Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праціНазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці
страница1/3
Дата конвертации20.02.2013
Размер357.07 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА


Факультет управління персоналом та маркетингу


Кафедра управління персоналом та економіки праці


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної

роботи

________________ А.М. Колот

"___" ___________ 2012 р.


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ,

^ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ З НАУКИ


«ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

для студентів для всіх напрямів підготовки


Декан факультету

________________ О.К. Шафалюк

"___" __________ 2012 р.


Заступник завідувача кафедри

________________ В.М. Петюх

"___" __________ 2012 р.


Київ КНЕУ 2012

1. ^ ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ


Об`єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал науки, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю і на іспиті (підсумковий контроль).

Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою. Підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами поточного контролю (50 балів) та виконання завдань, що виносяться на іспит (60 балів) за умови, що на іспиті студент набрав не менше 30 балів для денної форми навчання. Для заочної форми – 20 балів за результатами поточного контролю та 80 – за іспит.


1.1. Питання, що виносяться на екзамен


 1. Розкрийте зміст поняття "виробниче середовище".

 2. Розкрийте зміст поняття "умови праці". Які фактори впливають на формування умов праці? 3. Назвіть завдання охорони праці.

 4. Які фактори впливають на формування умов праці?

 5. Назвіть елементи умов праці. Наведіть приклади.

 6. Дайте визначення санітарних норм. Яка їхня роль під час аналізу умов праці?

 7. Яка роль санітарних норм при аналізі умов праці?

 8. Назвіть завдання і мету управління умовами праці.

 9. Як здійснюється оцінка умов праці на підприємстві?

 10. За якими методиками оцінюються умови праці на підприємстві?

 11. Розкрийте зміст та опишіть процедуру атестації робочих місць за умовами праці.


 12. Чим відрізняються "оптимальні умови і характер праці", "допустимі умови і характер праці", "шкідливі і небезпечні умови і характер праці"?

 13. Розкрийте суть поняття "виробничі шкідливості". Наведіть приклади шкідливих виробничих факторів.

 14. Охарактеризуйте шкідливі виробничі фактори.

 15. Який вплив мікроклімату на людину та які існують засоби по зниженню його негативного впливу?

 16. Який вплив шуму та вібрації на людину та які існують засоби захисту проти їх дії?

 17. Назвіть засоби захисту від випромінювання.

 18. Назвіть заходи щодо зниження несприятливого впливу хімічних речовин.

 19. Які небезпечні та шкідливі фактори мають місце при роботі на комп’ютері?

 20. Як здійснюється техніко-економічна оцінка впливу виробничих шкідливостей на ефективність праці?

 21. Розкрийте суть понять "професійні захворювання" та наведіть їхню класифікацію".

 22. Розкрийте суть понять "виробничі травми" та наведіть їхню класифікацію".

 23. Охарактеризуйте стан профзахворюваності і травматизму в Україні.

 24. Назвіть основні причини травматизму на виробництві.

 25. Опишіть процедуру розслідування нещасних випадків на виробництві.

 26. Назвіть методи дослідження травматизму та їх особливості.

 27. Які соціально-економічні наслідки травматизму.

 28. Ким і за рахунок яких коштів здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження здоров’я на виробництві?

 29. Назвіть основні заходи щодо запобігання травматизму на виробництві.

 30. Назвіть основні причини профзахворювань.

 31. Розкажіть про технічні засоби безпеки щодо запобігання виробничого травматизму.

 32. Суть Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

 33. Які страхові виплати з Фонду страхування від нещасних випадків передбачені законодавством на користь потерпілих?

 34. Який вплив на умови і безпеку праці має науково-технічний прогрес.

 35. Охарактеризуйте засоби колективного захисту працюючих.

 36. Назвіть засоби індивідуального захисту працюючих.

 37. В чому полягає професійний добір працюючих?

 38. Розкрити зміст поняття "охорона праці".

 39. У чому полягає соціальне-економічне значення охорони праці?

 40. Назвіть основні законодавчі акти з охорони праці.

 41. Які права на охорону праці має працівник під час роботи на підприємстві?

 42. На які пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці має право працівник?

 43. Як законодавство охороняє працю жінок і неповнолітніх?

 44. Які державні та громадські органи здійснюють в Україні нагляд та громадський контроль за охороною праці?

 45. Назвіть основні принципи держаної політики в галузі охорони праці.

 46. Які види відповідальності існують за порушення законодавства про охорону праці?

 47. Розкрийте зміст Закону України "Про охорону праці".

 48. На яких роботах та кому видається безкоштовно спецодяг та інші засоби індивідуального захисту?

 49. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічні заходи щодо охорони праці.

 50. Назвіть та охарактеризуйте організаційно-технічні заходи щодо охорони праці.

 51. Назвіть та охарактеризуйте санітарно-гігієнічні заходи щодо охорони праці.

 52. Назвіть та охарактеризуйте лікувально-профілактичні заходи щодо охорони праці.

 53. Які вимоги Законів України "Про охорону праці", "Про колективні договори і угоди" передбачені щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці?

 54. Назвіть нормативи з охорони праці.

 55. Назвіть завдання, функції та права Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду .

 56. Охарактеризуйте повноваження міністерств та центральних органів виконавчої влади щодо поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

 57. Роль профспілок у сфері охорони праці. Яким чином вони можуть виконувати поставлені завдання?

 58. Формування та використання державного фонду соціального страхування від нещасних випадків і профзахворювань. Хто управляє діяльністю фонду?

 59. Охарактеризуйте систему фінансування охорони праці.

 60. Розкрийте зміст організації контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

 61. В чому суть соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань і що є джерелом фінансування соціального страхування?

 62. Назвіть мету, функції та завдання управління охороною праці на підприємстві.

 63. Принципи організації та функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.

 64. В чому полягає аналіз ефективності функціонування системи управління охороною праці на підприємстві?

 65. Назвіть обов’язки власника підприємства у галузі охорони праці.

 66. Які обов’язки працівника щодо виконання нормативних актів про охорону праці?

 67. Функції та права служби охорони праці підприємства (організації).

 68. Визначення чисельності працівників служби охорони праці.

 69. Завдання та права комісії з питань охорони праці.

 70. Суть, принципи та види контролю за охороною праці на підприємстві.

 71. Для чого служить оцінювання стану охорони праці на підприємстві? Які показники для цього застосовуються?

 72. Планування організаційно-технічних заходів з охорони праці на підприємстві.

 73. Колективний договір та його роль в системі нормативного регулювання взаємовідносин між власникам (уповноваженими ними органами) і працівниками з питань охорони праці.

 74. Опишіть процедуру укладання колективного договору.

 75. Як визначається розмір одноразової допомоги в разі смерті потерпілого.

 76. Назвіть цільові заходи, що впроваджуються за рахунок фонду охорони праці.

 77. Що являє собою єдина система показників обліку умов і безпеки праці?

 78. Назвіть основні принципи економічного стимулювання охорони праці.

 79. Охарактеризуйте механізм витрат, пов’язаних з поліпшенням умов праці.

 80. Як оцінити вплив заходів з поліпшення умов та охорони праці на соціальні та економічні результати виробництва?

 81. Які існують методи економічного оцінювання соціальної та соціально-економічної ефективності поліпшення умов праці?

 82. Розкрийте суть механізму встановлення доплати до заробітної плати за несприятливі умови праці.

 83. Інформацію на які питання рекомендується одержати, оцінюючи стан умов праці на підприємстві (організації)?

 84. В яких документах можуть бути викладені умови праці?

 85. Хто несе відповідальність на підприємстві за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків?

 86. Назвіть документи, які є доказом вини власника підприємства за шкоду, заподіяну здоров’ю працівника внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання?

 87. За рахунок яких джерел здійснюється фінансування заходів з охорони праці на підприємстві?

 88. Назвіть права уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

 89. В чому суть комплексного підходу до вирішення завдань і проблем в галузі охорони праці на підприємстві?^ 1.2. Поточний контроль знань


Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю і на іспиті.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння і засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань.

Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно) для студентів денної форми навчання, й від 0 до 20 балів – для студентів заочної форми навчання.

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

 • активність роботи на практичних заняттях (для студентів денної форми навчання) ;

 • виконання завдань для самостійного опрацювання;

 • виконання модульних завдань.

Максимальна кількість балів за активність на практичних заняттях для студентів денної форми навчання – 30 балів.

Для студентів денної форми навчання згідно з навчальним планом передбачено 16 год., тобто 8 семінарських (практичних) занять. Ураховуючи заняття, на яких студенти виконують модульні завдання,реальна кількість занять, відведених на цю роботу – 7.

Таким чином, максимальна кількість балів, яку можуть набрати студенти денної форми навчання на одному занятті, складає 4.29 бала (30 : 7 = 4.29).

Критерії диференціації оцінок роботи на семінарських (практичних) заняттях:

 • правильність і вичерпність відповідей на теоретичні питання;

 • знання понятійного апарату і літературних джерел;

 • уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей і явищ;

 • якість, повнота, самостійність виконаних практичних завдань (задач);

 • самостійність суджень і висновків під час відповідей;

 • активність участі в обговоренні дискусійних питань, роботи в малих групах, під час презентації матеріалів іншими студентами;

 • вміння презентувати матеріал;

 • уважність під час виступів інших студентів та розв’язання ними практичних завдань (задач).

Відповідно до зазначених критеріїв залікові оцінки за роботу на семінарських (практичних) заняттях диференціюються за такою шкалою:

 • для студентів денної форми навчання: 0; 1; 2, 3; 4.29;

.


Ці бали викладач виставляє у свій журнал, в журнал обліку роботи академічної групи та до системи електронного обліку поточної успішності студентів.

Кількість балів, отриманих студентами на кожному практичному занятті, сумується і включається до загальної суми балів поточної успішності разом з балами за модульні роботи, участь у тренінгу та виконання завдань для самостійної роботи.


Студенти всіх форм навчання виконують модульне завдання. При виконанні модульного завдання оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навики, яких набули студенти після опанування науки. Модульний контроль проводиться у формі відповідей на теоретичні питання та розв’язання практичних завдань. Модуль містить три теоретичні питання та два практичних завдання.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання модульних завдань, складає 5 балів.

При цьому кожне питання теоретичного блоку і завдання практичного блоку оцінюється за шкалою: 0; 0,5; 1 бал.

Критерії оцінювання знань студентів під час виконання модульних завдань:


1 бал -

Студент отримує, коли дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей і явищ. Правильно виконав практичне завдання і пояснив відповідь.


0,5 бали -

Студент отримує, коли в цілому відповів на поставлене запитання, виконав практичне завдання, але не спромігся аргументувати свою відповідь, не дав чіткого пояснення щодо вирішення практичного завдання, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел.


0 балів -

Студент отримує, якщо дав неправильну відповідь на запитання, не вирішив практичне завдання, ухилився від аргументацій, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.Перелік обов’язкових і вибіркових завдань для самостійного опрацювання для студентів різних форм навчання подано у карті самостійної роботи (табл.2).

Максимальна кількість балів за виконання практичного завдання (обов’язкового завдання) для студентів денної та заочної форми навчання – 10 балів. Критерії оцінювання практичних завдань наведено у таблиці 3.


Таблиця 3

Критерії оцінювання практичних (обов’язкових) завдань


Бали для студентів денної форми навчання

Бали для студентів заочної форм навчання

Критерії

оцінювання практичних завдань

5

10

студент отримує у випадку, якщо якісно виконав завдання, показав високі знання понятійного апарату, літературних джерел, вміння аргументувати своє ставлення до відповідних процесів, виявив існуючі недоліки в організації мотивації персоналу та розробив відповідні практичні рекомендації щодо вирішення виявлених проблем

3

5

студент отримує, коли завдання в цілому виконав, але мають місце окремі недоліки: помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел аналіз виконав поверхово, не всі виявив недоліки в організації мотивації персоналу, на належному рівні не обґрунтував пропозиції

0

0

студент отримує у випадку, якщо показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури, неякісно виконав аналіз, допустив грубі помилки, не з’ясував недоліки в організації мотивації персоналу і не розробив відповідні практичні пропозиції, або взагалі не виконав завданняКрім обов’язкового завдання для студентів усіх форм навчання передбачені вибіркові завдання. Студенти мають вибрати одне із запропонованих вибіркових завдань.

Завдання вибіркової частини оцінюється наступним чином:

 • студент отримує 5 балів для денної та заочної форм навчання за умов якісного виконання та правильного оформлення завдання;

 • студент отримує 3 бали для денної та заочної денної за умови, якщо допустив помилки під час виконання завдання чи його оформлення;

 • студент отримує 0 балів, якщо неправильно виконав завдання.

У разі, якщо студент не виконав жодного з вибіркових завдань, то за даний вид самостійної роботи він отримує 0 балів.


^ Загальна сума балів за поточний контроль складається із балів, які отримав студент за обов’язкові види робіт, та балів, отриманих за виконання вибіркових завдань.


За рішенням кафедри додаткові бали (до 10) за поточну успішність можуть присуджуватись за позанавчальну наукову діяльність студентів – участь у конференціях, підготовку наукових публікацій тощо. При цьому загальна кількість балів, що вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності за поточну роботу для студентів денної форми навчання не може перевищувати 50 балів, для студентів заочної форми – 20 балів.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування науки.


^ 2. Підсумковий контроль знань

Підсумковий контроль знань студентів усіх форм навчання здійснюється у вигляді письмового іспиту за єдиним зразком білетів.

Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу загалом, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності систематизації та творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної наукової проблеми.

Екзаменаційний білет містить 6 завдань для студентів денної форми навчання і 10 завдань – для студентів заочної форми навчання. Кожне завдання оцінюється за шкалою від 0 до 10 залежно від рівня знань.


Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:


Оцінка

Рівень знань

Критерії оцінювання знань

10

відмінний

Студент отримує, коли дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене запитання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ. Правильно виконав практичне завдання і пояснив відповідь.

8

добрий

Студент отримує, коли дав правильну відповідь на поставлене запитання, показав хороші знання понятійного апарату і літературних джерел, проте не зміг переконливо аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ. Правильно виконав практичне завдання, але не дав чіткого пояснення щодо його розв’язання.

6

задовільний

Студент отримує, коли у цілому відповів на поставлене запитання, але не аргументував свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав незадовільні знання літературних джерел. Виконав практичне завдання, але допустив незначні помилки у його розв’язанні, невірно вказав одиниці виміру відповідних показників, не дав належні пояснення.

0

незадовільний

Студент отримує, якщо дав неправильну або неповну відповідь на запитання, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав практичне завдання або допустив суттєві помилки при його вирішенні.


Примітка. У разі використання заборонених джерел, підказок студент повинен залишити аудиторію та одержує нульову оцінку за іспит.

Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів (включно) – для студентів денної форми навчання, в діапазоні від 0 до 100 балів – для студентів заочної форми навчання.

У разі, коли відповіді студента оцінені менше, ніж в 30 балів (0, 5, 10, 15, 20, 25), він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто 0 балів), а набрані бали не ураховуються у загальній підсумковій оцінці.


^ Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що на іспиті студент набрав не менше 30 балів).

Якщо на іспиті студент набрав менше 30 балів, а отже отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю.

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів.

До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу ECTS здійснюється у такому порядку:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

A

80-89

добре

B

70-79

C

66-69

задовільно

D

60-65

E

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням науки

F


Оцінка за 4-х бальною шкалою та за шкалою ECTS виставляється у відомості обліку поточної і підсумкової успішності поряд із загальною підсумковою оцінкою за 100-бальною шкалою.

Порядок ліквідації академічної заборгованості:

 • студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 21 до 59 балів, після належної підготовки мають право повторно скласти іспит;

 • студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 20 балів, зобов’язані пройти повторний курс вивчення науки перед повторним складанням іспиту.


Зразок екзаменаційного білета


^ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

Кафедра управління персоналом та економіки праці

Наука: “Основи охорони праці”
  1   2   3
Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Протокол №12 від 11 квітня 2011 р. Завідувач кафедри Крупчан О. Д
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни “Конституційне право зарубіжних країн”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Основні поняття, предмет та система курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconОснови економічної науки міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології Затверджено
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconКиївський національний економічний університет імені Вадима гетьмана факультет економіки та управління Кафедра макроекономіки та державного управління
Сутність понять: “державне втручання в економіку”, “державне управління економікою” та “економічна політика держави”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Основні нормативні акти, якими визначається правовий статус державного службовця
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад "національний гірничий університет"
Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі чергової науково-технічної конференції студентів, аспірантів І молодих учених України,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconМіністерство освіти І науки україни двнз „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана”
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного й підсумкового контролю їхніх знань
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра теорії та історії держави І права
Значення вивчення курсу "Історія держави та права зарубіжних країн" для підготовки юристів вищої кваліфікації
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов