Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології Затверджено icon

Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології ЗатвердженоНазваниеМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології Затверджено
Дата конвертации28.11.2012
Размер273.18 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


Кафедра педагогіки та психології


Затверджено

Проректор з науково- педагогічної роботи

_______________А.М.Колот

«________» _____________2010 р.


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА»

(бакалаврського рівня підготовки)


Затверджено

на засіданні кафедри

педагогіки та психології

Протокол № 6 від 22 лютого 2010 р.


_________________Савенкова Л.О.


Київ 2010

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Психологія та педагогіка» (2009/2010 навч. рік). – К.: КНЕУ, 2010. –296 с.


Автори-укладачі:

Колесніченко Л.А., Бойчук О.С., Борисенко Л.Л., Журавська Л.М., Завірюха В.В., Корват Л.В., Котикова О.М. Ловка О.В. Матвієнко Ю.О., Музичко Л.В., Дубовик С.М. Петко Л.П., Радченко М.І., Саркісова О.Ю. Сгадова В.В., Тімакова А.В.


ЗМІСТ

 1. Вступ………………………………………………………………………….4

 2. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни........4

 3. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит………………………6

 4. Карта самостійної роботи студентів………………………………………...7

 5. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.....………………………………………………………………….…..10

 6. Зразок екзаменаційного білета…………………………………………..…17

 7. Список рекомендованої літератури...............................................................22Вступ

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю успішності навчання студентів з дисципліни «Психологія і педагогіка» розроблено на виконання відповідної ухвали Вченої ради від 01.12.2005 р. "Про затвердження “Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи у КНЕУ» та змінено у відповідності до Ухвали Вченої Ради «Про нову редакцію Порядку оцінювання знань студентів» (від 28.05.09 р.)

Навчальна діяльність студентів спрямовується не лише на засвоєння програми дисципліни "Психології та педагогіки", а і на формування таких особистісно та суспільно значущих рис майбутнього фахівця як самостійність, активність, ініціативність, систематичність, дисциплінованість, результативність та ефективність у будь-якій сфері життєдіяльності.


Формуванню зазначених рис особистості має сприяти система поточного і підсумкового контролю успішності навчання.

В основі системи поточного і підсумкового контролю успішності навчання по кафедрі педагогіки та психології системна та систематична оцінка дій та продуктів дій студента над завданнями до кожної теми дисципліни протягом всього навчального року (поточний контроль).

^ 2. ПИТАННЯ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Психологія як наука.

 2. Педагогіка як наука.

 3. Поняття про психіку. Види психічних явищ.

 4. Розвиток психіки й поведінки живих істот.

 5. Будова і функціонування нервової системи людини.

 6. Центральна, периферійна та вегетативна нервова система.

 7. Фізіологічні механізми сну.

 8. Психічне здоров’я та його забезпечення.

 9. Свідомість, функції свідомості.

 10. Етапи розвитку самосвідомості.

 11. Концепція З.Фройда, Д.Узнадже, К.Горні, К.Юнга

 12. Несвідоме, передсвідоме та підсвідоме.

 13. Захисні механізми психіки.

 14. Форми прояву несвідомого.

 15. Поняття і класифікація психічних процесів людини.

 16. Поняття, властивості, види уваги.

 17. Поняття, властивості відчуттів.

 18. Поняття, властивості, види сприйняття.

 19. Поняття, процеси, види та розвиток пам’яті.

 20. Мислення, його види, форми та операції.

 21. Поняття і види емоцій.

 22. Воля і вольові якості особистості.

 23. Поняття і класифікація психічних станів.

 24. Стани неспання: когнітивні, афективні, вольові.

 25. Феноменологічні стани: виникнення, прояв, регуляція.

 26. Поняття „людина, „індивід”, „особистість”, „індивідуальність”.

 27. Вітчизняні теорії особистості.

 28. Психологічна структура особистості.

 29. Біопсихічні властивості особистості.

 30. Психосоціальні властивості особистості

 31. Зарубіжні теорії особистості.

 32. Поняття і види темпераменту, походження теорії темпераменту.

 33. Поведінкові властивості та регулювання прояву темпераменту.

 34. Прояв темпераменту в навчальній та професійній діяльності.

 35. Задатки та здібності, види здібностей.

 36. Обдарованість, талановитість, геніальність.

 37. Інтелект, функції і структура інтелекту. Характеристики інтелекту.

 38. Коефіцієнт інтелекту (IQ), тести інтелекту.

 39. Креативність, творчі здібності.

 40. Поняття характеру, підходи до розуміння характеру.

 41. Риси і типи особистості.

 42. Акцентуації характеру.

 43. Локус-контроль особистості.

 44. Мотиваційна сфера особистості: поняття, структура.

 45. Потреби, види потреб.

 46. Мотиви і процес мотивації.

 47. Спрямованість особистості та її види.

 48. Мотивація навчання і професійної діяльності.

 49. „Я-образ”, „Я-концепція” як ядро особистості.

 50. Самооцінка та рівень домагань.

 51. Розвиток особистості, його ознаки, фактори, умови та напрямки.

 52. Діяльність та її структура.

 53. Види і типи діяльності.

 54. Спільна діяльність. Становлення спільної діяльності в онтогенезі.

 55. Поняття та функції спілкування в життєдіяльності людини

 56. Сторони та види спілкування.

 57. Міжособистісні стосунки та їх оптимізація.

 58. Соціально-психологічна установка та соціальна перцепція.

 59. Психологічний вплив на іншу людину в процесі взаємодії.

 60. Соціальна група: поняття, класифікація, структура.

 61. Статус і роль людини в групі: поняття, види, взаємозв’язок.

 62. Соціально-психологічні фактори ефективності спільної діяльності.

 63. Самопочуття людини в групі, соціально-психологічна атмосфера та клімат.

 64. Конфлікт: сутність, структура, класифікація.

 65. Види конфліктів та шляхи їх розв’язання.

 66. Взаємозв’язок освіти, навчання, виховання і розвитку особистості.

 67. Система освіти в Україні: стан і перспективи.

 68. Парадигми та моделі освіти.

 69. Самоосвіта особистості.

 70. Навчальна діяльність та її особливості.

 71. Процес і структура навчання.

 72. Поняття про спільну діяльність.

 73. Функції управління навчанням.

 74. Особливості самоуправління у навчанні.

 75. Функції сауправління.

 76. Управління спільною діяльністю навчання.

 77. Рівні та функції управління навчанням.

 78. Самостійна робота студента: мета, організація, поради для самопідготовки.

 79. Робота на лекціях. практичних і семінарських заняттях: мета, організація, поради для самопідготовки.

 80. Часовий контроль як основа планування, проблеми часового контролю.

 81. Завчасне планування та облік повсякденної діяльності.

 82. Контроль та зворотній зв’язок в навчанні: поняття, структура, види, форми та методи.

 83. Оцінка та відмітка. Суб’єктивізм в оцінюванні.

 84. Принципи і правила успішного контролю в навчанні.

 85. Модульний контроль: поняття, поради і рекомендації з підготовки.

 86. Екзаменаційний контроль: поняття, поради і рекомендації з підготовки.
 1. ^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.

з дисципліни «Психологія та педагогіка»

для студентів всіх спеціальностей

Карта самостійної роботи студентів містить загальний опис видів, завдань для самостійної роботи студентів, терміни їх виконання, форми контролю та звітності, орієнтований розділ балів поточної успішності.

^ Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Орієнтовна максимальна кількість балів

денна та вечірня ф.н.

заочна ф.н.


І. Обов’язкові

^ За систематичність та активність робити на лекційних та практичних заняттях

1.1. Підготовка та участь у лекційних заняттях

протягом семестру

аналіз діяльності студентів, перевірка виконаних завдань

10

10

^ За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт

протягом семестру

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

5 за 1 модуль

5*2=10

10 за 1 модуль

^ За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3.Виконання домашніх завдань з навчально-методичних посібників «Психологія діяльності та навчальний менеджмент» під ред. В.А.Козакова та «Основи психології та педагогіки» Колесніченко Л.А., Борисенко Л.Л.

протягом семестру

Перевірка якості виконання завдань, обговорення та розгляд отриманих результатів

10

80

^ Всього балів за СРС

30

100Конкретний перелік завдань з самостійної роботи (обов’язкових та вибіркових), що містить також бали оцінювання за кожне завдання та посилання на навчально-методичну літературу з інструкціями до виконання завдань, складається кожним викладачем окремо та обов’язково доводиться до відома студентів на першому практичному або індивідуально - консультативному занятті.


^ Орієнтовний перелік питань та завдань з самостійної роботи студентів:

СР-1 до теми „Психіка та її розвиток”.

 1. Самостійне виконання завдань на ст. 16-25 (за будь-яким методом)

 2. Самостійне виконання практичних завдань:

  1. Визначення домінантності півкуль головного мозку.

СР-2 „Психічні процеси”

 1. Самостійне виконання завдань на ст. 24-44.

 2. Самостійне виконання практичних завдань:

  1. Дослідження уважливості.

  2. Визначення типу сприйняття.

  3. Визначення індивідуальних особливостей пам’яті.

  4. Перевірка логічності мислення.

СР-3 „Психічні стани”

 1. Самостійне виконання завдань на ст. 46-58.

 2. Самостійне виконання практичних завдань:

  1. Тест „Гостра фізична та розумова втомленість” за А.О. Прохоровим.

  2. Методика „Схильність до стресу”

  3. Вправа для саморегуляції психічних станів.

СР-4 „Психічні властивості ”

 1. Самостійне виконання завдань на ст. 60-130.

 2. Самостійне виконання практичних завдань:

  1. Діагностика типу темпераменту за тестом Г.Айзенка

  2. Визначення соціального інтелекту за тестом Дж. Гілфорда

  3. Виконання тесту інтелектуальної мобільності

  4. Визначення комунікативних та організаторських здібностей (В.В. Синявський, Б.О. Федоришин)

  5. Самооцінювання рис особистості

  6. Визначення прояву рішучості

  7. Діагностика акцентуацій характеру за методикою Г.Шмішека

  8. Діагностика спрямованості особистості за опитувальником Смекайла і Кучери

СР-5 до теми „Рівні прояву психіки: свідомий та несвідомий”

 1. Самостійне виконання завдань ст. 132-143.

 2. Самостійне виконання практичних завдань:

  1. Визначення індивідуальних особливостей за допомогою проективної методики

  2. Підготовка до аналізу ситуацій прояву психологічних захистів з життя, фольклору та мистецтва

  3. Підготовка діалогів для демонстрації прояву захисних механізмів

СР-6 до теми ”Особистість. Структура особистості.”

1. Самостійне виконання завдань ст. 144-159.

2.Самостійне виконання практичних завдань:

 • Діагностика локалізації суб’єктивного контролю за методикою ЛСК

 • Визначення ієрархії ціннісних орієнтацій особистості за методикою М. РокичаСР-7 до теми ”Розвиток особистості та «Я-концепція»”

 1. Самостійне виконання завдань ст. 160-172.

 2. Самостійне виконання практичних завдань:

  1. Підготовка малюнка „Я-концепції”, «Мої слабкі та сильні сторони»

  2. Методика „Самооцінка”

  3. Визначення потреби в досягненнях

  4. Методика „Психологічний вік”


СР-8 до теми „Діяльність як форма активності особистості”

1. Самостійне виконання завдань на ст. 173-176.


СР-9 до теми „Спілкування та міжособистісні стосунки”

1. Самостійне виконання завдань на ст. 177-217.

2. Самостійне виконання практичних завдань:

  • Методика інтерперсональної діагностики Т.Лірі

  • Вправа «Рефлексія»

  • Визначення особливості поведінки людини у групі особливості поведінки людини у групі за методикою «Q-сортування»

  • Складання порівняльної таблиці „Реальна група – ідеальна група”

  • Визначення тактик поведінки в конфлікті за допомогою афоризмів

  • Визначення рівнів конфліктності особистості.

СР-10 до теми „Освіта в культурі людства. Сучасні освітні тенденції ”

       1. Самостійне виконання завдань на ст. 204-237.


СР-11 до теми „Навчання та виховання – шляхи розвитку особистості”

1. Самостійне виконання завдань на ст. 224-237.

2. Самостійне виконання практичних завдань:

 • Визначення рівня педагогічних здібностей

 • Написання твору за темою: Ефективне виховання: в чому його сутність?


СР-12 до теми „Управління та самоуправління навчальної діяльності. ”

1. Самостійне виконання завдань ст. 239-281.

2. Самостійне виконання практичних завдань:

 • Складання портрету улюбленого вчителя

 • Визначення компетентності використання часу

 • Визначення особистісних особливостей режиму сну та коливання працездатності

 • Оцінка професійної спрямованості на викладацьку діяльність

 • Підготовка доповіді „Техніка виступу перед аудиторією”

 • Визначення рівня прояву контролю у справах за методикою «Я і контроль»

 • Наведення прикладу контролю, який справив позитивне та негативне враження

 • Аналіз методу підготовки та складання іспитів.


^ 5. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА»

Основні принципи організації поточного і підсумкового контролю

Система поточного і підсумкового контролю з дисципліни „Психологія та педагогіка” відповідає вимогам «Про нову редакцію Порядку оцінювання знань студентів КНЕУ» (від 28.05.09 р.) та «Порядку ліквідації академічних заборгованостей студентів» (28.06.09 р.).

Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів, дисципліна „Психологія та педагогіка” є нормативною складовою блоку дисциплін гуманітарної підготовки. Оцінювання знань студентів з нормативних дисциплін здійснюється на основі результатів поточного контролю знань.

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю.

^ Завданням поточного контролю є перевірка процесу засвоєння матеріалу курсу, формування необхідних знань та вмінь.

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.


^ Організація поточного та підсумкового контролю

При організації поточного контролю кафедрою педагогіки та психології самостійно розподілено загальну кількість балів, за якими оцінюється поточна робота, між відповідними об’єктами контролю, визначені форми проведення контрольних заходів та критерії їх оцінювання, які доводяться викладачами до студентів на початку семестру.

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

 • систематичність та активність роботи студентів на лекціях (ЛР)

 • систематичність та активність роботи на практичних заняттях (ПР)

 • виконання завдань для самостійної роботи теоретичного та практичного спрямування (СР)

 • виконання контрольних завдань в процесі індивідуально-консультативної роботи, в тому числі і завдань з поточного модульного контролю (КР).

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності —в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо – присуджуються додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Визначений в розрізі тем критеріальний апарат (кількість балів або «ціна» заняття) диференціюється залежно від якості, повноти, самостійності виконання студентами конкретних завдань.

За роботу під час лекційних та практичних занять студент отримує 80 балів. З них, 10 балів відводиться на лекції, які викладач розподіляє довільно, спираючись на загальний ряд залікових оцінок.

Виходячи з максимальної кількості балів (70 балів) за роботу під час практичних занять з дисципліни за семестр, а також реальної кількості занять (13 занять), відведених на даний вид робіт, було визначена максимальна кількість балів, яку може набрати студент на одному занятті - 5. Ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом завдань буде мати такий вигляд: 5; 4; 3; 2; 1; 0 балів. Загальна сума балів за практичні заняття округлюється до цілого (див. табл.1).

При цьому, максимальна кількість балів, яку може набрати студент на одному занятті, може бути однаковою для всіх практичних (семінарських, лабораторних) занять з дисципліни, якщо складність матеріалу занять та обсяги робіт, що їх має виконувати студент приблизно однакові, або різною, і диференціюватися в залежності від більшої чи меншої складності навчального матеріалу заняття, навчальних завдань, що пропонуються для виконання студентам, та різного переліку компетенцій, які повинні сформуватися у студентів під час даного виду занять.

Ці бали — реально зароблені оцінки під час проведення практичних занять викладач переносить у свій журнал, в журнал обліку роботи академічної групи та в систему електронного обліку поточної успішності студентів.


Таблиця 1

Оцінки та орієнтовні види завдань

^ Орієнтовні завдання

Максимальна оцінка

Опрацювання окремих понять, виконання простих психодіагностичних методик, конспект окремих теоретичних питань, завдання тощо.

1

Опрацювання дидактичних текстів, виконання складних психодіагностичних методик, наведення прикладів, самоаналіз, аналіз практичних занять, активна участь у виконанні групових завдань тощо.

2

Розробка блок-схем, опрацювання складних та об’ємних психодіагностичних методик, мікро-викладання, доповідь.

3

Підготовка есе, міні-творів, розробка дидактичних тестів, виконання окремих творчих завдань, перемога в групових завданнях.

4

Проведення ігрових завдань, науково-дослідна робота, розробка групових проектів тощо.

5

Зміст завдань визначається робочою програмою дисципліни та подається у відповідних підручниках, посібниках та методичних розробках кафедри.

Кількість балів, отриманих студентами на кожному практичному занятті, плюсується (округлюється до цілого) і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за модульні контрольні роботи, виконання завдань для самостійної роботи тощо.

Підсумковий контроль здійснюється за результатами поточного модульного контролю.

^ Організація підсумкового контролю

Підсумкове оцінювання знань
за результатами поточного модульного контролю


Оцінювання з дисципліни «Психологія та педагогіка» здійснюється за результатами поточного модульного контролю. При цьому завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно). В разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, скласти їх до останнього практичного заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю оформлюється під час останнього практичного заняття відповідного семестру.

Кількість балів вноситься до відомості обліку успішності за поточним модульним контролем (табл.2) і є основою для визначення загальної успішності студента з даного предмету.


Таблиця №2

^ Приклад заповнення відомості обліку успішності
за поточним модульним контролем
п/п

Прізвище, ініціали студента

Код студента

Кількість балів за поточну успішність

Залікова оцінка «зараховано»/«не зараховано» (або оцінка за 4-и бальною шкалою в разі диференційованого заліку)

Оцінка за шкалою ECTS

Підпис викладача

1

2

3

4

5

6

7

1

Антоненко В.Ю.

047788

90

зараховано

А2

Борисова Ю.В.

047789

79

зараховано

С3

Антонюк М.С.

047790

66

зараховано

D3

Павлов В.М.

047791

35

незараховано

FX
За такого порядку система ліквідації академзаборгованості має такий зміст:

Академічна заборгованість студентів
з поточного модульного контролю (ПМК)


 • Студенти, які набрали за результатами поточного контролю від 0 до 29 балів зобов’язані написати заяву на повторне вивчення дисципліни на різних формах навчання свого чи іншого факультету.

 • Студенти, які набрали за результатами поточного контролю від 30 до 59 балів, зобов’язані написати заяву на індивідуально-консультаційну роботу з викладачем і, згідно направлення деканату, отримувати і здавати викладачу під час консультацій виконані завдання, модулі тощо, набрати бали поточної успішності і в кінці семестру, згідно графіку затвердженому деканом, отримати підсумкову оцінку.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку (табл. 3).

Таблиця №3

^ Переведення підсумкової кількості балів з дисципліни в оцінкиОцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за 4-и бальною шкалою

^ Оцінка за шкалою ECTS


90-100

відмінно

А

80 - 89добре

В

70 - 79

С

66 - 69задовільно

D

60 - 65

E

21 - 59

незадовільно –з можливістю повторного складанняFX

0 - 20

незадовільно – з обов’язковим повторним вивченням дисципліниF^ 7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

 • Психологія та педагогіка: Навч. посібн./ Л.А. Колесніченко, М.В. Артюшина, О.М. Котикова та інші. За заг. ред. Л.А. Колесніченко. – К.: КНЕУ, 2008. – 406 с.

 • Психологія та педагогіка: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни/ Л.В. Музичко, А.В. Тімакова, Л.В. Корват та інші. За заг. ред. Л.В. музичко. – К.: КНЕУ, 2008.- 304 с.

 • Психологічні та педагогічні основи підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності. - Монографія / М.В. Артюшина. – К.: КНЕУ, 2009. – 270 с.

 • Підготовка викладачів вищих еклглмічгих навчальних закладів до проектування навчальних технологій. – Монографія / Г.М.Романова. – К.: КНЕУ, 2009. – 253 с.

 • Козаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Підручник. У 2-х ч. - Ч.1. Психологія суб’єкта діяльності. - К.: КНЕУ, 1999. - 244 с.

 • Колесніченко Л.А., Борисенко Л.Л. Основи психології та педагогіки: Нач.-метод. посібник. – К.КНЕУ, 2002. – 126 с.

 • Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2001. – 288 с.

 • Палеха Ю.І. та ін. Основи психології та педагогіки: Навч. посіб. – К., 1999. – 154 с.

 • Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - Кн.1: Общие основы. Процесс обучения. - 576 с. - Кн.2: Процесс воспитания. - 256 с.

 • Психологія діяльності та навчальний менеджмент: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / В.А. Козаков, М.В. Артюшина, О.М. Котикова та ін.; За заг. ред. В.А. Козакова. – К.: КНЕУ, 2003. – 829 с.

 • Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 1999. – 558 с.

 • Статінова Н.П., Сень Г.П. Основи психології та педагогіки: Навч. посіб. для студ. екон. вузов. – К.: Вид-во КДТЕУ, 1999. – 317 с.

Допоміжна:

 • Абрамов Г.С. Психология только для студентов: Учебное пособие для вузов. – М.: ПЕР СЭ, 2001. – 271 с.

 • Бакнолл Севин Как учиться в университете: Руководство по курсу академического образования. – Пер. с англ.. – Челябинск: Урал LTD, 1999. – 232 с.

 • Берн Э. Игры, в которые играют люди; Люди, которые играют в игры.: Психология человеческих взаимоотношений; Психология человеческой судьбы / Пер. с англ. – СПб: Специальная литература, 1996. – 399 с.

 • Бернс Р. Разитие Я-концепции и воспитание. – М.: Прогресс, 1986.

 • Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 304 с.

 • Бородина Л.А., Бородин С.М. Учим читать. Уроки динамического чтения. -
  Л., 1985.

 • Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 383 с.

 • Бутенко Н.Ю., Приходько В.М., Федоренко Н.І. Комунікативні процеси у навчанні: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. диск. / За заг. ред.. Н.Ю.Бутенко. – К.: КНЕУ, 2004. – 334 с.

 • Воронцов Г.А. Письменные работы в вузе. Реферат (доклад), контрольная работа, курсовая работа, дипломная работа: Учебное пособие для студ.. – Ростов н/Д: Март, 2002. – 192 с.

 • Всегда ли прав учитель? / В.И.Лещинский, С.С.Кузнецова, С.В.Кульневич. – М.: Педагогика, 1990. – 159с.

 • Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, первоисточниках: Учеб. пособ. – М.: УРАО, 1997. – 285 с.

 • Вьюжик Т. Логические игры, тесты, упражнения: Для усиления концентрации внимания, увеличения объема памяти, развития пространственного воображения, повышения скорости мышления, расширения творческого потенциала. – М.: ЭКСПО-пресс, 2001. – 295 с.

 • Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. материалы к курсу «Общ. психология». - М., 1986. – 215 с.

 • Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию/Отв.ред. и сост. П.В.Алексеев. – М.: «Школа-Пресс», 1995. – 448 с.

 • Гецов Г.Г. Как читать книги, журналы, газеты. - М., 1989.

 • Гецов Г.Г. Работа с книгой: рациональные приёмы. - М., 1984.

 • Глузман А.В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования: Монография. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 1996. – 312 с.

 • Годфруа Ж. Что такое психология. - В 2 т. – М., 1992.

 • Головатый Н.Ф. Учись учиться: Учебно-метод. разработка. – К.: МАУП, 2000. – 76 с.

 • Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – 2 изд. с изм. и доп. - К.: Украина, 2002. – 222 с.

 • Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 • Грановская Р.М. Элементы практической психологии. –2-е изд.–Л.: ЛГУ, 1988. – 560 с.

 • Державна національна програма “Освіта. Україна ХХІ століття”. – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.

 • Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. - К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. - 200 с.

 • Закон України “Про освіту” // Освіта України. Нормативно-правові документи. – К.: Міленіум, 2001. – С.11-38.

 • Зиганов М.А. Как повысить культуру, качество и скорость чтения: Три книги
  о суперчтении в одной. - М., 1996.

 • Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие. - Ростов н/Д.: Изд-во "Феникс", 1997. - 480 с.

 • Иващенко Ф.И. Задачи по общей, возрастной и педагогической психологии: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов. - Минск: Вышэйшая школа, 1985. - 96 с.

 • Ильина Т.А. Педагогика: Курс лекций. – М.: Просвещение, 1998. – 495 с.

 • Індивідуально-типологічні риси особистості й ефективність діяльності: Метод. рекомендації для практ. занять з курсу “Психологія діяльності та навчальний менеджмент” для студ. усіх спец. денної форми навч. /Уклад.: М.В.Артюшина, Г.М.Романова. – К.: КНЕУ, 2001. – 68 с.

 • Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта. - М.: Наука, 1997. - 223 с.

 • Климов Е.А. Психология: воспитание, обучение: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 367 с.

 • Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2000. – 176 с.

 • Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение: Учебное пособие. – К.: Вища школа, 1990. – 248 с.

 • Козаков В.А., Дзвінчук Д.І. Психолого-педагогічна підготовка фахівців у непедагогічних університетах: К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. – 140 с.

 • Коломинский Я.Л. Человек: психология: Кн. для учащихся ст. классов. – М,: Просвещение, 1986. - 223 с.

 • Кон И.С. Открытие „Я”. – М.: Политиздат, 1978.

 • Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты – М.: Стрингер, 1992. – 212 с.

 • Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник для студ. вузов. - К., 1995. – 304 с.

 • Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения .- 2-е изд. – М.: Смысл, 1999. – 277 с.

 • Крисько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000.

 • Кузнецова О.А., Хромов А.Н. Техника быстрого чтения. - М., 1983.

 • Кун Д. Основы психологии: Все тайны поведения человека: Пер. с англ. – СПб: Прайм-Еврознак; М.: Олма-ПРЕСС, 2002.

 • Куницын В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М.Межличностное общение. Учебник для вузов. – СПб., 2001.

 • Куписевич Ч. Основы общей дидактики: Пер. с польского.– М.: Прогресс, 1986. – 164 с.

 • Кэнфилд Дж., Сикконе Ф. 101 совет о том, как повысить самооцінку и чувство ответственности у школьников. – М.: УРСС, 1997.

 • Ладанов И.Д. Быстрое чтение // Практический менеджмент. - М., 1995. - С. 185-193.

 • Левит Л.З. Психология для всех и для каждого; Интервью с частным психологом. – Мн.: ООО «Попурри», 1996. – 462 с.Коротов В.М. Введение в педагогику. - М.: Изд-во УРАО, 1999. - 256 с.

 • Лещинский В.М., Кульневич С.В. Учимся управлять собой и детьми: Педагогический практикум. – М.: Просвещение: Владос,1995.– 240 с.

 • Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. – М.: Прометей: Юрайт, 1998. – 464 с.

 • Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 248 с.

 • Луговий В.І. Управління освітою: Навч. посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 302 с.

 • Лукашевич М.П. Самоменеджмент: Навч.-метод. посібник. – К.: МАУП-МКА, 2003.

 • Лутай В.С. Філософія сучасної освіти: навч. посібник. – К.: Центр “Магістр-с”, 1996. – 256 с.

 • Льюис Дэвид Стресс-менеджер. М.: Изд-во «Рефл-бук», ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2000.

 • Маклаков А.Г. Общая психология: Учеб. пособие для вузов. – СПб: Питер, 2000. – 592 с.

 • Малка Г.В., Пусь П.П. Поиск литературных источников // Теоретические и
  методические аспекты научно-исследовательской работы студентов: Сб.
  научно-метод. работ.-X., 1994.-С. 17-30.

 • Маскон М.Х.., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «Дело», 1992. – 702 с.

 • Мастенбрук Г. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 253 с.

 • Мельник В.М. Искусство быстрого и интенсивного чтения. — К., 1990.

 • Моргенстерн Джулия Тайм менеджмент. Искусство планирования и управления своим временем и своей жизнью. – М.: ООО «Добрая книга», 2001.

 • Морозов А.В.Психология влияния. – СПб., 2000.

 • Морозова О.П. Педагогический практикум: Учебные задания, задачи и вопросы: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия., 2000. - 192 с.

 • Мостова І.М. Навчання без надмірних зусиль. — Чернівці, 2000.

 • Немов Р.С. Психология: Учебник. для студентов высш. пед. учеб. заведений. - Кн. 1-3. – М.: Просвещение: Владос, 1994-1998.

 • Никитина Т. Самоучитель по развитию памяти (техника скоростного запоминания): Самостоятельно от азов к мастерству. – Луганск: «Глобус» - 304 с.

 • Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. – Под ред. Е.С.Полат.- М.: Академия. – 272 с.

 • Общая психология / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1986. – 276 с.

 • Ольшанский В.Б. Психология – практикам: учителям, роди телям и руководителям. – М.: Тривола, 1996.

 • Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.: Либідь, 1995. – 632 с.

 • Павлова В.П. Обучение конспектированию. - М, 1989.

 • Панасик А.Ю. А что у него в подсознании. – М.: Дело, 1996.

 • Педагогика и психология высшей школы. - Ростов-на-Дону: "Феникс", 1998. – 576 с.

 • Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. пособие для студ. сред. учеб. завед. / Под ред. С.А.Смирнова. – М.: Академия, 1998. – 512 с.

 • Педагогика: Учеб. пособие для студ. пед. учеб. завед./ Под ред.П.И.Пидкасистого. – М.: Пед.об-во России, 1998. – 638 с.

 • Петрасинский З. Познай себя: Книга для учащихся / Пер. с пол. – К., 1988.

 • Пиз А. Язык телодвижений: Как читать мысли других людей по их жестам. / Пер. с англ. – Нижний Новгород: Совмест. рос.-австрал. предприятие «Ай-Кью», 1992. – 262 с.

 • Платонов К.К. Занимательная психология. – М.: Мол. гвардия, 1986. – 224 с.

 • Популярная психология для родителей / Под ред. А.С.Спиваковой. - СПб.: СОЮЗ, 1997. - 304 с.

 • Психические состояния / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 512 с.

 • Психологический словарь /В.В. Давыдов и др. (ред.). - М.: Педагогика - пресс., 1996. - 440 с.

 • Психологический справочник учителя /Под ред. Л.М.Фридмана. – М.: Просвещение, 1991. – 288 с.

 • Психология и педагогика: Учеб. пособие /Ред. А.А.Радугин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Центр, 1999. – 256 с.

 • Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с.

 • Психология: Учебник для эконом. вузов / Ред. В.Н.Дружинин. – СПб: Питер, 2000. – 672 с.

 • Психолого-педагогический словарь: Для учителей и рук. общеобраз. учреждений / Авт.-сост. В.А.Мижериков. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 540 с.

 • Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. - СПб.: ЗАО "Издательство "Питер", 1999. - 416 с.

 • Рейс Ф. 500 советов студентам. – М., 1996.

 • Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 127 с.

 • Рысь Ю.И. Психология и педагогика: Учеб. пособие для высш. шк. / Ю.И.Рысь, В.Е.Степанов, В.П.Ступницкий. – М.: Академический проет: Изд-во научно-образоват. лит. РЭА; Екатеринбург: Деловая книга, 1999. – 308 с.

 • Самоорганизация студентов первого курса: Учеб. пособие. / Под ред. П.Е.
  Рыженкова - Новосибирск, 1990. -С. 41-42, 45-55.

 • Семиченко В.А. Курс психологии в модулях. – Модуль 2. Методы исследований в психологии. – К.: Институт психологии, 1996. – 33 с.

 • Семиченко В.А. Курс психологии в модулях. – Модуль 4. История развития психики. – К.: Институт психологии, 1996. – 41 с.

 • Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс психологии. Модуль «Направленность». (Лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы). – К.: Миллениум, 2004. – 521 с.

 • Семиченко В.А. Психические состояния.- К.: «Магистр-S», 1998. – 208 с.

 • Семиченко В.А. Психология деятельности.- К.: Эшке А.Н., 2002. - 248 с.

 • Семиченко В.А. Психология личности.- К.: Эшке А.Н., 2002. - 427 с.

 • Семиченко В.А. Психология общения К.: «Магистр-S», 1997. – 152 с.

 • Семиченко В.А. Психология речи.- К.: «Магистр-S», 1998. – 112 с.

 • Семиченко В.А. Психология социальных отношений.- К.: «Магистр-S», 1999. – 168 с.

 • Семиченко В.А. Психология эмоций. – К.: «Магистр-S», 1998. – 128с.

 • Семиченко В.А. Психология: темперамент. - Київ-Полтава: «Формика», 2001. – 168 с.

 • Семиченко В.А. Пути повышения эффективности изучения психологии. - К.: «Магистр-S», 1997. – 124 с.

 • Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння: психологія та педагогіка сімейного спілкування. - К.: “Веселка”, 1998.- 211 с.

 • Скотт Дж.-Гр. Конфликты, пути их преодоления. –К.: Внешторгиздат, 1991. – 189 с.

 • Слуцкий В.И. Элементарная педагогіка или Как управлять поведением человека: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1992. – 157 с.

 • Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях: Учеб. пособие для пед. учеб. заведений. – М.: Пед. об-во России, 1999. – 416 с.

 • Соловейчик С.Л. Педагогика для всех: Книга для будущих родителей. – М.: Детлит, 1987. – 367 с.

 • Степанков Н.К. Педагогика: Учебное пособие. – Мн.: Изд-во И.М. Скакун, 1998. – 448 с.

 • Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов – на - Дону: Феникс, 1996. – 736 с.

 • Таинственные явления человеческой психики: От суеверий прошлого до современного научного понимания / Авт.-сост. А.В.Тимченко, В.Б.Шапарь. – Х.: Прапор; Фортуна-Пресс, 1997. – 636 с.

 • Тигер П., Беррон-Тигер Б. Делай то, для чего ты рожден. Путь к успешной карьере через самопознание. – М.: АРМАДА, 1996.

 • У лабіринтах психології особистості: світ психічних явищ / Авт.-упоряд. О.В.Тимченко, В.Б.Шапар. – Х.: Прапор, 1997. – 414 с.

 • Уроки рационального чтения // Библиотекарь. - 1991. - № 1-12

 • Франциров Ю.В. От реферата к курсовой, от диплома к диссертации: Практ. рук. по побготовке, изложению и защите научных работ. – М.: Книга сервич, 2003. – 128 с.

 • Чмут Т.К. Культура спілкувння: Навчальний посібник. – Хмельницький: ХЫРУП, 1999. – 354 с.

 • Шейнов В.П. Как управлять другими. Как управлять собой: Искусство менеджера. – Минск: Амалфея, 1996. – 368 с.

 • Штернберг Л,Ф. Скоростное конспектирование. - М., 1988.

 • Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению: Монография. – К.: МАУП, 1995. – 672 с.

 • Якунин В.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие / Европ. ин-т экспертов. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А.: Изд-во "Полиус", 1998. - 639 с.


Похожие:

Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології Затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Протокол №12 від 11 квітня 2011 р. Завідувач кафедри Крупчан О. Д
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології Затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни “Конституційне право зарубіжних країн”
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології Затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Основні поняття, предмет та система курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології Затверджено iconОснови економічної науки міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології Затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет управління персоналом та маркетингу Кафедра управління персоналом та економіки праці
Об`єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал науки, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю і на іспиті...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології Затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Основні нормативні акти, якими визначається правовий статус державного службовця
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології Затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад "національний гірничий університет"
Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі чергової науково-технічної конференції студентів, аспірантів І молодих учених України,...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології Затверджено iconМіністерство освіти І науки україни двнз „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана”
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного й підсумкового контролю їхніх знань
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології Затверджено iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра теорії та історії держави І права
Значення вивчення курсу "Історія держави та права зарубіжних країн" для підготовки юристів вищої кваліфікації
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології Затверджено iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра теорії та історії держави І права
Зміст духовної культури юриста. Компоненти духовної культури юриста. Принципи духовної культури юриста. Функції духовної культури...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов