9 клас Тести. Тільки 1 правильна відповідь Що пояснює зміщення кривої попиту на товар Х icon

9 клас Тести. Тільки 1 правильна відповідь Що пояснює зміщення кривої попиту на товар ХНазвание9 клас Тести. Тільки 1 правильна відповідь Що пояснює зміщення кривої попиту на товар Х
Дата конвертации19.02.2013
Размер311.62 Kb.
ТипДокументы
2 етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012-2013 н.р.

9 клас

Тести.

Тільки 1 правильна відповідь

1. Що пояснює зміщення кривої попиту на товар Х:

а) пропозиція товару Х з певних причин скорочується;

б) ціна товару X зросла;

в) зміна смаків споживачів;

г) ціна товару X зменшилася?

2. Зростання цін на ресурси матиме наслідком:

а) переміщення кривої пропозиції та кривої попиту вгору;

б) переміщення кривої пропозиції вліво вгору;

в) переміщення кривої пропозиції вліво вправо;

г) переміщення кривої пропозиції вправо вниз.

^ 3. Який термін відображає бажання споживачів придбати деяке благо:

а) потреба;

б) попит;

в) необхідність;

г) пропозиція?

4. Збільшення попиту та скорочення пропозиції призве­дуть до:

а) збільшення рівноважної ціни та збільшення рівноважного обсягу;

б) зменшення рівноважної ціни та зменшення рівноважного обсягу;

в) збільшення рівноважної ціни і невизначеного ефекту відносно рівноважного обсягу;

г) зменшення рівноважної ціни і невизначеного ефекту відносно рівноважного обсягу.

^ 5. Існує обернений зв'язок між:

а) обсягом опадів за місяць та продажем парасольок;

б) розміром доходу споживача та його попитом на товари ни­зької споживчої цінності;

в) ціною картини та ступенем популярності художника;

г) немає правильної відповіді.

^ 6. Зсув кривої попиту вліво вниз за інших рівних умов приведе до:

а) зниження ціни рівноваги;

б) збільшення ціни рівноваги;

в) збереження ціни рівноваги;

г) збільшення обсягу пропозиції.


^ 7. Споживач визнає товар товаром низької споживчої цін­ності, якщо:

а) споживання цього товару не залежить від доходу;

б) споживання цього товару зменшується із зростанням доходу;

в) споживання цього товару збільшується із зростанням доходу;

г) споживання цього товару не залежить ні від доходу, ні від ціни.

^ 8.
Які з наведених факторів не впливають на зсув попиту на продукт В:


а) зміна ціни товару-замінника;

б) зростання доходів споживача;

в) зміна ціни товару В;

г) зміна смаків споживача?

^ 9. Якщо піна товару зростає, то крива попиту на товар-замінник:

а) зміщується ліворуч;

б) знижується;

в) зміщується праворуч;

г) залишається незмінною.

^ 10. Які з наведених факторів спричинюють зміщення кри­вої попиту на товар А ліворуч:

а) зростання споживачів цього товару;

б) зростання грошових доходів споживачів;

в) зниження ціни товару-субституту Б;

г) підвищення ціни товару-субституту Б?

^ 11. Об'єктивною причиною неможливості автоматичного досягнення ринкової рівноваги є:

а) більш еластичний попит відносно пропозиції;

б) більш еластична пропозиція відносно попиту;

в) поява дефіциту благ на ринку;

г) поява надлишку благ на ринку.

^ 12. Якщо еластичність попиту на товар становить 1,5 і ціна знижується від 10 грн до 9 грн, то:

а) обсяг попиту підвищився на 1,5 %;

б) обсяг попиту знизився на 1,5 %;

в) обсяг попиту підвищився на 15 %;

г) обсяг попиту знизився на 15 %

^ 13. Коефіцієнт цінової еластичності попиту показує:

а) реакцію покупця на зміну ціни;

б) ступінь зміщення кривої попиту внаслідок зміни доходів;

в) нахил кривої попиту;

г) реакцію покупців на зміну смаків і уподобань.

^ 14. Для яких товарів перехресна еластичність попиту дорі­внює нулю:

а) товарів-субститутів;

б) нейтральних;

в) доповнюючих товарів;

г) товарів розкоші?

^ 15. Вкажіть область зміни коефіцієнта еластичності попиту за доходами для предметів розкоші:

а) 0

б) - < Еd < 0;

в) 1 < Еd <+;
г) Еd = 0.


^ 16. Крива «ціна-споживання»:

а) відображає послідовні зміни стану рівноваги споживача відповідно зі зміною ціни на одне із благ;

б) відображає послідовні зміни стану рівноваги споживача відповідно зі рівномірною зміною цін на всі блага;

в) функція попиту на товар;

г) всі вірні відповіді.

^ 17. Крива «доход-споживання» показує:

а) залежність споживання товарів від доходу;

б) залежність споживання товарів від цін;

в) комбінації товарів, що приносять споживачеві певний сту­пінь задоволення;

г) усі точки рівноваги споживача відповідно зі зростанням його доходу.

^ 18. При заданих цінах частка сімейного бюджету на продукти харчування має тенденцію до:

а) збільшення в міру зростання доходу;

б) зменшення в міру зростання доходу;

в) зменшення в міру зменшення доходу;

г) правильної відповіді немає.


^ 19. Якщо споживання круп має тенденцію зростати в міру збільшення цін на них, то це:

а)закон Енгеля;

б) парадокс Гіффена;

в) ефект заміщення;

г) ефект доходу.

^ 20. Величина споживчого надлишку не залежить від:

а) ціни товару;

б) нахилу кривої попиту;

в) нахилу кривої пропозиції;

г) усі відповіді правильні.


Задача 1.(15 балів)

Крива попиту на хліб задана рівнянням:

Р =500-20 QD ;

де QD— обсяг попиту в місяць (тис. кг); Р— ціна (коп. за 1 кг). Крива пропозиції хлібу задана рівнянням

Р = 20+10 Qs ,

де Qs — місячний обсяг пропозиції.

а) Які рівноважні ціна Р і обсяг Q?

б) Припустимо, що для підтримки населення уряд вводить стелю ціни на рівні 120 коп. за 1 кг. Яка си­туація виникне на ринку хліба? Відповідь проілюструвати гра­фічно.

в) Який обсяг дотацій потрібен виробникам, щоб вони задовольнили ринковий попит за ціни 120 коп.? Чому дорівнюють чисті втрати суспільства?


Задача 2.(5 балів)

Визначте коефіцієнт перехресної еластичності попиту на то­вар Y по ціні товару X, якщо відомо, що при ціні товару X, рівній 60 грн, обсяг попиту на товар Y = 180 шт., а при ціні товару X, рів­ні 90 грн, обсяг попиту на товар Y =120шт. Знайти в точці та за дугою ( на відрізку).

До якої групи товарів належить цей товар?

Задача 3 (10 балів)

Коту Матроскіну пропонують купити ділянку землі за ЗО тис. грн. орендна плата за землю становить 5,4 тис. грн щороку. Ставка банківського відсотка— 10 % річних.

Визначте:

а) чи слід Матроскіну погоджуватися, якщо він має такі гроші в наявності;

б) чи слід йому погоджуватися, якщо в нього є в наявності лише половина необхідної суми;

в) яку мінімальну власну суму грошей йому слід мати, щоб погодитися на покупку, якщо він може розмістити свої гроші на депозит за меншою ставкою відсотка, ніж вказана вище.


2 етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012-2013 н.р.

10 клас

Тести.

Тільки 1 правильна відповідь


^ 1. Споживач визнає товар товаром низької споживчої цін­ності, якщо:

а) споживання цього товару не залежить від доходу;

б) споживання цього товару зменшується із зростанням доходу;

в) споживання цього товару збільшується із зростанням доходу;

г) споживання цього товару не залежить ні від доходу, ні від ціни.

^ 2. Якщо ціна товару зростає, то крива попиту на товар-замінник:

а) зміщується ліворуч;

б) знижується;

в) зміщується праворуч;

г) залишається незмінною.

^ 3. Якщо еластичність попиту на товар становить 1,5 і ціна знижується від 10 грн до 9 грн, то:

а) обсяг попиту підвищився на 1,5 %;

б) обсяг попиту знизився на 1,5 %;

в) обсяг попиту підвищився на 15 %;

г) обсяг попиту знизився на 15 %


^ 4. Ціна товару X знизилася з 1000 до 900 грн, завдяки чому обсяг попиту зріс з 500 до 600 шт. Отже, попит на товар X:

а) знизився;

б) має одиничну еластичність;

в) нееластичний;

г) еластичний.

^ 5. Чому кількість видів еластичності попиту менше, ніж кількість чинників, що впливають на його зміну:

а) тому що решта чинників впливу на попит неважливі для аналізу;

б) тому, що не всі чинники впливу на попит можна виміряти кількісно;

в) тому, що людей цікавлять тільки ціни і доходи;

г) тому, що всі чинники впливу на попит діють одночасно?

^ 6. Якщо ціна товару збільшується, то ефект заміщення означає:

а) зменшення споживання цього товару і збільшення спожи­вання інших товарів;

б) зменшення споживання тільки цього товару;

в) зменшення споживання цього товару й інших товарів;

г) зменшення споживання цього товару і ніяких змін у споживанні інших товарів.

^ 7. Ефект доходу означає, що:

а) підвищення грошових доходів дає змогу споживачеві купу­вати меншу кількість нормальних товарів;

б) зменшення ціни товару дозволяє споживачеві купувати бі­льше цього товару, оскільки він стає дешевшим від інших товарів;

в) споживачі обиратимуть різні комбінації різних продуктів, доки граничні корисності останніх придбаних одиниць кожного товару не зрівняються;

г) якщо ціна товару знижується, то споживач має змогу купи­ти більше всіх товарів за певного грошового рівня доходу.

^ 8. Якщо ціна нормального товару А знижується, то:

а) ефект доходу та заміщення дає змогу споживачеві придбати більше цього товару;

б) ефект доходу та заміщення дає змогу споживачеві придбати менше цього товару;

в) ефект доходу дає змогу купувати менше, а ефект заміщення — більше цього товару;

г) ефект доходу дає змогу купувати більше, а ефект заміщен­ня — менше цього товару.

.

^ 9. Якщо МC > AVC , то:

а) МС мають зростати із зростанням обсягу виробництва;

б) АТС мають зростати із зростанням обсягу виробництва;

в) AFC мають зростати із зростанням обсягу виробництва;

г) AVC мають зменшуватися із зростанням обсягу виробництва.

^ 10. Яке твердження стосовно ізоквант неправильне:

а) дві ізокванти, що відповідають різним обсягам випуску, не можуть перетинатися;

б) чим ближче розташована ізокванта до початку координат, тим більший випуск відповідає цій лінії;

в) ізокванти опуклі до початку координат;

г) величина кута нахилу ізокванти від'ємна?

^ 11. Якщо MRTS менше від співвідношення «заробітна плата — оренда» (Pl /Pk), то фірма, щоб мінімізувати витрати, має:

а) збільшити К і зменшити L;

б) зменшити К і збільшити L;

в) збільшити К і L;

г) зменшити К і L.

^ 12. Яка з кривих ніколи не набуває U-подібного вигляду:

а) A VC;

б) МC ;

в) AFC;
t)LRAC ?

^ 13. Досягнення максимального обсягу випуску за певної технології означас, що:

а) середній і граничний продукти дорівнюють один одному;

б) середній продукт досягає свого максимуму, а граничний продукт дорівнює нулю;

в) досягається максимум значень граничного продукту за мі­німальних значень середнього продукту;

г) граничний продукт дорівнює нулю, а середній продукт знижується.

^ 14. Що відносять до безповоротних витрат:

а) витрати на сировину;

б) заробітна плата найманих працівників;

в) амортизація обладнання в короткостроковому періоді;

г) усі відповіді правильні.

^ 15. Якщо гранична продуктивність зростає, то ефект масш­табу:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) залишається постійним;

г) може як зростати, так і зменшуватися.

^ 16. Серед наведених тверджень знайдіть правильне:

а) середні витрати мінімальні, якщо граничні витрати досяга­ють своєї мінімальної точки;

б) оскільки постійні витрати не змінюються, середні постійні витрати залишаються незмінними при будь-якому обсязі проду­кції;

в) середні витрати зростають завжди, коли підвищуються гра­ничні витрати;

г) середні сукупні і середні змінні витрати мінімальні, якщо вони дорівнюють граничним витратам

^ 17. Яке з наступних тверджень не виконується в умовах до сконалої конкуренції:

а) фірма максимізує прибуток, коли її гранична виручка дорівнює граничним витратам;

б) крива граничних витрат перетинає криву середніх довгострокових витрат у точці її мінімуму;

в) крива попиту на товар має від'ємний нахил;

г) фірма може продати будь-яку кількість товару за однакової ціни.


^ 18. В умовах досконалої конкуренції точкою закриття на­зивається такий об'єм виробництва, при якому ціна рівна мінімуму:

а) середніх загальних витрат;

б) середніх змінних витрат;

в) граничних витрат;

г) середніх постійних витрат.

^ 19. Якщо адвокат не встановлює фіксованих цін на свої послуги, а вирішує, яку ціну призначити для кожного клієнта,то він застосовує:

а) цінову дискримінацію першого ступеня;

б) цінову дискримінацію другого ступеня;

в) цінову дискримінацію третього ступеня;

г) міжчасову цінову дискримінацію.


^ 20.За рівнянням Фішера зростання пропозиції грошей:

а) не вплине на швидкість обігу грошей та обсяг виробництва;

б) приведе обов’язково до зростання цін;

в) може призвести до зростання швидкості звертання грошової одиниці за умов незмінності інших параметрів;

г) може призвести до зростання об’ємів виробництва за умов незмінності інших параметрів.


Задача1(5 балів)

Кіт Матроскін володіє невеликою фірмою з виробництва тве­рдих сирів. Він наймає одного помічника за 18 тис. грн за рік, щорічно платить по 6 тис. грн за оренду приміщення, де розта­шована технологічна лінія з виробництва сиру, та ще сировина йому обходиться в ЗО тис. грн за рік. У виробниче устаткування Матроскін вклав 50 тис. грн власних грошей, які при іншому розміщенні могли б приносити йому 5 тис. грн річного доходу. Конкурент Матроскіна пропонував йому робоче місце сировара з оплатою 24 тис. грн на рік. Свій підприємницький талант Матро­скін оцінює в 30 тис. грн річних, сумарний щорічний дохід від продажу сиру становить 110 тис. грн. Підрахуйте бухгалтерський і економічний прибуток фірми Матроскіна. Чи залишиться в біз­несі Матроскін?


Задача .2(15 балів)

Собівартість виробництва одиниці продукції монополії задана функцією АТС = 10 + 0,5Q. Монополій торгує на двох ринках, функції попиту на яких Q1 = 130 – Р1, Q2= 124 - 2.

Визначте ціни на кожному ринку, які максимізують прибуток монополії.

Задача 3( 10 балів)

Пропозиція землі на околиці міста становить 100 га. Попит садоводів на землю: Qd = 300 - P. попит будівельних компаній на землю: Qd = 700 - , де Р — ціна в тис. грн.; ставка банківсь­кого відсотка — 10 %.

Визначте:

а) ціну землі, якщо власник ділянки захоче її продати;

б) хто зможе її купити і чому;

в) щорічну орендну плату;

г) земельну ренту, якщо щорічна амортизація дорівнює 5 тис.грн, а вкладений капітал — 20 тис. грн.


2 етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012-2013 н.р.

11 клас

Тести.

Тільки 1 правильна відповідь

^ 1. Збільшення попиту та скорочення пропозиції призве­дуть до:

а) збільшення рівноважної ціни та збільшення рівноважного обсягу;

б) зменшення рівноважної ціни та зменшення рівноважного обсягу;

в) збільшення рівноважної ціни і невизначеного ефекту відносно рівноважного обсягу;

г) зменшення рівноважної ціни і невизначеного ефекту відносно рівноважного обсягу.

^ 2. Для яких товарів перехресна еластичність попиту дорі­внює нулю:

а) товарів-субститутів;

б) нейтральних;

в) доповнюючих товарів;

г) товарів розкоші?

^ 3. Якщо ціна товару збільшується, то ефект заміщення означає:

а) зменшення споживання цього товару і збільшення споживання інших товарів;

б) зменшення споживання тільки цього товару;

в) зменшення споживання цього товару й інших товарів;

г) зменшення споживання цього товару і ніяких змін у споживанні інших товарів.

^ 4. Яке твердження стосовно ізоквант неправильне:

а) дві ізокванти, що відповідають різним обсягам випуску, не можуть перетинатися;

б) чим ближче розташована ізокванта до початку координат, тим більший випуск відповідає цій лінії;

в) ізокванти опуклі до початку координат;

г) величина кута нахилу ізокванти від'ємна?


^ 5. Серед наведених тверджень знайдіть правильне:

а) середні витрати мінімальні, якщо граничні витрати досяга­ють своєї мінімальної точки;

б) оскільки постійні витрати не змінюються, середні постійні витрати залишаються незмінними при будь-якому обсязі продукції;

в) середні витрати зростають завжди, коли підвищуються гра­ничні витрати;

г) середні сукупні і середні змінні витрати мінімальні, якщо вони дорівнюють граничним витратам.

    ^ 6. Встановлення державою мінімальної заробітної плати, яка перевищує рівень ринкової рівноважної, може призвести до того, що:

а) число зайнятих обов’язково зросте і на конкурентному, і на монопсонічному ринку праці;

б) число зайнятих обов’язково скоротиться на конкурентному, і на монопсонічному ринку праці;

в) число зайнятих обов’язково скоротиться на конкурентному ринку праці, але може зрости на монопсонічному ринку праці;

г) число зайнятих обов’язково зросте на ринку монопосонії, але може скоротитися на конкурентному ринку праці.

    ^ 7. Яка з операцій в системі національних рахунків враховується як інвестиція:

а) ви купуєте 100 акцій фірми “Хортиця”;

б) ви купуєте комп’ютер фірми “Хортиця”;

в) фірма “Хортиця” збільшує запаси нереалізованих комп’ютерів;

г) ви купуєте старовинний будинок поруч з фірмовим магазином фірми “Хортиця”.

    ^ 8. Якщо центральний банк країни підвищує облікову ставку, то цей захід спрямований насамперед на:

а) збільшення загального обсягу резервів комерційних банків;

б) стимулювання зростання заощаджень населення;

в) сприяння зростанню обсягів позик комерційних банків у центральному банку;

г) зменшення загальної величини резервів комерційних банків.

    ^ 9. Якщо уряд щорічно буде прагнути до збалансованого бюджету, то такий бюджет:

а) буде згладжувати циклічні коливання;

б) буде посилювати циклічні коливання;

в) ніяк не вплине на обсяги виробництва і зайнятості;

г) буде сприяти посиленню інфляції.


^ 10. Який з показників Системи національних рахунків найбільш точно відображає платежі власникам факторів виробництва:

а) особистий дохід;

б) національний дохід;

в) використовуваний особистий дохід;

г) чистий національний продукт.


^ 11. Якщо крива сукупної пропозиції має позитивний нахил і зменшуються середні змінні витрати, крива сукупної пропозиції зсувається:

а) ліворуч, рівень цін зменшується, а реальний випуск зростає;

б) праворуч, рівень цін зменшується, а реальний випуск зростає;

в) ліворуч, рівень цін зростає, а реальний випуск скорочується;

г) праворуч, рівень цін зростає, а реальний випуск скорочується.

^ 12. Монополістично конкурентна фірма буде знаходитися у стані рівноваги у довгостроковому періоді за умови, якщо:

а) P = MC = min ATC;

б) MR = MC та P > min ATC;

в) MR < MC та P < min ATC;

г) MR = MC та P < min ATC.


^ 13.Скорочення пропозиції товару веде до зростання:

а) попиту на товари, що доповнюють даний;

б) загального виторгу продавця, якщо попит на товар є нееластичним за ціною;

в) загального виторгу продавця, якщо попит на товар є еластичним за доходом;

г) попиту на цей товар.


^ 14.При позитивних зовнішніх ефектах має місце:

а) виробництво оптимального обсягу економічних благ;

б) надвиробництво економічних благ;

в) недовиробництво економічних благ;

г) неможливо визначити напевно.


^ 15.Всі наведені заходи зміщують криву сукупного попиту праворуч за виключенням:

а) зростання інвестицій через зниження податку на прибуток;

б) зростання експорту, що обумовлене девальвацією національної валюти;

в) зростання споживання, що обумовлене очікуваним зростанням доходу;

г) немає вірної відповіді.


^ 16. Рівноважний позичковий відсоток на грошовому ринку може зберегтися, якщо:

а) уповільнення швидкості обігу грошей супроводжується зниженням норми обов’язкового резерву;

б) одночасно із зростанням грошової бази буде знижена облікова ставка;

в) при зростанні реального доходу зростає попит на гроші з боку активів;

г) при зростанні реального доходу знизиться ставка відсотку.


^ 17.Проведення стримуючої фіскальної політики та політики дешевих грошей призводить до того, що:

а) зростає рівноважний рівень доходу, про ставку відсотку нічого сказати не можна;

б) зростає ставка відсотку, про рівноважний доход нічого сказати не можна;

в) знижується ставка відсотку, про рівноважний доход нічого сказати не можна;

г) знижується ставка відсотку та рівноважний рівень доходу.


^ 18. Хто привласнює диференційну ренту І:

а) власник землі;

б) орендар;

в) держава;

г) місцеві органи влади.


19. Мультиплікатор видатків не спрацьовує, якщо:

а) національна економіка досягла повної зайнятості;

б) знижується ефективність використання ресурсів в національній економіці;

в) національна економіка переживає спад;

г) чистий експорт є від’ємною величиною.


20. Якщо номінальна пропозиція грошей щорічно зростає на 6%, в той час як реальна пропозиція грошей постійна та становить 100 млрд. грн., тоді «інфляційний податок» становитиме:

а) 100 млрд. грн.;

б) 60 млрд. грн.;

в) 6 млрд. грн.;

г) 0.

Задача 1(5 балів)

Пан Везучий виграв у лотерею Кено джек-пот. є два варіанти виплати:

а) одержувати 470 тис. грн щороку до самої смерті;

б) одержати І млн грн через рік, 2 млн грн — наприкінці дру­гого року і 3 млн грн —наприкінці третього року. Ставка відсотка—10%.

Якому з варіантів він надасть перевагу?


Задача 2 (10 балів)

Припустимо, що ринок товару А в країні знаходиться в умовах досконалої конкуренції. Попит на товар ^ А описується рівнянням Q = 960- 10Р. Середні витрати типового виробника рівні

АС = 20 +(Q -10)2.

Яка кількість фірм буде діяти в галузі в довгостроковій перс­пективі?


^ Задача 3 (15 балів)

Економіка умовної країни характеризується наступними макроекономічними показниками (в грош. од.):Валовий внутрішній продукт

2500

Доходи резидентів, отримані з-за кордону

30

Доходи нерезидентів, передані за кордон із даної країни

80

Експорт

240

Імпорт

390

Вартість використаного капіталу

310

Внески працедавців на соціальне страхування

140

Валовий прибуток

650

Непрямі податки

350

Податок на прибуток корпорацій

90

Нерозподілювані прибутки корпорацій

80

Трансфертні платежі

120

Відсоткові доходи бізнесу

65

Відсоткові доходи домашніх господарств

45

Відсотки по державному боргу

20

Сальдо державного бюджету

-50

Споживчі витрати домашніх господарств

1150

Прибуткові податки з громадян

180

Згідно наведених у таблиці даних розрахуйте наступні показники: ВНД; ЧНД; особистий дохід (PI); особистий дохід після оподаткування (Yd); приватні заощадження (Sp); державні заощадження (Sg); заощадження іноземного сектору(Sf ); розмір ін­вестицій (I).


ВІДПОВІДІ.

Тести

клас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

9

в

б

а

в

б

а

б

в

в

в

б

в

а

б

в

а

г

б

б

в

10

б

в

в

г

б

а

г

а

а

б

а

в

г

в

а

г

в

б

а

б

11

в

б

а

б

г

г

б

в

в

б

б

б

б

в

г

а

в

а

а

в

Задачі9 клас

Задача 1

а) щоб знайти рівноважні ціну та обсяг, треба прирівняти рівняння попиту та пропозиції:

500-20Q = 20+ l0 Q,

30Q = 480

Q= 16; Р= 180.

б) при ціні 120 коп. обсяг пропозиції дорівнює:
Q5 = (P-20)/10 = (120-20)/10 = 10.
Обсяг попиту дорівнює:

Qd = (500 -Р)/ 20 = (500 -120) /20= 19.

Оскільки обсяг попиту більший від обсягу пропозиції, то на ринку виникне дефіцит в 9 тис. кг (QD - Qs= 19 - 10 = 9).в) 19 тис. кг виробники готові виробляти і продавати за ціною, яка знаходиться з рівняння пропозиції:

P = 20 + 10 Q5=20 + 10- 19 = 210.

Отже, держава повинна виплачувати дотацію в розмірі 90 коп. за 1 кг (210 - 120 = 90). На весь обсяг продаж вона складає:

90 • 19 = 1710 тис. коп. = 17,1 тис. грн.

^ За ціною 210 населення готове купувати:

210 = 500-20Q;

Q = 14,5 тис. кг.

Чисті втрати суспільства дорівнюють площі затонованого трикутника, тобто 0,5 • (19- 14,5) • (210- 180) = 62,5 тис. коп. = 625 грн.

Задача 2.

Коефіцієнт перехресної еластичності попиту на товар У по ці­ні товару X , дорівнює:

а) в точці 1

Еху = (120 – 180) / (90 – 60) * 60/180 = -0,67;

б) в точці 2

Еху = ( 120 - 180)/ (90 – 60) * (90/120) = - 1,5;

в) по дузі

Еху = [(120 – 180) / (90 – 60)] / [(90+60 ) / ( 120 +180)] = - 1

Оскільки коефіцієнт перехресної еластичності має від'ємний розмір, то це означає, що товари X та Y є товарами — доповнювачами.

Задача 3.

а) Оскільки ціна землі становить 54 тис. грн (5,4/0,1 = 54), а пропонують купити за ЗО тис. грн, то Матроскіну слід погодитися.

б) Якщо Матроскін візьме половину необхідної суми в кредит, то його щорічні виплати за кредитом становитимуть:

15 • 0,1 = 1,5 тис. грн.

Купівля ділянки землі за 30 тис. грн рівнозначна орендній платі 3 тис. грн за рік. Оскільки сума отриманої орендної плати за землю 5,4 > 4,5 (1,5 + 3), то Матроскіну буде вигідно купувати землю.

в) Якщо виразити мінімальну суму власних грошей через ^ X, то сума кредиту становитиме

30 - X. знаходимо X з рівняння: (30 - Х)-0,1 +30-0,1 = 5,4.

Звідси X = 6 тис. грн.

10 клас

Задача 1.

Бухгалтерський прибуток дорівнює різниці між доходом та зовнішніми (явними) витратами. Економічний прибуток дорів­нює різниці між доходом та економічними (явними та неявними) витратами.

Бухгалтерські витрати = зарплата помічника + орендна плата + вартість сировини = 18 + 6 + 30 = 54 тис. грн.

Неявні витрати — альтернативна вартість власних ресурсів, які використовуються в процесі виробництва.

Неявні витрати = доход на власний капітал, вкладений в уста­ткування + втрачена заробітна плата + вартість підприємницько­го таланту = 5 + 24 + 30 = 59 тис. грн.

Економічні витрати = явні витрати + неявні витрати = 54 + 59 = 113 тис. грн.

Бухгалтерський прибуток = доход — бухгалтерські витрати = 110 - 54 = 56 тис. грн.

Економічний прибуток = доход - економічні витрати = 110 — 113= - 3 тис. грн.

Незважаючи на 56 тис. грн бухгалтерського прибутку, Матроскін покине бізнес, оскільки економічний прибуток має з міну­сом, що означає: при альтернативному використанні власних ре­сурсів він отримає на 3 тис. грн більше, ніж займаючись виро­бництвом сиру.


Задача2

Спочатку монополія повинна визначити обсяги продажу, які максимізують її прибуток, виходячи з правила МС = MR, а потім підставити значення Q в рівняння функцій попиту на кожному ринку.

МС = TC'(Q);

ТС = АТС- Q = 10 Q + О,5 Q 2;

МС=ТС’ = (10Q + О,5 Q 2)'= 10 + Q.

З рівняння функцій попиту знаходимо значення ціни:

Р1 = 130- Q1 ;

Р2 = 62 - О,5 Q 2;


MR1 = TR1' = (Р1 *Q1)' = (120Q1 - Q12)' = 130 – 2Q1;

МR2 = TR2' = 2 • Q2)' = (62Q2 - О,5Q22)' = 62 - Q2.

Для першого ринку:

MC = MR1; 10 + Q= 130-2Q; 3Q= 120--» Q1 =40;

Р1 = 130-Q1 =130-40 = 90.

Для другого ринку:

МС = МR2;

10 + Q = 62- Q;

2Q = 52 --» Q2 = 26;

Р2 = 62 - 0,5Q2 = 62 - 0,5 * 26 = 49.

Отже, ціна на першому ринку має бути 90 грн, а на другому — 49 грн.

Задача 3

а) Оскільки попит садоводів та попит будівельних компа­ній є взаємовиключними, то земельна ділянка буде продана тому, хто готовий заплатити більшу ціну. При абсолютно нееластичній пропозиції ціна садоводів дорівнює 200 тис. грн (300 - Р = 100),

а ціна будівельних компаній — 300 тис. грн (700-2Р= 100).

б) Зможуть купити цю ділянку будівельні компанії, оскільки вони готові заплатити вищу ціну.

в) Щорічна орендна плата: 300 * 0,1 =30 тис. грн.

г) До орендної плати, крім земельної ренти, включається що­ річна амортизація та доход на вкладений капітал.

Отже, земельна рента становить 30- 5- 20 • 0,1 = = 23 тис. грн.


11 клас

Умова довгострокової рівноваги на ринку:

^ Р = minLRAC.

Ціну знайдемо з функції попиту: \0Р = 960 - Q.

Звідси Р = 96 -0,0XQ.

Оскільки крива середніх витрат має вигляд параболи, то minLRAC буде там, де похідна функції АС = 0.

ас = [(20 + (Q — 10)2]' = (20 + Q2 - 200 + 100)';

ас'=20-2О = О;

Звідси Q= 10;

Р = 96-О,10 = 96-1=95.

Обсяг продукції типової фірми визначається за правилом гра­ничного випуску. В умовах досконалої конкуренції це: Р = МС.

мс = ТС;

TC = ACQ = [(20 + (Q - 10)2] О = Q* - 20Q2 + 120(2;

МС=(03-2О£>2+ 1200' = 3£>Г-400+120;

Р = МС:

95 = 32-200+ 120.

Розв'язавши це рівняння, отримуємо:

Є, = і|;02 = 5.

Оскільки крива граничних витрат має дві точки перетину з лі­нією ціни, то це означає, що, виробляючи 1 — одиниці, фірма має

спадні граничні витрати, що спонукає її збільшувати обсяги ви­робництва, отже, фірма продає 5. В цьому випадку кількість фірм буде: 10/5 = 2 (фірми).


Задача 2

Необхідно порівняти сьогоднішню цінність майбутніх потоків грошей в обох випадках. У варіанті а приклад постійних виплат необмежений час. У цьому випадку сьогоднішня цінність майбу­тніх потоків грошей така:

R R R R

PV= + г- + ... = — ;

1 + r (1 + r)2 (1 + r)" r

де R = 470 тис. грн; r = 0,1;


470
PV= = 4700 тис. грн = 4,7 млн грн.

0,1

Для другого варіанта:

PV = —!— + —- + г ~ 4,8 млн грн.

1 + 0,1 (1 + 0,1)2 (1 + 0,1)3

Отже, вигідніший другий варіант.

Задача 3

ВНД = 2450, ЧНД =2140, PI = 1580 Yd =1400 Sp = 250

Sg = -50 Sf = 150 I = 350
Похожие:

9 клас Тести. Тільки 1 правильна відповідь Що пояснює зміщення кривої попиту на товар Х iconШкола – наш рідний дім
Кам'янська загальноосвітня школа і-іп ступенів як неспокійний гомінливий вулик гуде, шумить, переповнюється дитячим галасом. Після...
9 клас Тести. Тільки 1 правильна відповідь Що пояснює зміщення кривої попиту на товар Х iconЗагальна характеристика класу як читацького колективу
Клас читає (не ) тільки за шкільною програмою. Серед позапрограмової літератури велике місце має література
9 клас Тести. Тільки 1 правильна відповідь Що пояснює зміщення кривої попиту на товар Х iconРыночный спрос
Через (p1, p2, mi) и функцию спроса i-го потребителя на товар 2 и через (p1, p2, mi Предположим, что у нас имеется n потребителей....
9 клас Тести. Тільки 1 правильна відповідь Що пояснює зміщення кривої попиту на товар Х icon18 Товар и его свойства
Товар выражает всеобщее отношение при капитализме. Поэтому все капиталистические отношения можно свести к их простейшей, самой
9 клас Тести. Тільки 1 правильна відповідь Що пояснює зміщення кривої попиту на товар Х icon9 клас 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 рік 9 клас І рівень
Визначальну суспільну роль у скотарських племенах індоєвропейців, що заселяли територію України відігравали чоловіки
9 клас Тести. Тільки 1 правильна відповідь Що пояснює зміщення кривої попиту на товар Х iconВторая
По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а...
9 клас Тести. Тільки 1 правильна відповідь Що пояснює зміщення кривої попиту на товар Х iconВторая
По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а...
9 клас Тести. Тільки 1 правильна відповідь Що пояснює зміщення кривої попиту на товар Х iconВторая
По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а...
9 клас Тести. Тільки 1 правильна відповідь Що пояснює зміщення кривої попиту на товар Х iconКодекс российской федерации
По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а...
9 клас Тести. Тільки 1 правильна відповідь Що пояснює зміщення кривої попиту на товар Х iconЗвіт про ІІ тур учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2012-2013 н р. № з/п піб учня Клас навчання Клас, за який буде виступати Зайняте місце

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов