Навчально-методичні матеріали. Концептуальні основи інформатизації освіти icon

Навчально-методичні матеріали. Концептуальні основи інформатизації освітиНазваниеНавчально-методичні матеріали. Концептуальні основи інформатизації освіти
Дата конвертации10.09.2012
Размер134.56 Kb.
ТипДокументы

Навчально-методичні матеріали.

Концептуальні основи інформатизації освіти.

1. Александрова Н. В. Применение педагогических программных средств для организации учебного процесса // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.naukapro.ru/konf2006/2_008.htm. (16.07.09).

2. Балыкина Е. Н. Классификация компьютерных учебных программ / Е. Н. Балыкина // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aik.barnaul.ru/aik/krug/7/23.html. (04.06.07).

3. Васильєва Г. І. Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті : шляхи реалізації / Г. І. Васильєва, Г. П.Досенко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ite.ksu.ua/?q=en/node/241. (16.07.09).

4. Волобуєва Т. Б. Інформаційні технології в освіті : Методичний посібник / Т. Б. Волобуєва. – Донецьк : „Каштан”, 2007. – 138 с.

5. Гершунский Б. С. Компьютеризация в сфере образования: Проблемы и перспективы / Б. С. Гершунський.– М. : Педагогика, 1987. – 264 с.

6. Гончарова О. М. Типізація засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за видами інформаційної діяльності / О. М. Гончарова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ime.edu-ua.net/cont/7.ppt. (10.07.09).

7. Григорьев С. Г. Использование информационных и коммуникационных технологий в общем среднем образовании / С. Г. Григорьев, В. В. Гриншкун // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/vved.html. (21.07.09).

8. Гуржий А. М. Стан та проблеми інформатизації освіти України / А. М. Гуржий, О. М. Китайцев // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2006. – № 8. – С. 3–9.

9. Гуржий А. М. Створення навчальної літератури на електронних носіях: проблема і завдання сьогодення / А. М. Гуржий, В. П. Волинський, О. С. Красовський // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. – № 5. – С. 27–33.

10. Державна програма „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки” / Міністерство освіти і науки України. – К., 2005. – 14 с.

11. Дзюбенко А. А. Новые информационные технологии в образовании / А. А. Дзюбенко. – М., 2000. – 104 с.

12. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / Дичківська І. М. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

13. Довгопол И. И. Современные образовательные и педагогические технологии / И. И. Довгопол, Т. А. Ивкова. – Симферополь, 2006. – 336 с.

14. Жалдак М. І. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання в загальноосвітній середній школі / М. І. Жалдак // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2008. – № 5. – С.4–9.

15. Закон України „Про Національну програму інформатизації” : За станом на 10 липня 2002 р. – Офіц. вид. – К. : Парламентське видавництво, 2002. – 20 с.

16. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / И. Г. Захарова. – М. : Издательский центр „Академія”, 2003. – 192 с.

17. Использование информационных и коммуникационных технологий в среднем образовании. Информационный меморандум // Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. – Москва, 2005. – 24 с.

18. Інформаційні технології в навчанні. – К. : Видавнича група BHV, 2006. – 240 с.

19. Кузнецов Ю. Б. Науково-освітня мережа Уран і розвиток інформаційного середовища в Україні / Ю. Б. Кузнецов // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. – № 5. – С. 41–44.

20. Лапінський В. В. Педагогічні програмні засоби: сучасний стан і можливості / В. В. Лапінський, Ю. І. Мальований, Ю. О. Дорошенко // Гуцульська школа. №1–2 (9–10). – 2000. – С. 6–10.

21. Мазур М. П. Розвиток дистанційного навчання в Україні як складової інформатизації сучасного суспільства / Мазур М. П. // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. – № 1. – С. 71–75.

22. Малицька І. Д. Інформаційні освітні мережі : міжнародний досвід / І. Д. Малицька // Педагогічні інновації в зарубіжній школі : матер. наук.-практ. семінару АПН України – 2007, Київ, 7 травня 2007 р. – Київ, 2007 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ime.edu-ua.net/cont/7.ppt. (10.07.06).

23. Марченко Л.  Інформаційному суспільству – мультимедійні освітні технології / Л. Марченко // Освіта України. – 2004. – № 13. – С. 2.

24. Машбиц Е. И. Компьютеризация обучения : проблемы и перспективы / Е. И. Машбиц. – М. : Знание, 1986. – 80 с.

25. Машбиц Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения : Наука – реформе школы / Е. И. Машбиц. – М. : Педагогика, 1988. – 192 с.

26. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. –
№ 26. – С. 2–4.

27. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології: Навч. посібник / Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. – К. : Видавничий центр „Просвіта”, „Книга пам’яті України”, 2000. – 368 с.

28. Основи нових інформаційних технологій навчання : Посібник для вчителів / [Ю. І. Машбиць, О. О. Гокунь, М. І. Жалдак та ін.]. – К. : Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України; Інститут змісту і методів навчання, 1997. – 260 с.

29. Приєднання Української наукової спільноти до Європейської за допомогою Geant 2 // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2008. – № 6. – С. 103–107.

30. Роберт И. В. Информационные технологии в науке и образовании / И. В. Роберт, П. И. Самойленко. – М., 1997. – 212 с.

31. Сисоєва С. О. Проблеми дистанційного навчання : педагогічний аспект / С. О. Сисоєва // Неперервна освіта : теорія і практика. – Випуск 3–4. – 2003. –
С. 78–87.

32. Тверезовська Н. Т. Міжнародний досвід використання освітніх мереж у навчальному процесі / Н. Т. Тверезовська // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2008. – № 6. – С. 60–65.

33. Трайнев В. А. Информационные коммуникационные педагогические технологии (обобщения и рекомендации) : Учебное пособие / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. – М. : Издательско-торговая корпорация „Дашков и Ко”, 2008. – 280 с.

34. Фоминых Н. Ю. Использование информационных компьютерных технологий в учебном процессе средней общеобразовательной школы / Н. Ю. Фоминых, А. В. Яковенко // Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 9–11 квітня 2009 р., м. Ялта. – Зб. статей. Вип. 5. Ч. 3. – Ялта : РВВ КГУ, 2009. – С. 95–99.

35. Фоминых Н. Ю. Использование современных компьютерных технологий в образовании / Н. Ю. Фоминых // Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 квітня 2008 р., м. Ялта. – Зб. статей. Вип. 4. Ч. 2. – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – С. 111–114.

36. Чайковська Е. О. Інноваційні інформаційні технології в освіті / Е. О. Чайковська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2001/tom/tom3/Doc13.HTML. (16.07.09).

37. Alberini A. The Crisis of Educational Technology and the Prospect of Reinventing Education / A. Alberini // Educational Technology and Society, 2007.–
№ 10 (1). – P. 227–236.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у роботі вчителя-філолога.

1. Аствацатуров Г. О. Дизайн мультимедийного урока : методика, технологические приемы, фрагменты уроков / Г. О. Аствацатуров. – Волгоград : Учитель, 2009. – 133 с.

2. Барабанщикова З. П. Стоять за правду до последнего (медиа-урок по произведению М. Ю. Лермонтова „Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова”) / З. П. Барабанщикова // Русская словесность в школах Украины. – 2002. – № 5. – С. 26–28.

3. Богданова С. В. Использование новых информационных технологий в процессе обучения русскому языку и литературе / С. В. Богданова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ito.bitpro.ru/1994/b/b-0-056.html (17.08.09).

4. Брацлавська О. О. Використання комп’ютерних технологій на уроці літератури / О. О. Брацлавська, Т. Л. Челомбітко // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2007. – № 4. – С. 26–33.

5. Бухаркина М. Ю. Мультимедийный ученик : что это? /
М. Ю. Бухаркина // Иностранные языки в школе. – 2001. – № 4. – С. 29–33.

6. Воробцова В. В. Використання інформаційних технологій на уроках української мови і літератури // [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/2/statti/vorobcova/ (25.08.09).

7. Гальчук В. Виробляємо навички правильного наголошення слів. Система вправ та практичних завдань / В. Гальчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 4. – С. 55–59.

8. Гуріна Т. М. Комп’ютерна підтримка уроку англійської мови /
Т. М. Гуріна // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. – № 3. – С. 80–87.

9. Зимовець О. А. Iнформаційно-комунікаційні технології як засіб формування творчих умінь майбутніх учителів в процесі вивчення іноземної мови / О. А. Зимовець // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/vved.html. (21.07.09).

10. Зубов А. В. Информационные технологи в лингвистике: Учеб. пособие для студ. лингв. фак-тов высш. учеб. заведений / А. В. Зубов, И. И. Зубова. – М. : Издательский центр „Академія”, 2004. – 208 с.

11. Курбатова З. Я. Реализация возможностей информационных технологий при обучении школьников русскому языку / З. Я. Курбатова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bytic.ru/cue/2000/s2/23.htm (17.08.09).

12. Лапшина И. Н. Обучаем правописанию играя / И. Н. Лапшина // Русская словесность в школах Украины. – 2005. – № 5. – С. 10–12.

13. Мацько Л. І. Актуальні проблеми реалізації стратегії мовної освіти в Україні / Л. І. Мацько // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні. 1992-2002 : зб. наук. праць до 10-річчя АПН України. – Частина 1. – Харків : „OBC”, 2002. – 640 с.

14. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / [кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої]. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.

15. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах [за ред. М. І. Пентилюк]: Підручник для студентів-філологів. – К. : Ленвіт, 2000. – 264 с.

16. Морська Л. І. Методична система підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій у навчанні учнів: монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 243 с.

17. Морська Л. І. Теоретико-методичні основи розробки та застосування комп’ютерного педагогічного тесту: монографія. – Тернопіль : Видавництво Астон, 2006. – 160 с.

18. Николаева В. Д. Применение информационных технологий в обучении иностранному языку / В. Д. Николаева, В. В. Ушницкая, А. С. Несторова // Информатика и образование. – 2003. – № 7. – С. 112–113.

19. Поляничко І. О. Досвід використання інформаційних технологій у вивченні іноземних мов / І. О. Поляничко, А. М. Голік // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2006. – № 8. – С. 36–38.

20. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова 2–12 класи. Міністерство освіти і науки України. – К. : Перун, 2005 – 208 с.

21. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Російська мова 5–12 класи. Міністерство освіти і науки України. – Чернівці : Видавничий дім „Букрек”, 2006 – 192 с.

22. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 2–12 класи. Міністерство освіти і науки України. – К. : Перун, 2005 – 176 с.

23. Пшеничникова О. В. Застосування комп’ютерних технологій на уроках російської та української мов / О. В. Пшеничникова, Л. Л. Смоляр // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2007. – № 6. – С. 31–33.

24. Радченко І. Майстер-клас: Мультімедійні жанри / І. Радченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 10. – С. 8–17.

25. Редько В. Г. Педагогічні програмні засоби – в шкільну практику навчання іноземних мов. / В. Г. Редько, О. В. Кохан, Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. – № 4. – С.103–104.

26. Рождественська Д. Б. До проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні української мови та культури мови у загальноосвітній середній школі / Д. Б. Рождественська, Н. В. Сороко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em1/content/06rdbsss.html (25.08.09).

27. Ручина Л. Н. Информационные технологии в обучении русскому языку / Л. Н. Ручина // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://r.kem-edu.ru/ito2008/DswMedia/ruchina.htm (17.08.09).

28. Слободянюк Е. М. Визитки – бумажные осколки жизни / Е. М. Слободянюк // Русская словесность в школах Украины. – 2007. – № 2. – С. 8–11.

29. Современные теории и методики обучения иностранным языкам / [Под общ. ред. Л. М. Федоровой, Т. И. Рязанцевой]. – М. : Издательство „Экзамен”, 2004. – 320 с.

30. Сороко Н. В. Стан і перспективи використання комп’ютерних технологій на уроках української мови / Н. В. Сороко // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2006. – № 8. – С. 34–35.

31. Супрунова А. В. Информационные технологии на уроках русского языка и литературы / А. В. Супрункова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pedsovet.org/mtree/task,viewlink/link_id,4911/Itemid,118/ (17.08.09).

32. Уліщенко В. Не бійтесь заглядати в Інтернет. Опосередковане спілкування вчителя та учнів на сучасному уроці літератури / В. Уліщенко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 4. – С. 28– 4.

33. Уліщенко В. Представлення чи ілюстрування? Презентація та її роль у діалогічному навчанні української літератури / В. Уліщенко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 9. – С. 44–49.

34. Фоміних Н. Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі як складова професійної підготовки майбутніх учителів філологічних дисциплін / Н. Ю. Фоміних // Вісник молодого науковця. – Зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2009. – Вип. 1. – С. 86–92.

35. Фоміних Н. Ю. Електронні словники у роботі вчителя-філолога / Н. Ю. Фоміних // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 вересня 2009 р., м. Ялта. – Зб. статей. Ч. 2. – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – С. 158–162.

36. Фоминых Н. Ю. Интеграция в обучении информатике и английскому языку / Н. Ю. Фоминых // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20–22 вересня 2007 р., м. Ялта. – Зб. статей. Ч. 3. – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – С. 274–277.

37. Фоминых Н. Ю. Компьютерная поддержка урока английского языка / Н. Ю. Фоминых // Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах: материалы ХIII международной научно-методической конференции, 22–26 сентября 2008 г. – Севастополь : Издательство „СевНТУ”, 2008. – С. 200–202.

38. Фоминых Н. Ю. Программа для изучения пословиц английского языка / Н. Ю. Фоминых, А. В. Яковенко // Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании: материалы Всеукраинского научно-практического семинара, 4 июня 2009 г. – Севастополь : школа „Таврида”, 2009. – С. 18–19.

39. Фоминых Н. Ю. Работа с личностными тестами на уроках английского языка как прием повышения познавательного интереса учащихся / Н. Ю. Фоминых // Использование информационных технологий в учебном процессе: материалы Всеукраинского научно-практического семинара учителей и руководителей общеобразовательных школ и образовательных учреждений, 1–2 ноября 2007 г. – Севастополь : школа „Таврида”, 2007. – С. 106–107.

40. Фоминых Н. Ю. Роль учебно-методического комплекса кабинета иностранного языка и ТСО в обучении школьников / Н. Ю. Фоминых // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–20 вересня 2008 р., м. Ялта. – Зб. статей. Ч. 5. – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – С.104–108.

41. Фоминых Н. Ю. Роль школьного кабинета информатики в изучении иностранного языка / Н. Ю. Фоминых, С. В. Заторская, Т. Г. Степанченко // Горизонти освіти: методичний додаток. – 2009. – № 2. – С. 49–52.

42. Фоминых Н. Ю. Сборник практических заданий по информатике (графический редактор, текстовый редактор) / Н. Ю Фоминых. – Севастополь : Рибэст, 2006. – 44 с.

43. Фоминых Н. Ю. Сборник практических заданий по информатике (электронные таблицы) / Н. Ю. Фоминых. – Севастополь : Рибэст, 2007. – 42 с.

44. Фоминых Н. Ю. Test Yourself! English Personality Tests / Н. Ю. Фоминых, А. В. Яковенко. – Севастополь : Рибэст, 2007. – 54 с.

45. Хачиров Т.О. Електронні енциклопедії і словники в мережі Інтернет / Т. О. Хачиров // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2008. – № 5. – С. 55–62.

46. Хміль Н. Інтернет-конференції педагогічної спрямованості українського сегменту мережі Інтернет / Н. Хміль // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2009. – № 1. – С. 79–85.

47. Dudeney G. How to teach English with technology / Gavin Dudeney, Nicky Hockly. – Pearson Longman, 2008. – 192 p.

48. Hoven D. A model for listening and viewing comprehension in multimedia environments / Debra Hoven // Language Learning & Technology. –
1999. – № 1 (vol.3). – P. 88–103.

49. Hulstijn J. The use of computer technology in experimental studies of second language acquisition: a survey of some techniques and some ongoing studies /
Jan H. Hulstijn // Language Learning & Technology. – 2000.– № 2 (vol.3). – P. 32–43.

50. Kayser A. Creating Meaningful Web Pages: A Project-Based Course / Amy Kayser // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/vved.html. (21.07.09).

51. McKenzie C. Homepages. Built-in Motivation / Cheryl McKenzie // English Teaching Forum. – 2000. – № 1. – P. 34–37.

Педагогічні програмні засоби:

1. Англо-русский, русско-английский словарь Мультилекс – Классический [Электронный ресурс]. – М. : ЗАО „Новый диск”, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. требования: Windows 2000, XP ; Pentium 100 ; 8Mb RAM ; CD-ROM. – Назва з контейнера.

2. Країнознавство. 10 клас. [Електронний ресурс] : Педагогічний програмний засіб. Іноземна (англійська) мова. – К. : ЗАТ „Мальва”, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-800 ; 128 Mb RAM ; CD-ROM ; Windows 98/2000/XP. – Назва з контейнера.

3. Країнознавство. 11 клас. [Електронний ресурс] : Педагогічний програмний засіб. Іноземна (англійська) мова. – К. : ЗАТ „Мальва”, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-800 ; 128 Mb RAM ; CD-ROM ; Windows 98/2000/XP. – Назва з контейнера.

4. Інтегрована лексикографічна система „Словники України”, версія 3.0. [Электронный ресурс]. – К. : Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 2000, XP ; Pentium ІІ/300 ; 64Mb RAM ; HDD 60Mb ; CD-ROM. Програмне забезпечення: Net Framework 2.0. – Назва з контейнера.

5. Профессор Хиггинс . Английский без акцента! [Электронный
ресурс]. – Истра : ЗАО „ИстраСофт”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ;
12 см. – Систем. требован.: Windows 98/Me/2000/NT/XP ; Pentium ; 16Mb RAM ; CD-ROM, наушники, микрофон. – Название с контейнера.

6. Русский язык (фонетика, лексикология, словообразование, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация). [Электронный ресурс]. – М. : ЗАО „1С”, 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. требования: Windows 95/98/МЕ/NT/2000/XP ; Pentium III ; 32Mb RAM ; HDD 37Mb ; CD-ROM. – Название с контейнера.

7. Словники України. Парадигма. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія. [Електронний ресурс]. – К. : Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2001. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 2000, XP ; Pentium ІІ/300 ; 64Mb RAM ; HDD 60Mb ; CD-ROM. – Назва з контейнера.

8. Спілкуймося англійською мовою [Електронний ресурс] : Педагогічний програмний засіб. Іноземна (англійська) мова. 7 клас. – К. : ЗАТ „Мальва”, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-800 ; 128 Mb RAM ; CD-ROM ; Windows 98/2000/XP. – Назва з контейнера.

9. Спілкуймося англійською мовою [Електронний ресурс] : Педагогічний програмний засіб. Іноземна (англійська) мова. 11 клас. – К. : ЗАТ „Мальва”, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-800 ; 128 Mb RAM ; CD-ROM ; Windows 98/2000/XP. – Назва з контейнера.

10. Тести для визначення рівня сформованості у випускників загальноосвітніх навчальних закладів умінь і навичок іншомовного спілкування. Англійська мова [Електронний ресурс]. – К. : ЗАТ „Мальва”, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-800 ; 128 Mb RAM ; CD-ROM ; Windows 98/2000/XP. – Назва з контейнера.

11. Тесты по орфографии. Русский язык. [Электронный ресурс]. – М. : ЗАО „1С”, 2001. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. требования: Windows 95/98/МЕ/NT/2000/XP ; Pentium III ; 128Mb RAM ; HDD 157Mb ; CD-ROM. – Название с контейнера.

12. Тесты по пунктуации. Русский язык. [Электронный ресурс]. – М. : ЗАО „1С”, 2000. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. требования: Windows 95/98/МЕ/NT/2000/XP ; Pentium III ; 32Mb RAM ; HDD 45Mb ; CD-ROM. – Название с контейнера.

13. Українська мова [Електронний ресурс] : Педагогічний програмний засіб. 5 клас. – К. : ЗАТ „Мальва”, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-800 ; 128 Mb RAM ; CD-ROM ; Windows 98/2000/XP. – Назва з контейнера.

14. Українська мова [Електронний ресурс] : Педагогічний програмний засіб. 7 клас. – К. : ЗАТ „Мальва”, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-800 ; 128 Mb RAM ; CD-ROM ; Windows 98/2000/XP. – Назва з контейнера.

15. Bridge to English. Базовый курс английского языка [Электронний ресурс]. – М. : ООО Языковой бизнес-центр „Интес”, 2000.– 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. требован.: Windows 98/Me/2000/NT/XP; Pentium 100 ; 16Mb RAM ; CD-ROM, наушники, микрофон. – Название с контейнера.

16. English Test [Електронний ресурс] : програма для вивчення прислів'їв английскої мови. – Севастополь : загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 61, 2009.– 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 98/Me/2000/NT/XP ; Pentium 100 ; 16Mb RAM ; CD-ROM, наушники, мікрофон. – Назва з титул. екрану.

17. English Vocabulary in Use CD-ROM [Електронний ресурс]. – Cambridge University Press, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 2000, XP ; Pentium 100 ; 64Mb RAM ; CD-ROM. – Назва з контейнера.

18. English Vocabulary in Use CD-ROM. [Електронний ресурс]. – Cambridge University Press, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 2000, XP ; Pentium 100 ; 64Mb RAM ; CD-ROM. – Назва з контейнера.

19. Do You Know Sevastopol? [Електронний ресурс] : програма – тест на знання історії міста Севастополь. – Севастополь : загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 61, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-800 ; 128 Mb RAM; CD-ROM ; Windows 98/2000/XP. – Назва з титул. екрану.

20. Happy English. [Електронний ресурс] : Педагогічний програмний засіб. Іноземна (англійська) мова для початківців. – К. : ЗАТ „Мальва”, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-800 ; 128 Mb RAM ; CD-ROM ; Windows 98/2000/XP. – Назва з контейнера.

21. Oxford Platinum. Курс английского языка [Электронный ресурс]. – М. : ООО „Мультимедиа технологии и Дистанционное обучение”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM ); 12 см. – Систем.требован.: Windows 98/Me/2000/NT/XP ; Pentium ; 32Mb RAM ; CD-ROM, наушники, микрофон. – Название с контейнера.

22. Test Yourself! [Електронний ресурс] : психологічні тести англійською. – Севастополь : загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №61, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-800 ; 128 Mb RAM ; CD-ROM ; Windows 98/2000/XP. Програмне забезпечення: Microsoft Office (Microsoft Excel) 98/2000/XP – Назва з титул. екрану.Похожие:

Навчально-методичні матеріали. Концептуальні основи інформатизації освіти iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного
Навчально-методичні матеріали. Концептуальні основи інформатизації освіти iconМіністерство освіти І науки україни двнз київський національний економічний
...
Навчально-методичні матеріали. Концептуальні основи інформатизації освіти iconМіністерство освіти І науки україни двнз „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана”
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного й підсумкового контролю їхніх знань
Навчально-методичні матеріали. Концептуальні основи інформатизації освіти iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту» з напрямку підготовки 0502...
Навчально-методичні матеріали. Концептуальні основи інформатизації освіти iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології Затверджено
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Навчально-методичні матеріали. Концептуальні основи інформатизації освіти iconМетодичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів поточного і підсумкового контролю знань з дисципліни
Методичні матеріали підготовлені у відповідності з «Положенням про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи...
Навчально-методичні матеріали. Концептуальні основи інформатизації освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти кафедра виховання та розвитку особистості відділ дошкільної освіти навчально-методичний центр відділу освіти слов’янської міської ради
У посібнику розкрито теоретичні та практичні аспекти проблеми мовленнєвої творчості дітей дошкільного віку
Навчально-методичні матеріали. Концептуальні основи інформатизації освіти iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет
Навчально-методичні матеріали. Концептуальні основи інформатизації освіти iconПроблеми корекційної освіти
Для дітей з інвалідністю, стан здоров`я яких унеможливлює навчання І виховання у школах на загальних підставах, діють спеціальні...
Навчально-методичні матеріали. Концептуальні основи інформатизації освіти iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховноі екологічної стежки
Навчально-виховна екологічна стежка це завчасно визначений маршрут по певній природній місцевості, на якому розташовані унікальні...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы