Кафедра філософії icon

Кафедра філософіїНазваниеКафедра філософії
страница7/7
Дата конвертации21.12.2012
Размер0.65 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7


Розвиток філософії


Світогляд – це сукупність поглядів та уявлень людини про світ, які визначають її ставлення до різноманітних явищ дійсності, життєву позицію та ціннісні орієнтації


Міфологія


Релігія


Філософія


Предметом філософії

є світ загалом у своїх найузагальненіших закономірностях, що розглядаються з погляду відношення
“людина – світ”Філософія досліджує:

1) природу й сутність світу

2) природу, сутність і призначення людини

3) систему “людина – світ” загалом і конкретний стан, у якому вона перебуває

Функції філософії


Світоглядна


Методологічна


Гносеологічна


Аксіологічна


Критична


Виховна (гуманітарна)


Прогностична

Структура філософії як системи знань


Онтологія


Гносеологія


Антропологія


Соціальна філософія


Аксіологія


Праксеологія


Методологія


9. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
^

Поточний контроль знаньПоточний контроль здійснюється протягом семестру з метою перевірки розуміння та засвоєння матеріалу дисципліни. Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

а) виконання завдань та відповіді на семінарських заняттях — на кожному семінарському занятті викладач має можливість контролювати рівень знань студентів; оцінювати активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття; проводити індивідуальні і групові опитування;

б) виконання завдань для самостійної роботи — підлягає оцінюванню самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань;

в) підготовка і написання рефератів — оцінюється уміння самостійно опрацьовувати філософські тексти (джерела) під час написання реферату;

г) виконання модульних контрольних робіт — оцінці підлягають теоретичні знання, які набули студенти після опанування певного завершеного розділку навчального матеріалу. Контрольні роботи можуть проводитись у формі тестів, відповідей на теоретичні питання тощо. З дисципліни передбачається проведення 2-ох контрольних робіт.


Загальна кількість балів за поточну успішність розподіляється наступним чином:

а) виконання завдань та відповіді на семінарських заняттях — не більше 30 балів;

б) виконання завдань для самостійної роботи — не більше 10 балів;

в) виконання двох контрольних робіт — не більше 5 балів за кожну.

Сума балів поточного контролю знань студентів в залежності від роботи студента протягом семестру може складати 0–50 балів.


Питання контрольної роботи № 1


 1. Назвіть історичні форми світогляду.

 2. Що таке філософія, її предмет і функції?

 3. Коротко охарактеризуйте структуру філософського знання.

 4. Що вивчає історія філософії?

 5. Які основні історичні різновиди світогляду ви можете назвати?

 6. Дайте коротку характеристику міфології як історично першої форми світогляду.

 7. Охарактеризуйте релігію як другу історичну форму світогляду.

 8. Дайте коротку характеристику філософії як найвищої теоретичної форми світогляду.

 9. Як співвідносяться філософія та релігія, філософія та наука.

 10. У чому суть основного питання філософії?

 11. Назвіть основні філософські школи Стародавньої Індії та їх характерні риси.

 12. Проаналізуйте характерні особливості філософських поглядів буддизму і джайнізму.

 13. Охарактеризуйте вихідні принципи філософії Стародавнього Китаю.

 14. Охарактеризуйте основні філософські ідеї Конфуція.

 15. Розкрийте сутність релігійно-філософської системи даосизму.

 16. Назвіть відомі вам етапи розвитку філософії Стародавнії греції та Риму.

 17. Яку головну філософську проблему вирішувала Мілетська школа?

 18. У чому сутність діалектики Геракліта?

 19. Що означає буття в філософії Парменіда?

 20. Що таке апорії Зенона?

 21. Хто такі софісти? Що характерно для їхніх поглядів?

 22. Назвіть філософів античності, які розвивали атомістичні погляди на природу.

 23. Визначте характерні особливості філософії Сократа.

 24. Розкрийте сутність філософських ідей Платона.

 25. Дайте загальну характеристику філософії Арістотеля.

 26. Які характерні риси філософії Стародавнього Риму ви можете назвати?

 27. Епікуреїзм у Стародавньому Римі.

 28. Стоїцизм у Стародавньому Римі.

 29. Скептицизм у Стародавньому Римі.

 30. Неоплатонізм у Стародавньому Римі.

 31. Рання християнська філософія.

 32. Назвіть основні риси Середньовічної філософії.

 33. Що таке патристика? Назвіть основних представників.

 34. Дайте характеристику релігійно-філософського вчення Авґустина Блаженного.

 35. У суть суперечки між номіналістами та реалістами?

 36. Дайте коротку характеристику вчення Фоми Аквінського.

 37. Що таке схоластика? Назвіть основних представників.

 38. У чому сутність гуманізму філософії Відродження?

 39. Що означає антропоцентризм філософії епохи Відродження?

 40. Охарактеризуйте натурфілософію Джордано Бруно та його пантеїстичні ідеї.

 41. Дайте коротку характеристику реформаційному напряму філософії епохи Відродження.

 42. Охарактеризуйте основні риси філософії Нового часу.

 43. Розкрийте сутність раціоналізму як одного з основних напрямів філософії Нового часу.

 44. Проаналізуйте специфіку філософії емпіризму. Назвіть головних представників цього напрямку.

 45. У чому полягає проблема методу в філософії Ф. Бекона.

 46. Окресліть характерні риси і сутність пантеїзму Б. Спінози.

 47. Проаналізуйте суспільно-політичне вчення Т. Гоббса.

 48. Які домінуючі риси філософії Просвітництва ви можете назвати?

 49. Що означає термін «категоричний імператив» І. Канта?

 50. Чому філософію І. Канта називають агностицизмом?

 51. Що таке «річ у собі» Канта?

 52. Поняття Абсолютної ідеї у філософії Ґ. Геґеля.

 53. Основні закони діалектики, сформульовані Геґелем.

 54. У чому полягає протилежність між методом і системою Ґ. Геґеля?

 55. У чому полягає антропологізм філософії Л. Фейєрбаха?

 56. Назвіть основні теоретичні положення діалектичного матеріалізму К. Маркса та Ф. Енгельса.

 57. Дайте коротку характеристику економічної теорії К. Маркса та Ф. Енгельса.

 58. Дайте коротку характеристику діалектико-матеріалістичного розуміння історії Марксом та Енгельсом.

 59. Марксизм про релігію.

 60. Перелічіть основні періоди та етапи розвитку української філософії.

 61. Проаналізуйте особливості філософської думки Києво-Могилянської академії.

 62. Дайте характеристику філософії Г. Сковороди.

 63. «Філософія серця» П. Юркевича. У чому її суть?

 64. Філософія В. Вернадського.

 65. Коротко охарактеризуйте узагальнюючі риси української філософії.

 66. Назвіть основні соціальні та духовні передумови світової філософії ХХ ст.

 67. Які основні риси сучасної світової філософії ви знаєте?

 68. Назвіть головні напрями й школи світової філософії.

 69. Дайте коротку характеристику позитивізму, неопозитивізму і постпозитивізму.

 70. Назвіть головні концепції філософської антропології.

 71. Охарактеризуйте філософію екзистенціоналізму та її сучасні погляди.

 72. Дайтке загальну характеристику концепції герменевтики.

 73. Охарактеризуйте особливості розвитку сучасної релігійної філософії.

 74. Дайте загальну характеристику сучасної філософії постмодернізму.


Питання контрольної роботи № 2


 1. Що таке онтологія?

 2. Охарактеризуйте основні форми буття.

 3. Дайте визначення понять «матерія», «простір», «час» і «рух».

 4. Дайте визначення поняття «свідомість».

 5. Індивідуальна і суспільна свідомість. Їх структура.

 6. Діалектика як загальна концепція розвитку.

 7. Дайте коротку характеристику законам діалектики.

 8. Розкрийте сутність альтернативних концепцій діалектики.

 9. Сутність пізнавального процесу. Принципи пізнання.

 10. Коротко охарактеризуйте структурні елементи процесу пізнання.

 11. Концепція істини в сучасній гносеології. Критерії істини.

 12. Діалектична взаємодія між чуттєвим та раціональним рівнем пізнання.

 13. У чому сутність наукового пізнання?

 14. Охарактеризуйте значення методу та методології в науковому пізнанні.

 15. Які елементи, форми і методи наукового пізнання ви можете перелічити?

 16. Практика в процесі пізнання.

 17. У чому полягає предмет і метод соціальної філософії?

 18. Дайте коротку характеристику діяльності як способу існування соціального.

 19. Охарактеризуйте діалектику взаємодії між суспільством і природою.

 20. Дайте оцінку негативним наслідкам антропогенного впливу на природу.

 21. Що вивчає соціальна екологія? Перелічіть найважливіші екологічні проблеми сучасного світу.

 22. Назвіть соціальні заходи, що сприятимуть подоланю екологічної кризи.

 23. Охарактеризуйте концепцію ноосфери і коеволюції з погляду вирішення глобальних проблем сучасності.

 24. Предмет філософії історії та сутність історичного процесу.

 25. Дайте коротку характеристику головних підходів в аналізі історії.

 26. У чому виявляється роль особистості в історії?

 27. Дайте коротку характеристику духовному життю суспільства.

 28. Розкрийте рівні, сфери і форми суспільної свідомості.

 29. Охарактеризуйте багатогранність виявів культури.

 30. Що таке цінність?

 31. Дайте визначення поняття «ціннісна орієнтація».

 32. Коротко охарактеризуйте найголовніші цінності людського існування.

 33. Проблема сутності людини як предмет філософської антропології.

 34. Вкажіть на співвідношення понять «людина», «індивід», «індивідуальність» та «особистість».

 35. Розкрийте соціальні характеристики особистості.

 36. Проаналізуйте такі фандаментальні риси особистості, як потреби та інтереси.

 37. Що таке життєва позиція?

 38. Що таке сенс життя людини?

 39. Охарактеризуйте співвідношення с вободи і відповідальності людини.


Підсумковий контроль знань студентів


Підсумковий контроль знань студентів здійснюється на основі результатів поточної успішності та екзамену. Екзамен проводиться у письмовій формі. До переліку завдань екзаменаційного білета входить 6 завдань.


Перелік питань для підготовки до іспиту з дисципліни «Філософія»:

 1. Філософія як світогляд.

 2. Історичні типи світогляду.

 3. Проблема визначення предмету філософії.

 4. Система філософії та її структурні складові.

 5. Основні функції філософії.

 6. Буття та його основні форми.

 7. Матерія та основні форми її існування. Види і властивості.

 8. Рух, основні його форми і властивості.

 9. Простір і час, основні характеристики.

 10. Свідомість як вища форма відображення дійсності. Рівні відображення.

 11. Вихідні принципи гносеології.

 12. Чуттєве пізнання та його форми.

 13. Істина як процес.

 14. Критерії істини.

 15. Інтуїція та її різновиди.

 16. Моральні регулятиви пізнання.

 17. Форми наукового пізнання: ідея, факт, проблема, гіпотеза, теорія.

 18. Емпіричні методи пізнання.

 19. Теоретичні методи пізнання.

 20. Методи пізнання, що використовуються як на теоретичному, так і на е емпіричному рівні.

 21. Основі поняття і задачі праксеології (практика, успіх, дія).

 22. Поняття природи (суспільство як частина природи).

 23. Взаємодія природи і суспільства.

 24. Форма буття людини.

 25. Сутність людини і сенс її життя.

 26. Проблема свободи і відповідальність людини.

 27. Філософська антропологія.

 28. Людина, індивід, індивідуальність, особа, особистість.

 29. Історичні типи взаємовідношень людини і суспільства.

 30. Основні підходи до розуміння суспільства.

 31. Суспільство як система, що саморозвивається.

 32. Роль народонаселення і природних умов у розвитку суспільства.

 33. Формаційна теорія суспільного розвитку К.Маркса.

 34. Цивілізаційні моделі розвитку суспільства А.Тойнбі.

 35. Сутність духовного життя суспільства, суспільна свідомість.

 36. Суспільна свідомість та її структура.

 37. Роль матеріального виробництва в житті суспільства.

 38. Політична свідомість.

 39. Правова свідомість.

 40. Економіка і мораль.

 41. Екологічна свідомість.

 42. Методологія, рівні методологічного знання.

 43. Плюралізм філософських методологій.

 44. Методології загально-наукового рівня (системний аналіз, синергетика тощо).

 45. Парадигма, стиль мислення, наукова картина світу.

 46. Основні принципи діалектики.

 47. Альтернативи діалектики.

 48. Категорії діалектики.

 49. Закон єдності і боротьби протилежності.

 50. Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін.

 51. Проблема єдності світу.

 52. Проблема методологічного забезпечення сучасних економічних досліджень.

 53. Сутність духовного життя суспільства.

 54. Культура як специфічна соціальна реальність.

 55. Поняття цінностей та їх роль у суспільстві.

 56. Класифікація цінностей.

 57. Ціннісна орієнтація та її соціальна детермінація.

 58. Соціальне прогнозування: види, типи, методи.

 59. Пробеми сенсу і спрямованості історичного процесу.

 60. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.

 61. Становлення і розвиток філософії Стародавньої Індії.

 62. Становлення і розвиток філософії Стародавнього Китаю.

 63. Основні риси і етапи розвитку античної філософії.

 64. Антична філософії: космоцентризм.

 65. «Лінія Платона» і «лінія Демокріта» в філософії античності.

 66. «Наївний матеріалізм» філософів Мілетської школи.

 67. Стихійна діалектика (Геракліт).

 68. Філософія Сократа.

 69. Ідеальна держава Платона.

 70. Арістотель як систематизатор античної філософії та логіки.

 71. Етика стоїків.

 72. Основні риси філософії Середньовіччя.

 73. Апологетика: примат віри.

 74. Патристика: віра для розуміння.

 75. Схоластика: проблема універсалій (номіналізм і реалізм).

 76. Томізм та проблема гармонії віри з розумом.

 77. Основні риси філософії Відродженя.

 78. Діалектика доби Відродження (Микола Кузанський).

 79. Соціально-політичні погляди мислителів доби Відродження.

 80. Філософія Реформації (М. Лютер та Ж. Кальвін).

 81. Натурфілософія доби Відродження (Д. Бруно, М. Копернік).

 82. Передумови та основні риси філософії Нового часу.

 83. Емпірична філософія Ф. Бекона.

 84. Раціоналізм і дуалізм філософських поглядів Декарта.

 85. Соціально-філософська концепція Т. Гоббса.

 86. Натуралістичний пантеїзм Б. Спінози.

 87. Монадологія В. Лейбніца.

 88. Британське просвітництво (Д. Локк).

 89. Французьке просвітництво (Ж.-Ж. Руссо, Вольтер).

 90. Феномен німецького просвітництва та його основні риси.

 91. Агностицизм філософії І. Канта.

 92. Етичні погляди І. Канта. «Категоричний імператив».

 93. Антропологічна філософія Л. Фейєрбаха.

 94. Метод і система філософії Г. Гегеля.

 95. Філософія історії Г. Гегеля.

 96. Громадянське суспільство і правова держава у філософії Г. Гегеля.

 97. Позитивізм О. Конта і Г. Спенсера. Другий позитивізм Р. Авенаріуса та Е. Маха.

 98. Філософія ірраціоналізму.

 99. Філософія життя (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше).

 100. Прагматизм.

 101. Філософія марксизму (діалектичний та історичний матеріалізм).

 102. Екзистенційна філософія.

 103. Фрейдизм.

 104. Неофрейдизм.

 105. Герменевтика.

 106. Неотомізм.

 107. Філософська антропологія.

 108. Філософський дискурс постмодерну.

 109. Філософська думка Київської Русі.

 110. Українська філософська думка доби Відродження (XIV–XVI ст.).

 111. Філософія в Києво-Могилянській академії.

 112. Філософія Г. С. Сковороди.

 113. Університетська філософія в Україні XVIII ст. – поч. XIX ст. (М. Костомаров, П. Куліш).

 114. «Філософія серця» П. Юркевича.

 115. Філософські ідеї Т. Г. Шевченка.

 116. І. Я. Франко про українську національну ідею.

 117. Філософські погляди В. І. Вернадського.

 118. Консерватизм соціально-філософських поглядів В. Липинського.

 119. Соціально-філософські погляди Д. Донцова.

 120. «Філософія переживання» Л. Українки.


Критерії оцінювання екзаменаційних завдань


Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:

Оцінка за 100-бальною шкалою

^ РІВЕНЬ ЗНАНЬ

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

0

незадовільний


У разі, якщо відповіді студента оцінено менше ніж у 30 балів (до 60%), він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за екзамен бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці.


Загальна підсумкова оцінка з дисципліни «Філософія» складається з суми балів за поточну успішність та за виконання екзаменаційних завдань (за умови, що студент набрав не менше 30 балів).

Якщо на екзамені студент набрав менше 30 балів, тобто отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає лише оцінку за поточну успішність.


Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу ECTS

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:


^ Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

А

80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

E

21–59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0–20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


F^ 10. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

 1. Андрущенко В. П. Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія Курс лекцій: В 2 т. – К.: Либідь, 1993.

 2. Вандишев В. М. Філософія. Ч. 1. Історико-філософський вступ: Конспект лекцій. Ч. 2. Антропологія. Гносеологія. Соціологія. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000.

 3. Горбач Н. Специфіка української філософії. – Львів: Каменяр, 2006.

 4. Горський В. С., Кислюк К. В. Історія української філософії. Підручник. – К.: Либідь, 2004.

 5. Історія філософії України: Підручник / М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин (кер. авт. колективу), І. В. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1993.

 6. Історія філософії: Словник / За ред Ярошевця К.І. – К.: Знання України, 2006.

 7. Козовик І. О. Історія Філософії: Підручник для студентів богословських та катехитичних факультетів духовних навчальних закладів. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1999.

 8. Присухін С. І. Філософія: Навч. посіб. – У 2 . – Ч. І. Історія світової та вітчизняної філософії у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях. Ч. ІІ. Система філософії у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях. – К.: КНЕУ, 2006.

 9. Присухін С. І. Філософія: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2008.

 10. Філософія: Навч. посібник для аспірантів та здобувачів наукового ступеню економічнипх спеціальностей / Арутюнов В.Х., Свінціцький В.М. та ін. — К.:КНЕУ, 2008.

 11. Філософія (філософія релігієзнавство, логіка): Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. — КНЕУ, 2008.

 12. Філософія глобальних проблем сучасності / Арутюнов В.Х., Свінціцький В.М. — К.: КНЕУ, 2008.

 13. Философия: Учебник для высших учебных заведений / Отв. ред. В.П. Кохановский. – Ростов н/Д: Феникс, 1996.

 14. Философия: Учебное пособие для студентов вузов / Авт кол. под рук. Е. В. Осичнюка, В. С. Зубова. – К.: Фіта, 1994.

 15. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФА, 1997.

 16. Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вузів /За ред. І. В. Бичка та ін. – К.: Либідь, 1993.

 17. Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., випр. і доп. /За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Либідь, 1996.

 18. Філософія: Підручник / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін.; За ред. Г.А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995.

 19. Філософська думка східних слов‘ян: Бібліографічний словник / Огородник І. В., Огородник В. В., Русин М. Ю., Діденко В. Ф.; Наук. ред. Л. В. Губерського. – К.: Парламентське вид-во, 1999.

 20. Хамітов Н., Гармаш Л., Кирилова С. Історія філософії. Проблеми людини. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 21. Ярошевець В. Я. Історія філософії. – К.: Знання, 2004.

Додаткова:

 1. Аристотель. Метафизика /Соч.: В 4 т. – М.: Мысль, 1976. – Т. 1.

 2. Бэкон Ф. Новый Органон/ Соч.: В 2 т. – М.: Мысль, 1972. – Т. 2.

 3. Бердяев Н. А. Смысл истории. – М.: Мысль, 1990.

 4. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988.

 5. Винниченко В. Відродження нації. – К.: Дніпро, 1990.

 6. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма./Избранное. 0- М.: Мысль, 1990.

 7. Гадамер Х.- Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988.

 8. Декарт Р. Рассуждения о методе / Избр. Произв.: В 2 т. – М.: Мысль, 1989. – Т. 1.

 9. Драгоманов М. П. Чудацькі думки про українську національну справу/ Вибране. – К.: Либідь, 1991.

 10. Енгельс Ф. Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії /Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т. 21.

 11. Кант И. Критика чистого разума / Соч.: В 6 т. – М.: Мысль, 1966. – Т. 3.

 12. Камю А. Бунтующий человек. – М.: Прогресс, 1990.

 13. Маркс К. До критики політичної економії. Передмова/Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т. 13.

 14. Мережковский Д. С. Гоголь и черт / В тихом омуте: Статьи и исследования разних лет. – М.: Советский писатель, 1991.

 15. Печчеи А. Человеческие качества. – М.: Прогресс, 1980.

 16. Платон. Государство / Соч.: В 4 т. М.: 1964. – Т. 3.

 17. Поппер К. Відкрите суспільство і його вороги: У 2 т. – К.: Основи, 1994.

 18. Сковорода Г.С. Кольцо. Разговор дружеский о душевном мире. У 2 т. – К.: Наукова думка, 1973. – Т. 1.

 19. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М.: Наука, 1987.

 20. Тойнбі А. Дж. Дослідження історії. – К.: Основи, 1995.

 21. Фромм Э. Иметь или быть. – М.: Прогресс, 1990.

 22. Шевченко Т. Г. Щоденник. – К.: Либідь, 1991

 23. Юркевич П. Д. З науки про людський дух / Вибране. – К.: Основи, 19931   2   3   4   5   6   7
Похожие:

Кафедра філософії iconКафедра філософії та релігієзнавства
Фрідріха Ніцше у контексті тлумачення ним традиційних філософських галузей: метафізики, онтології, гносеології, етики, естетики,...
Кафедра філософії iconКафедра філософії та релігієзнавства
Метою курсу є ознайомлення студентів із головними тенденціями звершення нігілістичного поступу та дослідження засадничих принципів...
Кафедра філософії iconКафедра філософії та релігієзнавства
Актуалізується розгляд структури смислотворення із залученням мовно-прагматичної площини його оформлення й особливості невербального...
Кафедра філософії iconКафедра філософії та релігієзнавства
Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу,...
Кафедра філософії iconКафедра філософії та релігієзнавства
Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу,...
Кафедра філософії iconКафедра філософії та релігієзнавства Програма курсу
Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу,...
Кафедра філософії iconКафедра філософії та релігієзнавства Факультет гуманытарних наук
Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу,...
Кафедра філософії iconПлан приема: согласно Правилам приема в кбгу срок обучения: 2 года
Выпускающая кафедра: кафедра физиологии человека и животных, кафедра общей генетики, селекции и семеноводства
Кафедра філософії iconВ. О. Богуненко, О. С. Дадашов, Н. О. Тутова
Науковий редактор татаринов сергій йосипович, завідувач Бахмутського регіонального Відділення Центру памяткознавства нану, доктор...
Кафедра філософії iconПостановка проблеми свідомості в історії філософії
Наукові теорії походження свідомості пов’язані з формами пізнання, які вивчають людину як високоорганізовану істоту
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов