції, по ремонту верстатів та інші витрати, що відображаються у статті “Витрати майбутніх періодів”. Сума витрат майбутніх періодів на початок звітного кварталу складає 6000 грн. Витрати, що несе підприємство в кварталі за кошторисом, складають 7000 грн. Витрати, що включаються до собівартості продукції звітного кварталу, складають 3000 грн.

Необхідно. Розрахувати норматив оборотних засобів по статті “Витрати майбутніх періодів”.

Методичні вказівки. Норматив за статтею “Витрати майбутніх періодів” розраховується за формулою:


Н = Р + Р1 – Р2 ,


де, Р – сума витрат майбутніх періодів на початок планового року;

Р1 – витрати планового періоду за кошторисом;

Р2 – витрати, що включаються до собівартості продукції планового року.

Розрахунок здійснити у формі, наведеній в таблиці 5.3.25.1.


Таблиця 5.3.25.1

Розрахунок нормативу на витрати майбутніх періодів

Показники, що використовуються при розрахунку нормативу

Сума

1

2

1. Сума витрат майбутніх періодів на початок І кварталу, грн.
2. Витрати, що включаються до собівартості продукції звітного кварталу, грн.
3. Витрати, що несе підприємство в І кварталі за кошторисом, грн.
4. Норматив на витрати майбутніх періодів, грн.

Завдання 5.3.26. Розрахунок нормативу оборотних активів на паливо.

Вихідні дані. Підприємство “Універсалмаш” для технологічного процесу використовує паливо. Витрачання палива в кварталі складає 27000,0 грн. Норма поточного запасу складає 10 днів. Норма страхового запасу становить 30 % норми поточного запасу.

Необхідно. Визначити норматив оборотних активів на паливо.

Методичні вказівки. Норматив оборотних активів на паливо встановлюється так само, як на сировину та матеріали. Не розраховується норматив на газоподібне паливо та електроенергію. При здійсненні розрахунку враховується потреба у паливі для виробничих та невиробничих цілей. Для виробничих цілей потреба визначається на підставі виробничої програми та норм витрачання на одиницю продукції по цехах; для невиробничих – на підставі обсягу виконаних робіт.

Розрахунок нормативу оформити в таблиці 5.3.26.1.


Таблиця 5.3.26.1

Розрахунок нормативу оборотних активів на паливо

Показники, що використовуються при розрахунку нормативу

Дані

1

2

1. Витрачання палива за квартал, грн.
2. Одноденне витрачання палива, грн.
3. Норма поточного запасу, дні
4. Норма страхового запасу, %
5. Норматив оборотних активів на паливо, грн.


Завдання 5.3.27. Розрахунок нормативу оборотних активів на запаси малоцінних та швидкозношуваних предметів.

5.3.27.1. Вихідні дані. Підприємство “Універсалмаш” для технологічних та господарських цілей використовує МШП у вигляді:

  • спецінструменту і спецприладів (фрези, свердла тощо);

  • господарського інвентарю, до складу якого включаються виробничий інвентар (відра тощо), конторський інвентар (столи, стільці), побутовий інвентар (штори, шафи тощо);

  • спецодяг та спецвзуття, що видається робітникам згідно “Типових галузевих норм безкоштовної видачі спецодягу та спецвзуття робітникам та службовцям машинобудівних та металообробних виробництв”;

  • виробнича тара.


5.3.27.2. Відомо, що фактична вартість інструменту та спецприладів в експлуатації складає 1000,0 грн., середньоквартальна чисельність промислово-виробничого персоналу цеху складає 20 чоловік, а чисельність персоналу в першому кварталі (звітному) складає 25 чоловік.

Необхідно. Розрахувати норматив оборотних активів на спецприлади та спецінструменти.


5.3.27.3. Відомо, що вартість фактичних запасів господарського інвентарю на кінець звітного кварталу складає 5000,0 грн., а вартість зношеного господарського інвентарю дорівнює 3000,0 грн.

Необхідно. Розрахувати норматив оборотних активів на господарський інвентар.


5.3.27.4. Відомо, що одноденне витрачання спецодягу та взуття складає 200 грн. Транспортний, поточний та страховий запаси складають 7, 8 та 4 дні відповідно.

Необхідно. Розрахувати норматив оборотних активів на спецодяг та спецвзуття.


5.3.27.5. Відомо, що підприємство “Універсалмаш” використовує тару, яку постачає підприємство “Прогрес”. Тара є зворотною згідно з договором постачання. Квартальна вартість зворотної тари складає 50000,0 грн. Сума зносу та уцінки тари складає 20000,0 грн.

Необхідно. Знайти норматив оборотних активів на виробничу тару.

Методичні вказівки. Норматив по МШП розраховується окремо по інструментах, приладах, спецодягу і спецвзуттю, спецінструментах та спецприладах.

По першій групі норматив розраховується методом прямого розрахунку, по другій – окремо по конторському, виробничому інвентарю. Норматив оборотних активів по спецодягу та взуттю визначається на підставі даних кількості робітників, яким вони видані, та вартості одного комплекту.


Таблиця 5.3.27.1

Розрахунок нормативу оборотних активів на малоцінні та швидкозношувані предмети

Показники, що використовуються при розрахунку нормативу

Дані

1

2

Види МШП:
а) інструмент та спецприлади
- фактична вартість інструменту, грн.
- середньоквартальна чисельність виробничо-промислового персоналу в попередньому кварталі, чол.
- чисельність персоналу в звітному кварталі, чол.
- норматив на інструмент та спец прилади, грн.
б) господарський інвентар
- вартість фактичних запасів на кінець звітного кварталу, грн.
- вартість зношеного господарського інвентаря, грн.
- норматив на господарський інвентар, грн.
в) спецодяг та спецвзуття
- одноденне витрачання спецодягу та взуття, грн.
- транспортний запас, дні
- поточний запас, дні
- страховий запас, дні
- норматив оборотних активів на спецодяг та спецвзуття, грн.
г) виробнича тара
- квартальна вартість зворотної виробничої тари, грн.
- сума зносу та уцінки тари, грн.
- норматив оборотних активів на виробничу тару, грн.
Сукупний норматив оборотних активів на малоцінні та швидкозношувані предмети, грн.

Завдання 5.3.28. Розрахунок нормативу оборотних активів на запчастини.

Вихідні дані. Підприємству “Універсалмаш” для проведення ремонту обладнання необхідні запасні частини для токарних, свердлувальних та гвинторізних верстатів. Ці запчастини постачає завод “Металіст”. Згідно договору постачання строки поставок запчастин складають 5 днів, а час використання їх для ремонту – 3 дні. Оборот (витрачання) запчастин до токарних верстатів становить 3000 грн., до свердлувальних верстатів – 2000 грн., до гвинторізних – 2000 грн.

Необхідно. Розрахувати норму та норматив оборотних активів на запчастини.

Методичні вказівки. Норматив оборотних активів на запчастини встановлюється по кожному виду запчастин окремо, виходячи із строків їх постачання та часу використання їх для ремонту. Норматив може розраховуватись на підставі типових норм на одиницю балансової вартості основних засобів та аналітичним методом на підставі даних минулих періодів.

Розрахунок нормативу здійснити на квартал за схемою, наведеною в таблиці 5.3.28.1.


Таблиця 5.3.28.1

Розрахунок нормативу оборотних активів на запчастини

Показники, що використовуються при розрахунку нормативу

Дані

1

2

1. Строки поставок запчастин, дні
2. Час використання запчастин для ремонту, дні
3. Оборот (витрачання) запчастин, грн.:

  • до токарних верстатів

  • до свердлувальних верстатів

  • до гвинторізних верстатів
4. Норма запасу, дні
5. Норматив на запчастини, грн.

Завдання 5.3.29. Норматив оборотних активів на готову продукцію.

Вихідні дані. Підприємство “Універсалмаш” оприбуткувало готову продукцію (втулки) на склад підприємства з цеху № 1. Час, необхідний для комплектування продукції в розмірі партії, складає згідно домовленості із замовником – 5 днів. Підготовка готової продукції до відвантаження, включаючи сортування та пакування, – 2 дні. Згідно договору готову продукцію вивозить замовник своїм транспортом. Час зберігання продукції на складі – 3 дні. Час транспортування готової продукції зі складу підприємства до залізничної станції відвантаження – 1 день. Встановлені терміни виписки рахунків та платіжних документів та час зарахування сум на рахунок підприємства “Універсалмаш” складає 6 днів. Відомо, що випуск товарної продукції за виробничою собівартістю становить 77850,0 грн.

Необхідно. Розрахувати норматив оборотних активів на готову продукцію на складі та норматив оборотних активів для відвантаження готової продукції, розрахункові документи на яку не здані до установи банку.

Методичні вказівки. Готова продукція, що виготовлена на підприємстві, характеризує перехід із сфери обігу в сферу виробництва. Це єдиний елемент нормованих фондів обігу. Норматив оборотних коштів на готову продукцію визначається за формулою:


Н = РД ,


де Р – одноденний випуск товарної продукції за виробничою собівартостю;

Д – норма запасу в днях.

Розрахунок нормативу оформити в таблиці 5.3.29.1.


Таблиця 5.3.29.1

Розрахунок нормативу оборотних активів на готову продукцію

Показники, що використовуються при розрахунку нормативу

Дані

1

2

1. Час комплектування деталей в розмірі партії, дні
2. Час на підготовку продукції до відвантаження, включаючи сортування та пакування, дні
3. Час зберігання продукції на складі, дні
4. Час транспортування продукції, дні
5. Строки виписки рахунків та час зарахування сум на рахунок підприємства, дні
6. Випуск товарної продукції за виробничою собівартістю, грн.
7. Норматив оборотних активів на готову продукцію на складі, грн.
8. Норматив оборотних активів на готову продукцію, платіжні документи на яку ще не здані до банку, грн.
Завдання 5.3.30. Розрахунок сукупного нормативу оборотних активів.

Вихідні дані. Результати завдань 5.3.23 – 5.3.29.

Необхідно. Розрахувати сукупний норматив оборотних активів. Порівняти отриманий результат з сукупним нормативом попереднього кварталу та зробити висновок про те, як змінилась потреба підприємства у власних оборотних засобах.

Методичні вказівки. Сукупний норматив оборотних активів – це сума часткових нормативів, розрахованих по окремих елементах оборотних активів. Для його розрахунку потрібно знати величини нормативів по окремих елементах оборотних активів, перенести їх до таблиці 5.3.30.1, додавши ці суми, і, таким чином, отримати сукупний норматив.

Різниця між нормативами за два періоди складає суму збільшення або зменшення нормативу оборотних активів, що знаходить відображення у фінансовому плані підприємства.


Таблиця 5.3.30.1

Розрахунок сукупного нормативу оборотних активів

Часткові нормативи

Нормативи попереднього кварталу, грн.

Нормативи звітного кварталу, грн.

Відхилення (+,–)

1

2

3

4

І. Норматив оборотних активів на виробничі запаси, в т.ч. на:


матеріали

5000,0запчастини

700,0паливо

3900,0малоцінні та швидкозношувані предмети:


а) інструменти та спецприлади

1200,0б) господарський інвентар

500,0в) спецодяг та спецвзуття

3000,0г) виробнича тара

1000,0ІІ. Норматив оборотних активів на:


1. Незавершене виробництво

5000,02. Витрати майбутніх періодів

14000,0ІІІ. Норматив оборотних активів на готову продукцію

15600,0Сукупний норматив оборотних активів

49900,0
Вправа 5.4

Розрахунок джерел покриття сукупного нормативу оборотних активів


Завдання 5.4.1. Що таке джерела формування оборотних засобів? На які групи вони поділяються?

Завдання 5.4.2. Охарактеризуйте наступні джерела формування оборотних засобів:

а) прибуток;

б) стійкі пасиви;

в) короткострокові банківські кредити;

г) амортизація.


Завдання 5.4.3. Розрахунок мінімальної заборгованості по заробітній платі з відрахуваннями на соціальні заходи.

Вихідні дані. Відомо, що фонд заробітної плати робітників підприємства за І (звітний) квартал складає 30000,0 грн. Кількість днів з початку місяця до дня планової виплати заробітної плати складає 6 днів.

Необхідно. Розрахувати мінімальну заборгованість по заробітній платі з відрахуваннями на соціальні заходи.

Методичні вказівки. Мінімальна заборгованість по заробітній платі визначається як добуток одноденного фонду заробітної плати на кількість днів з початку місяця до дня планової виплати заробітної плати. При цьому одноденний фонд зарплати розраховується шляхом ділення фонду заробітної плати за період на кількість днів в даному періоді.

Розрахунок здійснити за формою, наведеною в таблиці 5.4.3.1.


Таблиця 5.4.3.1

Розрахунок мінімальної заборгованості по заробітній платі з відрахуваннями на соціальні заходи

Показники

Дані

1. ФЗП за квартал, грн.
2. Кількість днів у кварталі, дні
3. Одноденний ФЗП, грн.
4. Кількість днів з початку місяця до дня планової виплати заробітної плати, дні
5. Мінімальна заборгованість по зарплаті, грн.
6. Відрахування на соціальні заходи, % від мінімальної заборгованості по зарплаті
7. Мінімальна заборгованість по заробітній платі з відрахуваннями на соціальні заходи, грн.
Завдання 5.4.4. Розрахунок мінімальної заборгованості по резерву майбутніх платежів.

Вихідні дані. На підприємстві одним з джерел покриття величини нормативу є мінімальна заборгованість по резерву майбутніх платежів (оплата відпусток). Мінімальний залишок резерву майбутніх платежів за попередній квартал становить 3000,0 грн. Квартальний фонд заробітної плати робітників за попередній квартал складає 27000,0 грн., звітний квартал – 30000,0 грн.

Необхідно. Розрахувати частину фонду заробітної плати звітного кварталу у % до фонду заробітної плати попереднього кварталу. Також розрахувати мінімальну величину резерву майбутніх платежів у звітному кварталі.

Методичні вказівки. Мінімальна заборгованість по резерву майбутніх платежів, що є джерелом покриття нормативу, приймається в розмірі фактичного залишку за попередній період, скоригованого фонду заробітної плати в плановому періоді. Тобто, спочатку визначається зміна фонду заробітної плати в плановому періоді в порівнянні з фондом заробітної плати за минулий звітний період (%). Потім одержану величину множать на фактичний мінімальний залишок резерву майбутніх платежів за минулий період та отримують розмір резерву майбутніх платежів на плановий період.

Розрахунок здійснити в таблиці 5.4.4.1.


Таблиця 5.4.4.1


Розрахунок мінімальної заборгованості по резервах майбутніх платежів у звітному кварталі

Показники

Дані

1

2

1. Мінімальний залишок резерву майбутніх платежів за попередній квартал, грн.
2. Квартальний фонд заробітної плати за попередній квартал, грн.
3. Квартальний фонд заробітної плати в звітному кварталі, грн.
4. Фонд заробітної плати звітного кварталу у % до фонду зарплати попереднього кварталу
5. Мінімальний залишок резерву майбутніх платежів на звітний квартал, грн.
Завдання 5.4.5. Розрахунок джерела покриття нормативу (прибутку).

Вихідні дані. Підприємство “Універсалмаш” реалізувало свою продукцію (втулки) та отримало виручку в розмірі 100000,0 грн. Випуск товарної продукції по виробничій собівартості складає 77850,0 грн. Витрати по реалізації готової продукції становлять 5000,0 грн. Керівництво підприємства вирішило, що сума прибутку, яка спрямовується на покриття нормативу, складатиме 10% від отриманого балансового прибутку.

Потрібно. Розрахувати суму прибутку, що спрямовується на покриття нормативу.

Методичні вказівки. Сума прибутку, що спрямовується на покриття нормативу, визначається при його розподілі.

Розрахунок провести за формою, наведеною в таблиці 5.4.5.1.


Таблиця 5.4.5.1

Розрахунок суми прибутку, що спрямовується на покриття нормативу

Показники

Сума, грн/

1

2

1. Виручка від реалізації, грн.
2. Випуск товарної продукції за виробничою собівартістю, грн.
3. Витрати по реалізації готової продукції, грн.
4. Повна собівартість продукції, грн.
5. Балансовий прибуток, грн.
6. Сума прибутку, що спрямовується на покриття нормативу, грн.

Завдання 5.4.6. Розрахунок суми амортизаційних відрахувань на створення запасів матеріалів для капітального ремонту.

Вихідні дані. Підприємство “Універсалмаш” в звітному кварталі планує проведення капітального ремонту. Вартість капітального ремонту, що здійснюється господарським способом, становить 10000,0 грн. Норма запасу складає 20 днів. Питома вага матеріальних витрат у вартості капремонту – 60 %.

Необхідно. Розрахувати суму амортизаційних відрахувань, що спрямовується на покриття нормативу.

Методичні вказівки. Величина амортизаційних відрахувань, що спрямовується на покриття нормативу, визначається як добуток одноденного витрачання запчастин та норми оборотних засобів в днях. При цьому одноденне витрачання запчастин розраховується діленням вартості цих цінностей на кількість днів у періоді.

Розрахунок здійснити в таблиці 5.4.6.1.


Таблиця 5.4.6.1


Розрахунок суми амортизаційних відрахувань,

що спрямовується на покриття нормативу

Показники

Сума, грн.

1

2

1. Обсяг капітального ремонту, що виконується господарським способом, грн.
2. Питома вага матеріалів у вартості капремонту
3. Норма запасу, дні
4. Одноденне витрачання матеріалів на капремонт, грн.
5. Сума амортизаційних відрахувань, що спрямовується на покриття нормативу, грн.

Завдання 5.4.7. Розрахунок наявності власних джерел покриття нормативу оборотних активів на початок планового періоду.

Вихідні дані. Норматив власних оборотних активів, затверджений підприємством на попередній квартал, складає 40000 грн. Сума сталих пасивів, що йде на покриття нормативу у тому ж періоді, дорівнює 10000 грн.

Необхідно. Розрахувати власні джерела покриття нормативу оборотних активів.

Методичні вказівки. Власні джерела покриття нормативу оборотних активів на початок планового кварталу визначається як різниця між нормативом та сумою сталих пасивів, затверджених підприємством на попередній період.

Розрахунок оформити в таблиці 5.4.7.1.


Таблиця 5.4.7.1

Розрахунок власних джерел покриття нормативу оборотних активів на початок планового періоду

Показники

Сума

1

2

1. Норматив власних оборотних активів, затверджений підприємством за попередній квартал
2. Сума сталих пасивів, яка направлена на покриття нормативу у попередньому кварталі
3. Власні джерела покриття нормативу оборотних активів на початок планового кварталу

Завдання. 5.4.8. Розрахунок сукупного нормативу власних оборотних активів та джерел його покриття.

Вихідні дані. Дані таблиць 5.3.30.1. та 5.4.3.1 – 5.4.7.1.

Необхідно. Розрахувати сукупний норматив оборотних активів на кінець кварталу та джерела його покриття на підставі розв’язаних задач.

Методичні вказівки. Розрахунок здійснити в таблиці 5.4.8.1.


Таблиця 5.4.8.1

Розрахунок сукупного нормативу оборотних активів підприємства та джерел його покриття

№ з/п

Показники

На початок кварталу, грн.

На кінець кварталу, грн.

Відхилення, грн.

1

Основні матеріали

5000,02

Незавершене виробництво

5000,03

Паливо

3900,04

Витрати майбутніх періодів

14000,05

Запасні частини

700,06

Малоцінні та швидкозношувані предмети

5700,07

Готова продукція

15600,08

Інші активи

-


Разом норматив оборотних активів

49900,09

Нормативна наявність власних оборотних активів

32000,010

Мінімальна заборгованість по заробітній платі

2000,011

Мінімальна заборгованість по резерву майбутніх платежів

3000,012

Прибуток

1700,013

Амортизація, що спрямовується на покриття власних оборотних засобів

1300,014

Залишки фондів економічного стимулювання

9900,015

Разом джерел покриття

49900,0Здійснити аналіз таблиці та зробити висновок про рівень забезпечення підприємства власними оборотними засобами, запропонувати свої шляхи щодо поліпшення фінансового стану підприємства.


Вправа 5.5

Показники ефективності використання оборотних активів та їх розрахунок


Завдання 5.5.1. Які показники ефективності використання оборотних засобів Вам відомі?

Завдання 5.5.2.

Вихідні дані. Обсяг реалізації продукції складає 200 тис. грн. Залишки оборотних засобів 50 тис. грн.

Необхідно. Розрахувати коефіцієнт обертання.


Завдання 5.5.3. Наведіть і охарактеризуйте формулу, за якою розраховується швидкість обертання в днях.

Завдання 5.5.4.

Вихідні дані Обсяг реалізації продукції складає 240 тис. грн. Середній розмір (залишки) оборотних засобів – 60 тис. грн. Кількість днів в розрахунковому періоді 30.

Необхідно. Розрахувати тривалість обсягу в днях.


Завдання 5.5.5. Поясніть економічний зміст коефіцієнту завантаження.

Завдання 5.5.6. Які шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів Ви знаєте?

Завдання 5.5.7. Розрахунок коефіцієнту обертання власних оборотних активів підприємства.

Вихідні дані. Підприємство “Універсалмаш” реалізувало за квартал продукцію на суму 77850 грн. Середня сума оборотних активів за квартал складає 15570 грн.

Необхідно. Розрахувати кількість оборотів (коефіцієнт обертання) власних оборотних активів.

Методичні вказівки. Коефіцієнт обертання оборотних активів показує, скільки разів обернулись оборотні активи за визначений період (рік, квартал, місяць). Коефіцієнт обертання власних оборотних активів підприємства визначається шляхом ділення суми обороту за квартал на середню суму оборотних активів за той же період. В якості суми обороту приймається реалізація товарної продукції за даний період в оптових цінах підприємства.

Розрахунок оформити в таблиці 5.5.7.1.


Таблиця 5.5.7.1

Розрахунок коефіцієнту обертання оборотних активів

Показник

Сума

1

2

1. Виручка від реалізації за квартал в оптових цінах підприємства, грн.
2. Середня сума оборотних активів, грн.
3. Кількість оборотів оборотних активів

Завдання 5.5.8. Розрахунок часу обороту (обороту в днях) оборотних активів.

Вихідні дані. Відомо, що кількість обертів, яку здійснюють оборотні активи підприємства, дорівнює 5. Середня сума оборотних активів підприємства за квартал складає 15570 грн. Виручка від реалізації продукції в оптових цінах підприємства за квартал складає 77850 грн.

Необхідно. Розрахувати час обертання оборотних активів двома шляхами: провести розрахунок на підставі кількості обертів та без попереднього розрахунку кількості обертів.

Методичні вказівки. Час обертання оборотних активів (тривалість одного обороту) називається обертанням оборотних активів в днях. Знаючи кількість обертів оборотних активів протягом визначеного періоду, легко розрахувати час обертання оборотних активів (обертання в днях) шляхом ділення кількості днів періоду на кількість обертів. Час обертання оборотних активів без попереднього розрахунку кількості обертів визначають шляхом ділення середньої суми оборотних активів на середньоденну реалізацію продукції.

Розрахунок часу обертання оборотних активів оформити в таблицях 5.5.8.1 і 5.5.8.2.


Таблиця 5.5.8.1

Розрахунок часу обертання власних оборотних активів підприємства на підставі кількості обертів

Показники

Сума

1

2

1. Кількість обертів оборотних активів за квартал
2. Час обертання (обертання в днях)

Таблиця 5.5.8.2

Розрахунок часу обертання власних оборотних активів підприємства без попереднього розрахунку кількості обертів

Показники

Сума

1

2

1. Середня сума оборотних активів за квартал, грн.
2. Виручка від реалізації продукції за квартал в оптових цінах підприємства, грн.
3. Час обертання (обертання в днях)

Завдання 5.5.9. Розрахунок коефіцієнту завантаження (закріплення) оборотних активів.

Вихідні дані. Підприємство “Універсалмаш” реалізувало продукцію власного виробництва і отримало виручку в розмірі 77850 грн. Середня вартість оборотних активів за квартал складає 15570 грн. Кількість обертів (коефіцієнт обертання) дорівнює 5.

Необхідно. Розрахувати коефіцієнт завантаження оборотних активів підприємства двома методами: на підставі вартості оборотних активів і реалізації та на підставі кількості обертів.

Методичні вказівки. Коефіцієнт закріплення (завантаження) оборотних активів визначається відношенням середньої суми оборотних активів за даний період до суми реалізованої продукції в оптових цінах підприємства за той же період. Коефіцієнт завантаження оборотних активів є показником, зворотним до коефіцієнту обертання оборотних активів. Тому, якщо останній показник відомий, коефіцієнт завантаження можна легко розрахувати.

Розрахунок провести в таблицях 5.5.9.1 та 5.5.9.2.

Таблиця 5.5.9.1

Розрахунок коефіцієнту завантаження на підставі вартості оборотних активів та реалізації

Показники

Сума

1

2

1. Середня вартість оборотних активів за квартал, грн.
2. Виручка від реалізації продукції за квартал в оптових цінах підприємства, грн.
3. Коефіцієнт завантаження оборотних активів

Таблиця 5.5.9.2

Розрахунок коефіцієнту завантаження на підставі кількості обертів (коефіцієнту обертання)

Показники

Сума

1

2

1. Кількість обертів (коефіцієнт обертання) оборотних активів
2. Коефіцієнт завантаження оборотних активів

Завдання 5.5.10. Розрахунок обертання в днях нормованих оборотних активів.

Вихідні дані. Відомо, що середньоквартальна сума нормованих оборотних активів підприємства “Універсалмаш” за планом складає 7700 грн., а фактично – 8785 грн. Виручка від реалізації продукції за квартал дорівнює за планом 77000 грн., а фактично – 77850 грн.

Необхідно. Розрахувати обертання нормованих оборотних активів.

Методичні вказівки. Методика розрахунку обертання нормованих оборотних активів аналогічна методиці, що застосовується при розрахунку обертання всіх оборотних активів. Відмінність лише в тому, що при розрахунку обертання нормованих оборотних активів до уваги беруться не всі оборотні активи, а лише нормовані. Сума обороту також приймається в розмірі реалізації за оптовими цінами підприємства.

В той час, коли по всіх оборотних активах розраховується лише фактичне обертання, по нормованих визначається не лише фактичне, а й планове обертання. Розрахунок фактичного обертання базується на фактичній середній величині нормованих оборотних активів та фактичній величині реалізації продукції за оптовими цінами підприємства. Фактична середня величина нормованих оборотних активів розраховується, як і по всіх оборотних активах. Величина нормованих оборотних активів встановлюється за балансом.

Планове обертання в днях (час оберту) нормованих оборотних активів за рік можна розрахувати шляхом ділення середньої планової величини нормованих оборотних активів на реалізацію продукції за річним планом. Отриману величину множать на 360 (кількість днів в році).

Розрахунок здійснити в таблиці 5.5.10.1.


Таблиця 5.5.10.1

Розрахунок обертання в днях нормованих оборотних активів

Показники

План

Фактично

1

2

3

1. Середньоквартальна величина нормованих оборотних активів, грн.2. Виручка від реалізації продукції за квартал, грн.3. Одноденна реалізація продукції, грн.4. Обертання в днях нормованих оборотних активів
Завдання 5.5.11. Розрахунок відносного вивільнення оборотних активів в результаті прискорення їхнього обертання та відносної імобілізації в результаті уповільнення їхнього обертання.

Вихідні дані. Відомо, що фактична реалізація продукції складає за квартал 77850 грн. Одноденна реалізація продукції – 865 грн. Фактична середньоквартальна сума нормованих оборотних активів – 8785 грн. Обертання в днях нормованих оборотних активів фактично в минулому кварталі складає 12 днів, за планом на звітний квартал – 9.

Необхідно. Розрахувати зміну обертання в днях та визначити відносне вивільнення або імобілізацію нормованих оборотних активів в результаті зміни швидкості обороту.

Методичні вказівки. Відносне вивільнення або відносна імобілізація оборотних активів в результаті зміни швидкості обертання означають зміну потреби в оборотних активах. При зростанні швидкості обороту активів зменшується потреба в оборотних активах – відносно вивільняються оборотні кошти. При уповільненні швидкості обороту зростає потреба в оборотних коштах, тобто відбувається відносна імобілізація оборотних коштів.

Зміну швидкості обертання (прискорення або уповільнення) по всіх оборотних активах в цілому можна встановити лише в порівнянні з даними за минулий період, тому що плановий оборот та планова швидкість обертання оборотних активів не визначаються.

По нормованих оборотних активах зміну швидкості обертання можна встановити в порівнянні з даними як минулого року, так і з плановими даними.

У відповідності з цим по всіх оборотних активах в цілому розраховується лише відносне вивільнення або відносна імобілізація, що відбулася з причини зміни фактичної швидкості обороту оборотних активів в звітному періоді у порівнянні з попереднім. По нормованих оборотних активах порівняння відбувається також з плановим періодом.

Щоб визначити розмір вивільнення або імобілізації оборотних коштів в результаті зміни швидкості обороту, необхідно різницю обертання в днях у звітному та базисному періоді помножити на одноденну реалізацію продукції за оптовими цінами підприємства у звітному періоді. В якості базисного обертання в днях враховується фактичне обертання в днях минулого року.

Іншим способом відносного вивільнення або імобілізації оборотних активів є множенням фактичної середньоденної реалізації продукції у звітному році на базисне обертання оборотних активів у днях.

Розрахунок провести в таблиці 5.5.11.1.


Таблиця 5.5.11.1


Розрахунок відносного вивільнення або імобілізації оборотних коштів в результаті зміни швидкості їх обертання

Показники

Сума

1

2

1. Фактична реалізація продукції за оптовими цінами підприємства за звітний період, грн.
2. Одноденна реалізація продукції, грн.
3. Фактична середньоквартальна величина нормованих оборотних активів, грн.
1

2

4. Обертання в днях нормованих оборотних активів:

а) фактично за минулий квартал

б) по плану за звітний квартал

в) фактично за звітний квартал
5. Зміна обертання в днях нормованих оборотних активів (+/–):

а) проти минулого кварталу

б) проти плану звітного кварталу
6. Відносне вивільнення (–) або імобілізація (+) нормованих оборотних активів в результаті зміни швидкості обороту:

а) проти минулого кварталу

б) проти плану за звітний квартал


Тести


  1   2Похожие:

Оборотні активи, їх нормування та ефективність використання iconІнформації щодо використання відновлюваних джерел енергії та підвищення рівня енергоефективності в побуті. Держкомтелерадіо, наер. Постійно; 3 рекламну кампанію щодо ефективного використання
Затвердити план заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення
Оборотні активи, їх нормування та ефективність використання iconЧто нужно делать
Ребёнок познаёт объект в ходе практической деятельности Наибольшими возможностями в плане активи
Оборотні активи, їх нормування та ефективність використання iconЛекція Планування розвитку підприємства
Економічна ефективність впровадження нової техніки та організаційно-технічних заходів
Оборотні активи, їх нормування та ефективність використання iconНаціональне агентство україни з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів державна інспекція з енергозбереження територіальне управління по чернівецькій області
Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів проводить Всеукраїнський конкурс...
Оборотні активи, їх нормування та ефективність використання iconПро затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів...
Оборотні активи, їх нормування та ефективність використання icon«Диференціація одна з форм інноваційних технологій» Підготувала: вчитель 2 класу
Ефективність навчання визначається не тим, що вчитель намагався дати учням, а тим, як вони засвоїли знання І яке в них виробилось...
Оборотні активи, їх нормування та ефективність використання iconСпеціалізованавиставк а
Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
Оборотні активи, їх нормування та ефективність використання iconКонтрольна робота
Перечисліть основні педагогічні цілі використання ікт у навчально-виховному процесі
Оборотні активи, їх нормування та ефективність використання iconВідділ освіти
Експериментальне вивчення використання методу проектів на уроках англійської мови в середній школі
Оборотні активи, їх нормування та ефективність використання iconРайметодкабінет
Використання комп’ютерних технологій навчання, їх роль в розвитку здібностей І природних обдарувань учнів”
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы