Фінансове планування на підприємстві icon

Фінансове планування на підприємствіНазваниеФінансове планування на підприємстві
страница1/7
Дата конвертации23.11.2012
Размер0.77 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7

Розділ 8

Фінансове планування на підприємстві


Фінансовий план можна розглядати як завдання по окремих показниках, а також як фінансовий документ, що забезпечує взаємозв’язок показників розвитку підприємства з наявними ресурсами, взаємодію сукупної вартісної оцінки коштів, що беруть участь у відтворювальних процесах та обігу грошового капіталу.

Основне завдання фінансового планування – це забезпечення нормального відтворювального процесу необхідними джерелами фінансування, їх формування та використання.

Друге завдання – дотримання інтересів акціонерів та інших інвесторів. Бізнес-план, що містить докладне фінансове обгрунтування інвестиційного проекту, є для інвестора основним документом, що стимулює вкладення капіталу.

Третє завдання – гарантія виконання зобов’язань підприємства перед бюджетом та позабюджетними фондами, банками та іншими кредиторами. Оптимальна для підприємства структура капіталу приносить максимальний прибуток і максимізує платежі до державного бюджету.

Четверте завдання – виявлення резервів та мобілізація ресурсів з метою ефективного використання прибутку та інших доходів, враховуючи й позареалізаційні.

П’яте завдання – контроль за фінансовим станом, плато- і кредитоспроможністю підприємства.

Методологія фінансового планування включає в себе організацію планування фінансів, що будується на визначених принципах. До принципів фінансового планування відносяться:

 • науковість;

 • комплексність;

 • оптимальність.

Принцип науковості планування фінансів означає, що розрахунок планових показників повинен базуватись на аналізі звітних даних, на визначенні перспектив розвитку фінансових показників.

Принцип комплексності планування фінансів передбачає, що показники фінансового плану повинні бути взаємопов’язаними між собою.

Принцип оптимальності планування фінансів потребує найбільш раціонального використання капіталу і всіх фінансових ресурсів.

Головним інструментом фінансового планування є кошторисне планування (бюджетування).

Кошторис (бюджет) – це форма планового розрахунку, яка визначає докладну програму дій підприємства на майбутній період.

При розробці фінансового плану підприємства складаються наступні бюджети (кошториси):

 • кошторис продажу;

 • кошторис виробництва;

 • кошторис прямих матеріальних затрат;

 • кошторис витрат на оплату праці;

 • кошторис непрямих загальновиробничих витрат;

 • кошторис собівартості проданої продукції;

 • кошторис поточних періодичних загальногосподарських витрат;

 • кошторис прибутків та збитків;

 • кошторис капітальних затрат;

 • кошторис руху грошових коштів;

 • кошторис статей активу і пасиву і т.д.

При складанні кошторисів використовуються різноманітні методи:

 • нормативний;

 • розрахунково-аналітичний;

 • балансовий;

 • оптимізації;

 • моделювання.

Фінансовий план – це заключна частина бізнес-плану, яка узагальнює всі попередні розділи у вартісному виразі. В ньому повинні бути відображені дані про обсяг продажу і загальний прибуток, обсяг інвестицій, джерела фінансування, використання власних коштів, а також позикових (із зазначенням строків і джерел погашення заборгованості), строки окупності капіталовкладень, витрати виробництва та обігу, відсоткове співвідношення доходів і витрат, строки виплати дивідендів (якщо акціонерне товариство).

В процесі фінансового планування відбувається конкретна ув’язка кожного виду капіталовкладень чи відрахувань та джерела його фінансування. Для цього складається перевірочна (шахова) таблиця до фінансового плану, в якій по вертикалі записують напрями використання фінансових ресурсів та прирівняних до них коштів, а по горизонталі – джерела фінансування, тобто фінансові ресурси і прирівняні до них кошти. Така таблиця дозволяє виявити цільовий характер використання фінансових ресурсів, збалансувати доходи і видатки по статтях, визначити резерви формування фондів грошових коштів.


Вправа 8.1

З’ясування змісту, завдань і методів фінансового планування


Завдання 8.1.1. Чи згодні Ви з твердженням, що “планування було прерогативою командно-адміністративної системи”?

Завдання 8.1.2. Порівняйте фінансове планування, що здійснювалось при плановій економіці, з фінансовим плануванням, що здійснюється в умовах переходу до ринкових відносин. На підставі зроблених висновків складіть нижченаведену таблицю.


^ Порівняльна ознака

Планова економіка

Ринкова економіка

1

2

3Завдання 8.1.3. Що є головною метою фінансового планування? Як Ви розумієте вислів: “Ринок висуває високі вимоги до якості фінансового планування”?

Завдання 8.1.4. Які основні завдання фінансового планування на підприємстві? Дайте визначення фінансового планування.

Завдання 8.1.5. Охарактеризуйте методи фінансового планування. Наведіть відповідні приклади.

Завдання 8.1.6. Розкрийте зміст цілей стратегічного планування, заповнивши наступну таблицю:


Цілі стратегічного планування

Зміст цілей

1. Ринкові
2. Виробничі
3. Фінансово-економічні
4. Соціальні

Завдання 8.1.7. Охарактеризуйте визначення фінансового плану, представлені різними авторами. Яке з них є найбільш точним? Обґрунтуйте Вашу відповідь.

Автор, джерело

Визначення

В.Ковалев. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 768 с.

Фінансовий план представляє собою документ, який характеризує спосіб досягнення фінансових цілей компанії і пов’язує її доходи і видатки

Бородина Е.И., Голикова Ю.С. и др. Финансы предприятий. – М.: Изд-во «Банки и биржи», 1995. –207 с.

Кінцевою частиною бізнес-плану є фінансовий план, що узагальнює всі попередні розділи у вартісному вимірі

Наказ Міністерства економіки України від 25.12.2000 р. №277 “Про затвердження Положення про складання річного фінансового плану державним підприємством (крім казенного)”

Фінансовий план відображає обсяги надходжень і витрачання коштів у плановому році з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства, виконання його зобов’язань, включаючи зобов’язання щодо сплати податків та обов’язкових платежів

Фінансовий менеджмент.  / Н.Ф. Самсонов, Н.П. Баранникова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 495 с.

Фінансове планування виражається в складанні фінансового плану, який призначений узагальнити матеріали його попередніх розділів і представити їх у вартісному виразі

Гридчина М.В. Фінансовий менеджмент. Курс лекцій – К.: МАУП, 1999. – 136 c.

Фінансовий розділ бізнес-плану є узагальнюючим, в ньому у вартісному виразі представлені матеріали всіх попередніх розділів

Фінанси підприємств. / під ред. А.М. Поддерьогіна. – К.: КНЕУ, 1998.–368 с.

Фінансовий план – це найважливіший елемент бізнес-плану, який складається як для обґрунтування конкретних інвестиційних проектів, так і для управління поточною та стратегічною фінансовою діяльністю

Завдання 8.1.8. Як Ви розумієте вислів В.Ковальова, що “головна мета складання будь-якого плану – це не визначення точних цифр і орієнтирів, а ідентифікація по кожному з важливих напрямків деякого “коридора”, в межах якого може варіюватись той чи інший показник”?

Завдання 8.1.9. Перерахуйте основні завдання фінансового планування. Яке місце у фінансовому плануванні займає стратегічне планування?

Завдання 8.1.10. Чи є тотожними поняття “план” і “бюджет”? Обґрунтуйте Вашу відповідь.

Завдання 8.1.11. Знайдіть відповідну пару:


Принципи фінансового планування

Зміст принципів фінансового планування

1. Науковість

Передбачає найбільш раціональне використання капіталу і всіх фінансових ресурсів

2. Комплексність

Означає, що розрахунок планових показників повинен базуватися на аналізі звітних даних, на визначенні перспектив розвитку фінансових показників

3. Оптимальність

Передбачає, що показники фінансового плану повинні бути взаємопов’язані між собою


Поясніть принципи фінансового планування на практичних прикладах.

Завдання 8.1.12. Поясніть, в чому полягає основна мета складання кошторисів. Які методи використовуються при їх складанні?

Завдання 8.1.13. Поясніть нижченаведену схему розрахунково-аналітичного методу фінансового планування.

Завдання 8.1.14. Поясність зміст балансового і нормативного методу фінансового планування. Наведіть відповідні формули.

Завдання 8.1.15. Поясніть нижченаведену схему (рис. 8.1.15.1) методу оптимізації. Наведіть приклади.

Рис. 8.1.15.1. Метод оптимізації


Завдання 8.1.16. Розкрийте сутність методу моделювання. Наведіть практичні приклади.

Завдання 8.1.17. Що представляє собою кошторисне планування? Які види кошторисів підприємства складають при розробці фінансових планів?


  1   2   3   4   5   6   7Похожие:

Фінансове планування на підприємстві iconСутність планування та особливості його здійснення на підприємстві
Планування це су­купність методів І прийомів, що дозволяють створити систему показників або послідовність дій до початку використовуван­ня...
Фінансове планування на підприємстві iconЛекція Фінансове планування
Фінансова стратегія — складова загальної стратегії економічного розвитку, яка охоплює систему довготермінових завдань фінансової...
Фінансове планування на підприємстві iconЛабораторна робота №2
На підприємстві реалізований проект структурної перебудови управлінських структур
Фінансове планування на підприємстві iconНовий матерыал л прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного І біологічного зараження
Л прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного І біологічного зараження
Фінансове планування на підприємстві iconЛекція Планування розвитку підприємства
Економічна ефективність впровадження нової техніки та організаційно-технічних заходів
Фінансове планування на підприємстві icon2009-2010 Календарне планування
Розвивати важливі життєві навички та функціональні життєві компетенції, активну пізнавальну діяльність, сприяти розвитку критичного...
Фінансове планування на підприємстві iconЛекція Маркетингові дослідження та планування перевезень
Оцінювання попиту та прогнозування збуту. Переваги й недоліки основних методів прогнозування збуту
Фінансове планування на підприємстві iconОборотні активи, їх нормування та ефективність використання
Оскільки оборотні активи включають не лише матеріальні, а й грошові ресурси, від їх організації та ефективності використання залежить...
Фінансове планування на підприємстві iconЛекція Планування собівартості перевезень
Метою розробки плану із собівартості продукції є визначення планових, економічно обґрунтованих загальних витрат на виробництво запланованих...
Фінансове планування на підприємстві iconЛекція Планування матеріально-технічного забезпечення
Зміст, завдання та послідовність розроблення плану матеріально-технічного забезпечення
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы