Методичні вказівки для самостійного її вивчення, плани семінарських занять та практичні завдання, методичні вказівки до виконання курсової роботи. Посібник також містить словник термінів icon

Методичні вказівки для самостійного її вивчення, плани семінарських занять та практичні завдання, методичні вказівки до виконання курсової роботи. Посібник також містить словник термінівНазваниеМетодичні вказівки для самостійного її вивчення, плани семінарських занять та практичні завдання, методичні вказівки до виконання курсової роботи. Посібник також містить словник термінів
страница7/8
Дата конвертации27.10.2012
Размер1.09 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8
^

2. Фактори, що впливають на формування грошового потоку, - виручка від реалізації продукції в часі. Шляхи прискорення надходження виручки від реалізації.3.6. Питання для самостійного вивчення

1. Принципи управління грошовими потоками та їх характеристика.

2. Стадії управління грошовими потоками.

3. Структура вхідних грошових потоків на підприємстві та їх характеристика.

4. Зміст і завдання управління вхідними грошовими потоками.

5. Фактори, що впливають на абсолютну суму грошового потоку, - виручка від реалізації продукції. Шляхи збільшення абсолютної суми грошового потоку.

6. Фактори, що впливають на формування грошового потоку, - виручка від реалізації продукції в часі. Шляхи прискорення надходження виручки від реалізації.

7. Структура вихідних грошових потоків на підприємстві та особливості їх формування.

8. Вплив вихідних грошових потоків на поточний фінансовий стан і кінцеві результати фінансової діяльності підприємства.

9. Управління вихідними грошовими потоками.


3.7. Рекомендована література

 1. Білик М.Д., Надточій С.І. Грошові потоки підприємств у мікро- та макроекономічному аспекті // Фінанси України. – 2007. - № 6. – С. 133-147.

 2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника–Центр, Эльга, 2001. – 528 с. С. 155–174, 392–414.

 3. Брігхем Євген. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – Київ: Молодь, 1997. – 1000 с. С. 424–429.

 4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 597-601.

 5. Господарський кодекс України: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2004. – 208 с.

 6. Єлейно Я.І., Музичук А.А. Деякі характеристики фінансових потоків // Фінанси України. – 2006. - № 2. – С. 138.

 7. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 1016 с.

 8. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 566 с. С. 160-168.

 9. Тренев Н.Н. Управление фінансами: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с. С. 86–87.

 10. Финансовый менеджмент: теорія и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во “Перспектива”, 1999. – 656 с. С. 356–361.

 11. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Практ. посіб. – К.: Лібра, 1999. – 336 с. С. 149-186.

 12. Фінансове планування і управління на підприємствах. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.

 13. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: Курс лекцій/ За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 432 с. С. 58–94.

^

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі

та її використання у фінансових

розрахунках

4.1. План лекційного заняття

 1. Вартість грошей в часі: необхідність розрахунку та значення.

 2. Методи визначення вартості грошової одиниці.

 3. Грошові потоки та їх оцінка.

 4. Врахування фактору часу при оцінці фінансових активів.


4.2. План семінарського заняття

 1. необхідність і сутність визначення часової вартості грошей.

 2. Основні причини зміни вартості грошей в часі.

 3. Поняття і сутність компаундирування. Просте компаундирування. Компаундирування ануїтетів (ренти). Поняття звичайної та вексельної ренти.

 4. Поняття і сутність дисконтування. Просте дисконтування. Дисконтування звичайної та вексельної ренти.

 5. Оцінка фінансових активів з врахування часової вартості грошей в часі.4.3. Термінологічний словник

Компаундирування – визначення майбутньої вартості грошей.

Компаундирування просте – визначення майбутньої вартості грошей, вкладених водночас на певний термін під певний процент.

Компаундирування звичайної ренти – визначення майбутньої вартості ренти, виплати по якій проводяться у кінці кожного періоду.

Компаундирування вексельної ренти – визначення майбутньої вартості ренти, виплати по якій проводяться на початку кожного періоду.

Дисконтування – визначення поточної (теперішньої) вартості грошей.

Дисконтування просте – визначення поточної вартості грошей, отриманих у майбутньому водночас.

Дисконтування звичайної ренти – визначення поточної вартості грошей, отриманих у майбутньому через рівні проміжки часу в кінці кожного періоду.

Дисконтування вексельної ренти – визначення поточної вартості ренти, отриманих у майбутньому через рівні проміжки часу на початку кожного періоду.

Рента (ануїтет) – серія вкладів (виплат) сум, що здійснюються через певні інтервали або певну кількість періодів


4.4. Навчальні завдання

4.4.1. Завдання та фінансові ситуації

Завдання 4.1

Дати відповіді на запитання:

 1. Що таке гроші?

 2. Назвіть основні причини зміни вартості грошей в часі.

 3. Назвіть основні напрямки застосування концепції вартості грошей в часі.

 4. Які методи нарахування відсотків Ви знаєте?

 5. Що таке компаундинг?

 6. В чому полягає принципова різниця між простим і складним відсотками?

 7. Якому типу нарощення грошей надають перевагу при їх зберіганні в банку?

 8. В чому різниця між точними і звичайними відсотками?

 9. Яке нарахування відсотків – більш або менш частіше – і за яких умов вигідніше?

 10. Яка схема і чому вигідніша при нарахуванні відсотків за дробову кількість років?

 11. В чому полягає зміст ефективної річної відсоткової ставки?

 12. Які види грошових потоків Ви знаєте?

 13. За яких умов майбутня і дисконтована вартості співпадають?

 14. В чому полягає необхідність і сутність визначення часової вартості грошей?

 15. Що Ви розумієте під доходністю? Які різновиди показника доходності Ви знаєте?

 16. Чи враховується фактор часу при розрахунках вартості цінних паперів?

 17. Що таке “ануїтет”? У чому полягає різниця між звичайним і авансовим ануїтетом?


Завдання 4.2

Підприємство одержало кредит на один рік в розмірі 9 тис. грн. з умовою повернення 15 тис. грн. Розрахуйте відсоткову і облікову ставки.


Завдання 4.3

Розрахуйте нарощену суму з вихідної суми в 15 тис. грн. при розміщенні її в банку на умовах нарахування: а) простих і б) складних відсотків, якщо річна ставка 13 %, а періоди нарощування 90 днів, 180 днів, 1 рік, 4 роки, 8 років.

Порівняйте графіки зміни нарощення капіталу при реалізації схем простих і складних відсотків.


Завдання 4.4

Підприємство має 10 тис. грн. і планує подвоїти цю суму через 3 роки. Яке мінімальне значення відсоткової ставки?


Завдання 4.5

Банк пропонує 13 % річних за вкладами. Яка повинна бути сума первісного вкладу, якщо через три роки планується одержати 35 тис. грн.


Завдання 4.6

Підприємство здійснює вклад в банк в розмірі 44 тис. грн. строком на 6 років. Банк нараховує 12 % річних. Яка сума буде на рахунку в кінці строку, якщо нарахування відсотків здійснюється за схемою простих і складних відсотків: а) щорічно; б) кожні півроку.


Завдання 4.7

Підприємству надана позика 4000 грн. 20 січня з погашенням через 9 місяців під 18 % річних (рік невисокосний). Розрахуйте суму до погашення при різних способах нарахування відсотків: а) звичайний відсоток з точною кількістю днів; б) звичайний відсоток з приблизною кількістю днів; в) точний відсоток з точною кількістю днів.


Завдання 4.8

Банк надав позику в розмірі 4500 грн. на 28 місяців під 17 % річних на умовах піврічного нарахування відсотків. Розрахуйте суму до повернення при різних схемах нарахування відсотків: а) схема складних відсотків; б) змішана схема.


Завдання 4.9

Розрахуйте ефективну річну відсоткові ставку, якщо номінальна ставка дорівнює 14 % і відсотки нараховуються: а) щорічно; б) кожні шість місяців; в) щоквартально; г) щомісячно; д) щоденно; е) безперервно.


Завдання 4.10

Які умови надання кредиту є найвигіднішими банку: 14 %, нарахування щоквартальне; б) 16 % річних, нарахування по півріччях?


Завдання 4.11

За виконану роботу підприємець повинен одержати 50 тис. грн. Замовник не має можливості розрахуватися в даний момент і пропонує відкласти строк сплати на 3 роки, по закінченні яких він зобов’язується виплатити 60 тис. грн. Чи вигідно це підприємцю, якщо норма прибутку складає 12 %? Яка мінімальна ставка робить подібні умови невигідними для підприємця?


Завдання 4.12

Підприємству необхідно накопичити 15 тис. грн. за 6 років. Яким повинен бути щорічний внесок до банку (внесок здійснюється на початку кожного року), якщо банк пропонує 15 % річних? Яку суму потрібно було б одночасно покласти в банк сьогодні, щоб досягти того ж результату?

Завдання 4.13

Підприємство позичило на 3 роки 10000 грн. під 16 % річних, які нараховуються за схемою складних відсотків на непогашений залишок. Повертати потрібно рівними сумами в кінці кожного року. Визначте величину річного платежу.


Завдання 4.14

Протягом 3 років підприємство планує вносити в банк по 500 грн. кожні півроку, потім протягом двох років – по 750 грн. щорічно (внески здійснюються на початку кожного періоду). Банк нараховує відсотки щорічно за ставкою 12 % річних. Яка сума буде на рахунку в кінці фінансової операції?


Завдання 4.15

Підприємство позичило на 5 років 12000 грн. під 12 % річних, що нараховуються за схемою складних відсотків на непогашений залишок. Повертати потрібно рівними сумами в кінці кожного року. Визначте, яка частина основної суми кредиту буде погашена за перші два роки.


Завдання 4.16

Підприємство взяло позику на 7 років в сумі 17000 грн. під 10 %, що нараховуються за схемою складних відсотків на непогашений залишок. Повертати потрібно рівними сумами в кінці кожного року. Визначте: а) який відсоток буде сплачений в третьому році? б) яка частина кредиту залишиться непогашеною по закінченні перших трьох років?


Завдання 4.17

Інвестор протягом 4 років має намір щорічно вкладати по 3000 грн. в облігації з купонною доходністю 8 % (схема пренумерандо). Чому дорівнює сума до одержання в кінці періоду?


Завдання 4.18

Ділянка була здана в оренду на 20 років. Сума річного платежу 1000 грн., причому кожні 5 років відбувається індексація величини платежу на 10 %. Розрахуйте поточну ціну договору на момент його укладення, якщо банківська відсоткова ставка дорівнює 20 %.


Завдання 4.19

Чи варто купувати за 6000 грн. цінний папір, який генерує щорічний доход в розмірі 1500 грн. протягом 8 років, якщо коефіцієнт дисконтування дорівнює 9 %?


Завдання 4.20

Яку суму клієнт повинен одночасно вкласти в банк, щоб в подальшому нескінченно довго одержувати від нього щорічний доход в сумі 2000 грн.? Норма прибутку дорівнює 11 %.

Завдання 4.21

Номінальна відсоткова ставка дорівнює 16 %, а темп інфляції складає 8 %. Розрахуйте значення реальної відсоткової ставки.


Завдання 4.22

По векселю номіналом 5000 грн. нараховані відсотки за ставкою 13 % річних. Вексель пред’явлено до оплати через 25 днів з моменту виписки. Розрахуйте суму нарахованих відсотків.


Завдання 4.23

Векселедержатель пред’явив для обліку вексель на суму 3 тис. грн. зі строком погашення 08.08.2001 р. Вексель пред’явлений 23.07.2001 р. Банк погодився обліковувати вексель з дисконтом у 85 % річних. Яку суму одержить векселедержатель?


Завдання 4.24

Підприємство продавши товар, одержало вексель номінальною вартістю 15000 грн., строком 65 днів і відсотковою ставкою 15 % (відсотки не включаються в номінальну вартість). Через 55 днів з моменту оформлення векселя підприємство вирішило продати його банку; запропонована ставка 18 %. Розрахуйте суми, одержані банком і підприємством.


Завдання 4.25

Підприємство емітувало безкупонні облігації зі строком погашення через 9 років. Номінал облігації – 6000 грн.; в момент емісії облігації продавались за ціною 3211,5 грн. знайдіть ефективну і номінальну відсоткові ставки, якщо на ринку доступні облігації аналогічного рейтингу з піврічним нарахуванням відсотків і номінальною річною ставкою 12 %. Чи варто купувати облігації?


Завдання 4.26

Розрахуйте поточну вартість облігації з нульовим купоном номіналом 7000 грн. і строком погашення 14 років, якщо ринкова доходність по аналогічних цінних паперах складає 14 %.


Завдання 4.27

Розрахуйте поточну вартість облігації номіналом 500 грн., з купонною ставкою 10 % річних і строком погашення через 6 років, якщо ринкова норма прибутку дорівнює 8 %.


Завдання 4.28

До погашення облігації номіналом 1000 грн., купонною ставкою 8 % і щорічною виплатою відсотків залишилось 4 роки. В найближчі роки очікується щорічне зростання відсоткових ставок на ринку позикових засобів в середньому на 3 пункти. В минулому році відсоткова ставка по аналогічних фінансових інструментах склала 10 %. За якою ціною повинна реалізовуватися облігація сьогодні?


Завдання 4.29

Розрахуйте поточну вартість безстрокової облігації, якщо річний доход, що виплачується по ній, складає 600 грн, а ринкова доходність – 13 %.


Завдання 4.30

На ринку продаються дві безкупонні облігації номіналом 7 тис. грн. кожна. Перша облігація продається за 6302 грн. і буде погашена через рік. Друга облігація буде погашена через 4 роки. За якою ціною вона продається, якщо обидві облігації мають однакову доходність?


Завдання 4.31

Облігація з піврічною виплатою відсотків, номіналом 1100 грн. і погашенням через 6 років продається на ринку за 1061,5 грн. Знайдіть купонну ставку, якщо ринкова норма прибутку дорівнює 12 %.


Завдання 4.32

Останній виплачений дивіденд по акції дорівнює 4 грн. Очікується, що він буде зростати протягом наступних 4 роки з темпом 16 %; потім темп приросту стабілізується на величині 7 %. Яка внутрішня вартість акції, якщо ринкова норма прибутку 17 %?


Завдання 4.33

Чотири роки тому підприємство виплачувало дивіденд в розмірі 0,6 грн. на акцію. Останній виплачений дивіденд склав 1,46 грн. Очікується, що такий же середньорічний темп приросту дивідендів збережеться і в наступні 6 років, потім темп приросту стабілізується на рівні 6 %. Поточна ринкова ціна акції 45 грн. Чи потрібно купувати цю акцію, якщо норма прибутку складає 16 %?


Завдання 4.34

Останній виплачений підприємством дивіденд дорівнює 8 грн., темп приросту дивідендів складає 5 % в рік. Яка поточна ціна акції підприємства, якщо коефіцієнт дисконтування дорівнює 14 %?


^ 4.4.2. Тестові завдання

1. При нарахуванні відсотків за період, який менший одного року, краще застосовувати:

а) схему простих відсотків;

б) схему складних відсотків

в) змішану схему нарахування відсотків.


^ 2. Якщо нарахування складного відсотку протягом року здійснюється m-кількість разів, тоді:

а) відсоткова ставка зменшується в m разів;

б) відсоткова ставка збільшується в m разів;

в) кількість періодів зменшується в m разів;

г) кількість періодів не змінюється.


^ 3. Компаундирування відстроченої ренти – це:

а) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених водночас на певний термін під певний відсоток;

б) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками через рівні проміжки часу під певний відсоток, вклади по якій здійснюються на початку кожного періоду;

в) визначення поточної вартості грошей, отриманих у майбутньому одночасно;

г) визначення поточної вартості грошей, отриманих у майбутньому через рівні проміжки часу в кінці кожного періоду;

д) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками через рівні проміжки часу під певний відсоток, вклади здійснюються в кінці кожного періоду;

е) визначення поточної вартості грошей, отриманих у майбутньому на початку кожного періоду.


^ 4. Дисконтування просте – це:

а) визначення поточної вартості грошей, отриманих у майбутньому одночасно;

б) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками через рівні проміжки часу під певний відсоток;

в) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками, вклади здійснюються в кінці кожного періоду;

г) визначення поточної вартості грошей, отриманих у майбутньому через рівні проміжки часу в кінці кожного періоду.


^ 5. Ануїтет – це:

а) те саме, що й рента;

б) серія вкладів або виплат рівних сум, що здійснюються через однакові інтервали або певну кількість періодів;

в) серія вкладів або виплат рівних сум, що здійснюються через неоднакові інтервали або певну кількість періодів;

г) серія вкладів або виплат нерівних сум, що здійснюються через певні інтервали або певну кількість періодів.


^ 6. Відсоткова ставка без врахування інфляції називається:

а) номінальною відсотковою ставкою;

б) реальною відсотковою ставкою;

в) ефективною річною відсотковою ставкою.


^ 7. Для оцінки наступних цінних паперів потрібно мати наступні дані (знайдіть відповідну пару):

а) облігаціі;

1) прогноз дивідендів на наступний рік, дисконтна ставка, темпи приросту дивідендів;

б) звичайні акції;

2) річний розмір дивідендів, дисконтна ставка;

в) привілейовані акції.

3) купонна ставка, номінальна вартість, термін сплати основного боргу, дисконтна ставка, регулярність сплати відсотків.


^ 8. Знайдіть відповідну пару:

а) безкупонна облігація;

1) ;

б) безстрокова облігація;

2) ;

в) купонна облігація.

3) .


^ 9. Якщо складний відсоток нараховуватиметься частіше, то теперішня вартість:

а) не зміниться;

б) зростатиме;

в) спадатиме.


10. “Правило числа 72” застосовується у випадках:

а) коли необхідно приблизно визначити, яка комбінація рівня відсоткової ставки і термінів вкладу дасть збільшення вкладеного капіталу втричі;

б) коли необхідно приблизно визначити, яка комбінація рівня відсоткової ставки та кількості разів нарахування складного відсотку протягом року дасть подвоєння вкладу;

в) коли необхідно приблизно визначити, яка комбінація рівня відсоткової ставки і термінів вкладу дасть подвоєння вкладеного капіталу;

г) в інших випадках.


^ 11. Якщо виплати проводяться на початку кожного періоду, то така рента називається:

а) звичайною;

б) вексельною;

в) ануїтетною;

г) ваш варіант відповіді.


^ 12. Формула використовується для визначення:

а) теперішньої вартості ануїтетів;

б) майбутньої вартості вексельної ренти;

в) в інших випадках.


^ 13.  Неможливо визначити майбутню вартість ануїтету:

а) ануїтету постнумерандо;

б) ануїтету пренумерандо;

в) перпетуїтету.


14. Якщо купонна ставка облігації нижча за дисконтну ставку для облігації такого ж рівня ризику, то:

а) ціна облігації збільшиться;

б) ціна облігації зменшиться;

в) ціна облігації зменшиться і вона продаватиметься зі знижкою.


15. Кредит виданий під складну відсоткову ставку 15 % річних . Упродовж 10 років повинні вноситись щорічні платежі в розмірі 5000 грн. Зміна умов дозволяє з самого початку вносити по 7500 грн. Новий строк, за яким борг буде повністю погашено:

а) 5 років

б) 5,5 років

в) 6 років

г) 6,5 років.


16. До банку вкладено на терміновий ощадний рахунок 25000 грн. на 4 роки за складною ставкою 12 % річних з подальшою пролонгацією на наступні 3 роки за простою ставкою 7 % річних. Яка сума має бути вкладена на терміновий ощадний рахунок сьогодні за складною ставкою 12 % на весь строк (7 років), щоб одержати такий же результат, як при вище запропонованому варіанті:

а) 20680 грн.;

б) 21535 грн.;

в) 22412 грн.

г) 25000 грн.


17. Якому варіанту потрібно надати перевагу: 1) сьогодні одержати 5000 грн. або 2) через два роки нескінченно довго по 500 грн. щорічно на початку кожного року, якщо банківська відсоткова ставка 9 %?

а) краще одночасно одержати 5000 грн.;

б) краще отримувати нескінченно кошти через 2 роки;

в) немає значення, який варіант обрати.


18. Підприємству запропоновано інвестувати 100000 грн. на строк 5 років за умови повернення цієї суми частинами (щорічно по 20000 грн.); по закінченні 5 років буде виплачено додаткову винагороду в розмірі 35000 грн. Чи варто приймати цю пропозицію, якщо можна депонувати гроші в банк із розрахунку 8 % річних.

а) не варто, оскільки від вкладення грошей в банк підприємство отримає більший дохід, ніж від інвестиційного проекту (зазначити суми);

б) варто, оскільки банк пропонує менший дохід, ніж інвестиційний проект (зазначити суми),

в) немає різниці, який варіант вкладення коштів обрати.


19. Підприємець після виходу на пенсію має намір забезпечити собі допустимі умови проживання протягом 20 років. Для цього йому необхідно мати в ці роки щорічний дохід в сумі 2000 грн. До момента виходу на пенсію залишилось 25 років. Яку суму повинен щорічно вносити в банк підприємець для реалізації цього плану, якщо ставка відсотку по депозиту складе 14 %?

а) 73 грн.;

б) 335 грн.;

в) 1600 грн.


20. Номінальна відсоткова ставка дорівнює 15 %, а темп інфляції складає 6 %. Реальна відсоткова ставка дорівнює:

а) 8,5 %;

б) 9 %;

в) 21 %.


4.5. Теми рефератів

1. Необхідність і сутність визначення часової вартості грошей.

2. Проблеми застосування принципів компаундирування та дисконтування в Україні. Значення встановлення зміни часової вартості грошей у світовому господарстві.


4.6. Питання для самостійного вивчення

1. Необхідність і сутність визначення часової вартості грошей. Основні причини зміни вартості грошей у часі.

2. Типи задач при визначенні вартості грошей у часі.

3. Проблеми застосування принципів компаундирування та дисконтування в Україні. Значення встановлення зміни часової вартості грошей у світовому господарстві.

4. Поняття і сутність компаундирування. Просте компаундирування. Компаундирування ануїтетів (ренти). Поняття звичайної і вексельної ренти.

5. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошей з урахуванням фактора інфляції.


4.7. Рекомендована література

  1. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 312 с. С. 250–255.

  2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника–Центр, Эльга, 2001. – 528 с. С. 63–82.

  3. Брігхен Євген. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – Київ: Молодь, 1997. – 1000 с. С. 137–198, 251–283.

  4. Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навч. посіб. – К.: Майстер-клас, 2005. – 192 с. С. 8 - 42

  5. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 1016 с.

  6. Нікбахт Е., Гропеллі А. – Фінанси. – К.: Вік, Глобус, 1992.- С. 38 – 58.

  7. Нікбахт Е., Гроппеллі А.А. Фінанси. – К.: “Основи”, 1993. – 382 с. С. 38-55.

  8. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во “Перспектива”, 1999. – 656 с. С. 84–138.

  9. Фінансова діяльність підприємства: Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 41-63.

  10. Фінансове планування і управління на підприємствах. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.

  11. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: Курс лекцій/ За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 432 с. С. 94–121.


Тема 5. Управління прибутком
5.1. План лекційного заняття

 1. Прибуток як фінансова категорія.

 2. Зміст диференціації витрат. Основні методи диференціації витрат.

 3. Розробка цінової політики та її оптимізації на підприємстві.

 4. Управління використанням прибутку.


5.2. План семінарського заняття

 1. Сутність прибутку як фінансової категорії.

 2. Фактори, що впливають на величину прибутку.

 3. Зміст аналізу “Витрати–Обсяг–Прибуток”.

 4. Сутність та види левериджу.

 5. Класифікація витрат.

 6. Диференціація витрат методом максимальної і мінімальної точки.

 7. Диференціація витрат графічним методом.

 8. Диференціація витрат методом найменших квадратів.

 9. Методи формування ціни.

 10. Поняття дивідендної політики та забезпечення ефективної дивідендної політики.

 11. Теорії дивідендної політики.


5.3. Термінологічний словник

Аналіз прибутку підприємства в передплановий період – складова політики управління прибутком, метою якої є визначення основних тенденцій формування, розподілу прибутку та факторів, що зумовлюють дані тенденції.

Витрати підприємства – виражені в грошовій формі витрати, які підприємство проводить у процесі здійснення своєї господарської діяльності .

Дивіденд, дивідендний дохід – частина прибутку акціонерного товариства, що спрямовується на щорічний розподіл між акціонерами і сплачується їм відповідно до видів і кількості акцій, що перебувають в обігу.

Змінні витрати – витрати, обсяг здійснення яких перебуває в прямій залежності від зміни обсягу виробництва і реалізації продукції.

Операційний леверидж – фінансовий механізм управління прибутком, побудований на оптимізації співвідношення постійних і змінних витрат.

Планування розподілу прибутку – складова політики управління прибутком, метою якої є розробка основних напрямів розподілу отриманого та чистого прибутку, який здійснюється з урахуванням сплати податку на прибуток, дивідендної політики та політики формування власних ресурсів підприємства.

Політика управління прибутком – структурна складова політики управління формуванням власних фінансових ресурсів, спрямована на забезпечення формування достатнього розміру прибутку та ефективного його розподілу за напрямами використання.

Постійні витрати – затрати, сума яких не залежить від зміни обсягу виробництва і реалізації продукції в рамках певного часового періоду.

Прибуток – частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набуде грошової форми.

Розподіл прибутку – спрямування прибутку в розпорядження держави та на формування власних фінансових ресурсів підприємства.

Управління прибутком – процес підготовки і прийняття відповідних управлінських рішень з питань формування, розподілу і цільового використання прибутку на підприємстві.

Чистий прибуток – частина прибутку підприємства, отримана після зменшення балансового прибутку на суму здійснених за його рахунок платежів у бюджет.


5.4. Навчальні завдання

^ 5.4.1. Завдання та фінансові ситуації

Завдання 5.1

Дати відповіді на запитання:

 1. Що таке прибуток?

 2. Яким положенням регулюються методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи?

 3. В чому полягає принцип нарахування та відповідності доходів та витрат?

 4. Визначте порядок визнання доходів у фінансових звітах.

 5. Наведіть класифікацію доходів за видами діяльності.

 6. Які фактори впливають на величину прибутку?

 7. Що таке леверидж?

 8. Охарактеризуйте види левериджу та їх значення для регулювання величини фінансових результатів.

 9. Чи існує взаємозв’язок між різними видами левериджу?

 10. Наведіть приклади, коли два підприємства мають: а) однаковий рівень операційного левериджу і різний рівень фінансового левериджу; б) однаковий рівень фінансового левериджу і різний рівень операційного левериджу.

 11. В чому полягає сутність концепцій фінансового важелю.

 12. Яким чином класифікуються виробничі витрати підприємства? Наведіть приклади різних видів витрат.

 13. Які заходи включає в себе управління витратами? Назвіть переваги ефективного управління витратами.

 14. Які методи диференціації витрат Ви знаєте? Який з методів є найбільш точним?

 15. В чому полягає зміст основних понять операційного аналізу – межі рентабельності, валової маржі, запасу фінансової міцності, точки беззбитковості, сили впливу операційного важелю.

 16. Охарактеризуйте методи формування ціни.

 17. Які причини призводять до штучного завищення валових доходів і заниження валових витрат?

 18. Який порядок розподілу прибутку після оподаткування?

 19. Що Ви розумієте під дивідендною політикою; коефіцієнтом дивідендних виплат?

 20. Які дії передбачає формування ефективної дивідендної політики підприємства?

 21. Які Ви знаєте теорії дивідендної політики?


Завдання 5.2

Підприємство “Мрія” випускає відеокасети. Складаючи калькуляцію продукції, воно зіткнулось з проблемою диференціації витрат на електроенергію.

Таблиця 5.1


Місяць

Обсяг виробництва, тис. шт.

Витрати на електроенергію, грн.

1

10

3750

2

8

3500

3

10

3700

4

11

3750

5

12

3800

6

9

3430

7

7

3350

8

7,5

3350

9

8

3420

10

10

3700

11

12

3800

12

13

3860


Використовуючи дані таблиці 5.1., розподіліть витрати на електроенергію на постійні і змінні:

а) методом максимальної та мінімальної точки;

б) графічним методом;

в) методом найменших квадратів.


Завдання 5.3

Керівництво підприємства “Оріон” бажає збільшити виручку від реалізації на 10 % (з 40000 грн. до 44000 грн.). Загальні змінні витрати для вихідного варіанту складають 31000 грн., а постійні витрати – 3000 грн.

Розрахуйте суму прибутку, що відповідає новому рівню виручки від реалізації:

а) традиційним способом;

б) за допомогою операційного важелю.

Порівняйте результати, зробіть висновок про рівень фондоозброєності підприємства.


Завдання 5.4

Керівництво підприємства “Лілія” бажає збільшити виручку від реалізації на 15 % (з 15000 грн. до 17250 грн.). Загальні змінні витрати для вихідного варіанту складають 10000 грн., а постійні витрати – 3000 грн.

Розрахуйте суму прибутку, що відповідає новому рівню виручки від реалізації:

а) традиційним способом;

б) за допомогою операційного важелю.

Порівняйте результати, зробіть висновок про рівень фондоозброєності підприємства.


Завдання 5.5

Підприємство виробляє один вид продукції, відпускна ціна одиниці виробу – 150 грн. Обсяг реалізації продукції на рік – 56 тис. од. виробів. Очікується, що обсяг реалізації продукції в плановому періоді збільшиться на 20 %. Собівартість одиниці продукції – 135 грн., в тому числі: змінні витрати – 77 грн.; постійні витрати – 58 грн. Розрахуйте додатковий прибуток (економію) від реалізації додаткової продукції, що буде отримана підприємством.


Завдання 5.6

Керівництво підприємства “Оріон” бажає збільшити виручку від реалізації на 10 % (з 40000 грн. до 44000 грн.). Загальні змінні витрати для вихідного варіанту складають 31000 грн., а постійні витрати – 3000 грн.

Розрахуйте ключові показники, наведені в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2


Показник

Вихідний варіант

Варіант 10%-го збільшення виручки

1

2

3

1. Виручка від реалізації, грн.2. Змінні витрати, грн.3. Валова маржа, грн.4. Коефіцієнт валової маржі5. Постійні витрати, грн.6. Межа рентабельності, грн.7. Запас фінансової міцності, грн.8. Запас фінансової міцності, %9. Прибуток, грн.10. Сила впливу операційного важелю
Як і чому змінюється сила впливу операційного важелю і запас фінансової міцності при віддаленні одержаної виручки від межі рентабельності?

Завдання 5.7

Підприємство “Електрон” виробляє деталі для телевізорів. В звітному місяці підприємство здійснило наступні витрати:

 1. витрати на матеріали – 1000 грн.;

 2. витрати на електроенергію – 500 грн.;

 3. постійні оклади працівникам – 1000 грн.;

 4. оренда приміщення – 500 грн.;

 5. витрати на рекламу – 200 грн.;

 6. податки до бюджету – 1000 грн.;

 7. амортизаційні відрахування – 150 грн.

Виручка від реалізації – 2500 грн.

Розрахуйте:

а) межу рентабельності;

б) запас фінансової міцності;

в) прибуток;

г) силу впливу операційного важелю.


Завдання 5.8

Приватний підприємець планує продаж плакатів для туристів за ціною 3,5 грн. за штуку. Він може купувати плакати у оптовика за ціною 2,1 грн. і повертати непродані плакати за повною вартістю.

Знайдіть межу рентабельності і відповідно їй кількість плакатів, якщо оренда палатки складає 70 грн. на місяць. Покажіть на графіку зону збитків і прибутків. Якою буде межа рентабельності, якщо оренда зросте до 105 грн.?

Завдання 5.9

Підприємство “Елегія” займається пошиттям одягу. Виручка від продажу складає 25700 грн. Витрати на матеріали для пошиття склали у звітному місяці 12000 грн. Оклади працівникам – 2000 грн. Комунальні витрати (телефон, опалення, вода) – 3015 грн. Амортизаційні відрахування на обладнання – 852 грн. Для виробництва підприємство взяло в оренду приміщення (орендна плата складає 1030 грн. на місяць). Витрати на страхування і рекламу відповідно складають 520 грн. і 672 грн. Прямі податки до бюджету складають 1021 грн., а непрямі – 1000 грн.

Розрахуйте:

а) межу рентабельності;

б) запас фінансової міцності;

в) прибуток;

г) силу впливу операційного важелю.


Завдання 5.10

Підприємство “Анна” у січні звітного року понесло максимальну суму витрат в сумі 25000 грн., а у жовтні мінімальні – 21000 грн. Максимальна сума доходу відповідно була 28000 грн., а мінімальна – 17000 грн.

Визначте структуру витрат підприємства.


Завдання 5.11

Підприємство “Арсенал” у звітному році здійснило наступні витрати:

 1. на закупівлю сировини і матеріалів – 2500 грн.;

 2. на споживання електроенергії – 3000 грн.;

 3. на капітальний ремонт обладнання – 1050 грн.;

 4. торгівельні комісійні – 280 грн.;

 5. поштові і телеграфні – 356 грн.;

 6. амортизаційні відрахування – 276 грн.;

 7. транспортні – 520 грн.;

 8. оклади управлінських працівників – 2030 грн.;

 9. адміністративні – 1086 грн.

Поясніть, які з наведених витрат є постійними, змінними та змішаними.

В чому полягає їх економічний зміст?


Завдання 5.12

Підприємство “Тетяна” випускає електроприлади. Ціна за 1 електроприлад складає 500 грн. У звітному кварталі обсяг реалізації склав 4000 шт. Постійні витрати у звітному кварталі склали 860000 грн., змінні витрати – 1100000 грн.

Визначте межу рентабельності двома способами:

а) аналітичним;

б) графічним.


Завдання 5.13

Підприємства А і В мають однакову суму прибутку, але різну структуру витрат (див. табл. 5.3).

Таблиця 5.3

Показник


Підприємство А

Підприємство В

грн.

%

грн.

%

Виручка від реалізації

100000

100

100000

100

Змінні витрати

60000

60

30000

30

Валова маржа

40000

40

70000

70

Постійні витрати

30000
60000
Прибуток

10000
10000

Визначте, яка структура витрат є найкращою.


Завдання 5.14

Який з методів дивідендної політики забезпечує підприємству протягом 5 років здійснення реінвестицій у виробництво в сумі 100000 грн.?

  1. метод стабільного розміру дивідендів (на рівні 19 % на сплачений капітал);

  2. метод постійного коефіцієнту виплат дивідендів (на рівні 38 % від нерозподіленого прибутку);

  3. метод стабільного приросту дивідендів (5 % на рік до базової ставки 19 % на сплачений капітал);

  4. метод постійної і змінної частин дивідендів (регулярна виплата дивідендів на рівні 19 % на сплачений капітал і додаткова виплата на 5000 грн. у п’ятому році).
Таблиця 5.4

Показник

Роки

1

2

3

4

5

Акціонерний капітал

50

55

60

65

70

Нерозподілений прибуток

25

28

32

30

42


Для порівняння методів дивідендної політики розрахуйте по кожному з них середньорічний коефіцієнт виплат нерозподіленого прибутку; загальну суму отриманих дивідендів; загальну суму можливих реінвестицій нерозподіленого прибутку (за умови його використання лише на виплату дивідендів і виробничий розвиток).


^ 5.4.2. Тестові завдання

1. Доходи майбутніх періодів – це:

а) доходи, що підлягають отриманню та отримуються у звітному періоді;

б) доходи отримані, але не підлягають отриманню у звітному періоді;

в) доходи, що підлягають отриманню, але не отримані у звітному періоді.


^ 2. Доходами не визнаються:

а) сума надходжень від реалізації товарів, придбаних з метою перепродажу;

б) сума надходжень за договором комісії;

в) сума надходжень від надання послуг;

г) всі відповіді вірні;

д) вірних відповідей немає.


^ 3. Назвіть складові прибутку від операційної діяльності:

а) одержані дивіденди;

б) прибуток від реалізації основних фондів;

в) прибуток від реалізації оборотних активів;

г) відсотки, одержані за облігаціями та іншими цінними паперами;

д) прибуток від реалізації нематеріальних активів;

е) прибуток, одержаний від спільної діяльності;

є) прибуток від реалізації основних засобів.


^ 4. До складу прибутку від фінансових операцій належить:

а) доход від списання кредиторської заборгованості;

б) одержані пені, штрафи;

в) доход від спільної діяльності;

г) прибуток від реалізації фінансових інвестицій;

д) прибуток від неопераційних курсових різниць;

е) доходи від операційної діяльності;

є) відшкодування раніше списаних активів.


^ 5. До екстенсивних факторів, що впливають на величину прибутку відноситься:

а) підвищення продуктивності обладнання;

б) час роботи обладнання;

в) підвищення якості обладнання;

г) ефективне використання фінансових ресурсів.


^ 6. Одержання високого або постійно зростаючого прибутку залежить від:

а) витрат на виробництво;

б) планової ціни одиниці продукції;

в) обсягу реалізації;

г) всі відповіді правильні;

д) правильної відповіді немає.


^ 7. Знайти відповідну пару:

а) змінні витрати;

1) оплата за електроенергію;

б) постійні витрати;

2) витрати на матеріали;

в) змішані витрати.

3) амортизаційні відрахування.


^ 8. На використанні кореляційного аналізу ґрунтується:

а) метод максимальної і мінімальної точки;

б) графічний метод;

в) метод найменших квадратів;

г) всі відповіді вірні;

д) вірних відповідей немає.


^ 9. Найбільш точним з методів диференціації витрат є:

а) метод максимальної і мінімальної точки;:

б) графічний метод;

в) метод найменших квадратів;

г) вірних відповідей немає.


^ 10. Головною метою підприємства є:

а) мінімізація валової маржі;

б) максимізація валової маржі;

в) зміна валової маржі не має ніякого значення для підприємства;

г) всі відповіді вірні;

д) вірних відповідей немає.


^ 11. Дія операційного важеля проявляється в тому, що:

а) довільна зміна виручки не призводить до зміни прибутку;

б) довільна зміна виручки завжди спричиняє більшу зміну прибутку;

в) довільна зміна виручки завжди спричиняє меншу зміну прибутку;

г) довільна зміна виручки не завжди спричиняє зміну прибутку;

д) довільна зміна виручки завжди спричиняє більшу зміну прибутку лише за умови однакових темпів зростання постійних і змінних витрат;

е) довільна зміна виручки завжди спричиняє більшу зміну прибутку лише за умови зміни співвідношення постійних і змінних витрат у напрямі збільшення частки постійних.


^ 12. Поріг рентабельності розраховується як:

а) відношення суми змінних витрат до коефіцієнту валової маржі;

б) відношення коефіцієнта валової маржі до суми змінних витрат;

в) відношення суми постійних витрат до коефіцієнта валової маржі;

г) відношення коефіцієнта валової маржі до суми постійних витрат.


13 Знайти відповідну пару:

Теорія
^
Зміст теорії

а) Лінія “синиця в руці”;

1) чим менше виплачено дивідендів, тим вищий очікуваний доход інвестора;

б) Лінія податкової диференціації;

2) коефіцієнт дивідендних виплат дорівнює очікуваному доходу;

в) Лінія Міллер-Модільяні.

3) обернена залежність між коефіцієнтом виплат і очікуваним доходом.


^ 14. До показників, що визначають величину маржинального прибутку з одиниці продукції підприємства, належать:

а) середні умовно-постійні витрати на одиницю продукції;

б) ціна одинці продукції підприємства з урахуванням ПДВ та акцизу;

в) середні умовно-змінні витрати на одиницю продукції;

г) ставка податку на прибуток;

д) абсолютна величина фінансового лівериджу підприємства;

е) середня величина сплачених підприємством процентів за позиками.


15. Визначте обсяг реалізації продукції підприємства в точці беззбитковості, якщо маржинальний прибуток з одиниці продукції дорівнює 10 грн. оптова ціна одиниці продукції – 15 грн., умовно-постійні витрати на виробництво – 150 000 грн.:

а) 1 500 000 одиниць продукції;

б) 10 000 одиниць продукції;

в) 15 000 одиниць продукції;

г) 30 000 одиниць продукції;

д) 6 000 одиниць продукції;

е) 2 250 000 одиниць продукції;

є) 750 000 одиниць продукції.

^ 16. Принцип нарахування полягає в тому, що:

а) результати господарських операцій визначаються тоді, коли вони здійснюються і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності тих періодів, до яких вони відносяться;

б) результати господарських операцій визначаються тоді, коли отримуються грошові кошти і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності тих періодів, до яких вони відносяться;

в) результати господарських операцій визначаються тоді, коли сплачуються грошові кошти і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності тих періодів, до яких вони відносяться.


^ 17. Доходи, що підлягають отриманню, але не отримані у звітному періоді, відображає:

а) Баланс;

б) Звіт про фінансові результати;

в) Звіт про рух грошових коштів.


^ 18. Назвіть показники, яких буде достатньо для обчислення чистого прибутку підприємства:

а) прибуток підприємства;

б) прибуток від реалізації продукції;

в) податок на прибуток і платежі за ресурси (за землю і транспорті засоби);

г) одержані дивіденди;

д) прибуток від звичайної діяльності;

е) сплачений податок на прибуток;

є) сплачений податок на дивіденди;

ж) прибуток від фінансових операцій.


^ 19. Назвіть показники, які враховуються при обчисленні валового прибутку підприємства:

а) доход (виручка) від реалізації продукції;

б) доход (виручка) від реалізації оборотних активів;

в) податок на додану вартість;

г) доход (виручка) від реалізації основних фондів;

д) акцизний збір;

е) доход (виручка) від реалізації необоротних активів;

є) собівартість реалізованої продукції;

ж) доход від спільної діяльності;

з) одержані штрафи;

и) адміністративні витрати.


^ 20. Назвіть можливі напрямки використання чистого прибутку:

а) сплата відсотків за користування банківськими кредитами;

б) погашення довгострокових банківських кредитів;

в) сплата комунального податку;

г) сплата податку на прибуток;

д) виплата дивідендів;

е) створення резервного фонду;

є) фінансування капітальних вкладень;

ж) виплата матеріальної допомоги працівникам підприємства.


^ 21. Знайдіть правильне визначення чистого прибутку підприємства:

а) прибуток підприємства після сплати податків на прибуток, на землю і транспортні засоби;

б) прибуток від реалізації продукції;

в) прибуток, що залишився у підприємства після сплати податку на прибуток;

г) прибуток, що залишився у підприємства після сплати податку на прибуток і виплати дивідендів;

д) прибуток, що залишився у підприємства після сплати податку на прибуток і поповнення статутного капіталу;

е) прибуток після відшкодування збитків від операційної діяльності;

є) прибуток після відшкодування збитків від фінансових операцій;

ж) прибуток після відшкодування збитків від звичайної діяльності.


^ 22. Реалізація необоротних активів – це є:

а) операційна діяльність;

б) інвестиційна діяльність;

в) фінансова діяльність;

г) інша діяльність.


^ 23. Реалізація фінансових інвестицій – це є:

а) операційна діяльність;

б) інвестиційна діяльність;

в) фінансова діяльність;

г) інша діяльність.


^ 24. Повні витрати – це:

а) сума постійних і змішаних витрат;

б) сума змінних і змішаних витрат;

в) сума постійних і змінних витрат.


25. Назву статистичного методу носить:

а) метод максимальної і мінімальної точки;

б) графічний метод;

в) метод найменших квадратів.


^ 26. Ідеальною умовою для бізнесу є:

а) поєднання низьких постійних витрат з високою валовою маржею;

б) поєднання високих постійних витрат з низькою валовою маржею;

в) поєднання високих постійних витрат з високою валовою маржею;

г) поєднання низьких постійних витрат з низькою валовою маржею.


^ 27. Знайдіть правильне визначення економічної сутності рентабельності:

а) абсолютна сума отриманого прибутку підприємства;

б) абсолютна сума прибутку, отриманого від операційної діяльності;

в) рівень доходності підприємства;

г) прибутковість реалізації продукції;

д) перевищення виручки від реалізації продукції над її собівартістю;

е) сума фінансових ресурсів підприємства, що забезпечують його виробничо-господарську діяльність;

є) перевищення прибутку від фінансових операцій над збитками від вказаних операцій;

ж) перевищення доходів від іншої звичайної діяльності над збитками від вказаної діяльності.


^ 28. Назвіть показники, які необхідно використовувати для обчислення рентабельності підприємства в цілому:

а) прибуток від реалізації продукції;

б) прибуток підприємства;

в) прибуток від звичайної діяльності;

г) собівартість реалізованої продукції;

д) вартість основних засобів;

е) вартість основних засобів і оборотних активів;

є) загальна сума активів підприємства;

ж) загальна сума оборотних активів.


^ 29. Різницю між сумою чистого операційного прибутку за певний період і сумою постійних операційних витрат характеризує:

а) валовий операційний прибуток;

б) чистий операційний прибуток;

в) маржинальний операційний прибуток;

г) чистий прибуток від реалізації продукції.


^ 30. Ефект впливу операційного левериджу на суму балансового прибутку визначається:

а) загальною сумою видатків;

б) порогом рентабельності;

в) коефіцієнтом операційного левериджу;

г) запасом фінансової міцності.


^ 31. Операційний леверидж – це:

а) потенційна можливість впливати на валовий прибуток шляхом зміни структури собівартості і обсягу випуску;

б) співвідношення частини постійних і змінних витрат у загальній сумі;

в) можливість одержання більшої чи меншої зміни прибутку за однієї і тієї ж зміни виручки;

г) потенційна можливість впливати на прибуток підприємства шляхом зміни обсягу і структури довгострокових пасивів.


5.5. Теми рефератів

1. Розробка цінової політики та її оптимізація.

2. Управління собівартістю продукції та її вплив на формування прибутку від реалізації.
1   2   3   4   5   6   7   8
Похожие:

Методичні вказівки для самостійного її вивчення, плани семінарських занять та практичні завдання, методичні вказівки до виконання курсової роботи. Посібник також містить словник термінів iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисциплін " Товарознавство (Харчові продукти)" для напряму підготовки
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Методичні вказівки для самостійного її вивчення, плани семінарських занять та практичні завдання, методичні вказівки до виконання курсової роботи. Посібник також містить словник термінів iconМетодичні вказівки до вивчення теми Поняття фінансового ринку та його структура
Робоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та практичних занять)
Методичні вказівки для самостійного її вивчення, плани семінарських занять та практичні завдання, методичні вказівки до виконання курсової роботи. Посібник також містить словник термінів iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту» з напрямку підготовки 0502...
Методичні вказівки для самостійного її вивчення, плани семінарських занять та практичні завдання, методичні вказівки до виконання курсової роботи. Посібник також містить словник термінів iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Методичні вказівки для самостійного її вивчення, плани семінарських занять та практичні завдання, методичні вказівки до виконання курсової роботи. Посібник також містить словник термінів iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "проектний аналіз " для студентів денної форми навчання спеціальності 050201 "Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектний аналіз" для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент...
Методичні вказівки для самостійного її вивчення, плани семінарських занять та практичні завдання, методичні вказівки до виконання курсової роботи. Посібник також містить словник термінів iconМетодичні вказівки до курсової роботи з дисциплiни «Компьютерна технiка та програмування» для студентів інституту бізнесу економіки та інформаційних технологій
Курсова робота з дисципліни є першою самостійною роботою студентів по програмуванню найбільш наближеною до реальної ситуації розробки...
Методичні вказівки для самостійного її вивчення, плани семінарських занять та практичні завдання, методичні вказівки до виконання курсової роботи. Посібник також містить словник термінів iconМетодичні вказівки до вивчення теми Поняття та структура валютного ринку
Валютне регулювання та курсова політика Центрального банку. Особливості в Україні
Методичні вказівки для самостійного її вивчення, плани семінарських занять та практичні завдання, методичні вказівки до виконання курсової роботи. Посібник також містить словник термінів iconМетодичні вказівки щодо розробки розділу «охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях»
Методичні вказівки щодо розробки розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» у дипломних проектах (роботах) студентів...
Методичні вказівки для самостійного її вивчення, плани семінарських занять та практичні завдання, методичні вказівки до виконання курсової роботи. Посібник також містить словник термінів iconМетодичні вказівки до вивчення теми Структура ринку капіталів. Суть та функції кредиту
Одним із найстаріших І найважливіших сегментів фінансового ринку є ринок капіталів
Методичні вказівки для самостійного її вивчення, плани семінарських занять та практичні завдання, методичні вказівки до виконання курсової роботи. Посібник також містить словник термінів iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни "Дослідна робота" (неофіційна версія) Дніпропетровськ 2011 зміст стор
Лaбоpaтоpнa pоботa № Обробка результатів експериментальних досліджень на основі кореляційного аналізу
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов