Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві icon

Сутність планування та особливості його здійснення на підприємствіНазваниеСутність планування та особливості його здійснення на підприємстві
Дата конвертации11.09.2012
Размер140.31 Kb.
ТипЛекція


Лекція 1. Сутність планування та особливості його здійснення

на підприємстві

1.1. Сутність планування, закони та принципи планування

1.2. Типи і види планування

1.3.  Методи і прийоми у плануванні

1.4. Класифікація показників та вимірювачів планів


1.1. Сутність планування, закони та принципи планування

Планування - це су­купність методів і прийомів, що дозволяють створити систему показників або послідовність дій до початку використовуван­ня цих показників або до початку дій.

План — це система показників або послідовність дій ха­рактерної життєдіяльності підприємства на певний період, яка забезпечує виконання цілей діяльності підприємства.

Процес планування здійснюється у часі та у просторі, то­му плани обмежені часом та колом виконавців.

^ Плановий період — період, на який складається план. Він залежить від виду планів, цілей планування. Період підпадає під вплив зовнішніх і внутрішніх умов, що забезпечують робо­ту підприємства.

^ Планові періоди.

Довгострокові періоди — періоди дії планів, які основані на побудові прогнозних планових показників та дій, що вико­нуються від 2 до 10 років.

^ Середньострокові планові періоди — це періоди дії поточ­них планових показників та заходів, що виконуються від 1 до 2 років.

Короткострокові планові періоди — це періоди дії опера­тивних планів, які залежать від характеру планового завдання та складу виконавців планів. Тому короткострокові планові періоди варіюють від 1 години до півроку.


Сформулюємо основні цілі та задачі процесу планування.

^ Мета планування — це створення максимально наближе­них до умов діяльності підприємства планів в мінімальні терміни і з мінімальними допустимими втратами матеріаль­них, трудових і фінансових ресурсів.

^ Задача планування — це рішення поточних проблем пла­нування, що виникають на етапах планових розрахунків і за­безпечення виконання основної мети планування.

Процес планування може бути пе­рервним та безперервним і складається з етапів (фаз) плану­вання.

^ Фаза (етап) планування — це окремий цикл планування, обмежений часом та засобами планування, протягом якого ви­конується вирішення якоїсь проблеми розробки виду планів.

^ Засобами планування є матеріальні, трудові і фінансові ре­сурси, що забезпечують виконання поставлених цілей і задач.

Основні умови планування. Основними умовами планування є дотримання законів та принципів планових розрахунків.

^ Закони планування

1) При плануванні всі кількісні показники планів округ­ляються у більшу сторону, а якісні показники планів округля­ються за законами математики.

2) Кількісні показники планів

- в натуральному виразі пла­нуються з точністю до одного знаку після коми (0,0),

- у вартісному виразі округляються з двома знаками після коми (0,00).

Якісні показники планів плануються –

  • у відсотках з точністю до одного знаку після коми (0,0),

  • в питомому зна­ченні — з точністю до трьох знаків після коми (0,000).^ Принципи планування

• Достовірність — принцип, за яким припускається вико­ристовування в планових розрахунках тільки багатора­зово перевірених і абсолютно достовірних початкових даних.

• Раціональність — припускає планування показників на основі оптимізації витрати матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

• Науковість — припускає використовування в планових розрахунках сучасних методів, методик і технологій, що забезпечують підвищення якості і скорочення термінів планування.

• Компактність — припускає створення мінімальної і до­статньої кількості показників в плані відповідно до цілей планування.

• Наочність — припускає логічну побудову планів, що за­безпечує простоту читання і коректування.

• Гнучкість — припускає формування показників планів в коридорі значущості від мінімуму до максимуму за­планованої величини.


^ 1.2 Типи і види планування

Типи планування

Перший тип — це детерміноване планування.

До його ознак належить використання вихідних даних, котрі діють у цілком передбачуваному середовищі і можуть бути достовірно визначеними. В умовах ринку цей тип плану­вання використовується на рівні загального планування підприємств, об'єднань, організацій та інше. На рівні підрозділів підприємства детерміноване планування має найбільш високу визначеність і точність планових показників

Другий тип — це стохастичне планування.

Використання такого типу планування припускає певну невизначеність у зовнішньому ринковому середовищі і част­кову відсутність достовірної інформації про вихідні дані для планування. Такий тип планування не дає повної передбачу­ваності результату. Ступінь невизначеності може варіювати у залежності від економічного розвитку, історичного періоду й інше.

Варіантами стохастичного планування є наступні:

• планування на основі твердих зобов'язань, при впевне­ності подій;

• планування під особисту відповідальність (у ситуації повної невизначеності вихідних даних);

• планування, пристосоване до випадкових обставин (на приклад, при рості цін на 25%, замість 10%).

^ Види планування

Практика планування зазначає три основних види плану­вання.

• Стратегічне планування.

• Тактичне (поточне) планування.

• Оперативне планування.

Стратегічне планування є довгостроковим плануванням діяльності підприємства. Його особливістю є відсутність кон­кретних значень показників, що характеризують кінцеві ре­зультати діяльності підприємства. Це планування визначає спрямованість діяльності, формує види діяльності і періоди існування певних видів діяльності.

Тактичне планування є плануванням діяльності підприємства на поточний період існування з чітко вираже­ною конкретною метою і задачами. Таке планування утворює поточні плани, що включають конкретні показники і межі їх значень, досягнення яких обмежене поточним плановим періодом.

Оперативне планування є деталізацією тактичного плану­вання і без нього не існує. Таке планування дозволяє створю­вати оперативні планові завдання конкретним виконавцям по­точних планів підприємства. Операційне планування вирішує задачі внутрішньовиробничого характеру за показниками і їх розрахунками і відрізняється від тактичного планування ме­тодами і прийомами, вживаними при цьому. Очевидно, що терміни реалізації оперативних планів мають бути менші, ніж терміни реалізації тактичних планів. Суб’єкти опера­тивного і тактичного планування також різні. Для тактичного планування — підприємство в цілому і його укрупнені підрозділи. А для оперативного планування — ділянки, робочі місця, конкретні працівники.

^ 1.3 Методи і прийоми у плануванні
Рисунок 1.1 - Класифікація методів і прийомів у плануванні

Характеристика загальних методів.

Метод прямого рахунку

Даний метод використовується практично у всіх розра­хунках здійснюваних в плануванні. Метод полягає в арифме­тичному складанні, віднімання, множення або розподілі по­казників підсумкового значення.

Приклад

Планова рентабельність виробництва визначається, як

,

де це плановий операційний прибуток від вироб­ництва;

ВОВФ — це планова вартість основних виробничих фондів;

ВОбК(н) це вартість нормованої частини оборотних коштів у виробництві.

Плановий розрахунок передбачає пряму математичну операцію визначення показника.

Нормативний метод

Даний метод є ключовим методом планування і застосо­вується переважно для показників, за якими потрібне плану­вання з обмеженням використання ресурсів. Метод осно­вується на планових розрахунках із застосуванням системи норм і нормативів.

^ Приклад

Планова потреба у матеріалах визначається:

M = QB*HB

де Qв об'єм валової продукції;

Нвнорма витрати матеріалу на продукцію.

Або планова чисельність допоміжного персоналу визна­чається:де Кобслкількість об'єктів обслуговування;

НВобслнорматив обслуговування об'єктів.


Балансовий метод

Цей метод застосовується при складанні планових ба­лансів різного вигляду: актив/пасив; надходження/витрати; структурний баланс; підсумковий баланс та інші.

Приклад

Вид підсумкового балансу:

Показник

Планова кількість, одиниць

Виріб А

40

Виріб В

50

Виріб С

10

Разом

100


Ключовою умовою складання будь-якого балансу в балан­совому методі є рівновага між складовими частинами балансу.


Розрахунково — аналітичний метод

Метод використовується як контрольний метод для результативних планових показ­ників.

Знаходиться величина впливу вихідних даних на планову величину показника і по результа­там впливу знаходиться плановий показник.

Приклад

Вихідна рентабельність виробу =25%, вихідна виробни­ча собівартість виробу Св= 100 грн.

Розрахуємо планову рентабельність виробу, коли прибу­ток за планом знижується на 1,5% (), а собівартість зни­жується на 6% (С).

1) Аналізуємо, як впливає вихідна рентабельність на вихідний прибуток за формулою:2) Розрахуємо планову виробничу собівартість виробу

Сплв *(1 - ) = 100 * (1 - 0,06) = 100 * 0,94 = 94,00 грн

Розрахуємо плановий прибуток виробу

Пплв *(1 - ) = = 25,00 * (1 - 0,015) = 24,63 грн

Визначимо планову рентабельність виробу

Rпл = *100 = ()*100 = 26,2%

Метод обчислення абсолютних і відносних різниць

Цей метод застосовується для аналізу показників у про­цесі знаходження планових змін та визначення рівня зміни по­казників за планом.

Абсолютні різниці визначаються за наступною форму­лою:

А = (Плановий показник - Вихідний показник) = ± величина зміни (+) підвищення, (-)зниження

Величина відносної різниці є той же знак, що в абсо­лютній, але тільки з відсотком (%).

^ Характеристика прийомів у плануванні

Логічні прийоми:

• прийом порівняння полягає в порівнянні 2-х або більш показників між собою для обчислення їх змінення;

• прийом угрупування полягає в угрупуванні показників за якісними і кількісними ознаками і надалі знаходження зміни значень за групами показників;

• прийом деталізації полягає в уявному розчленовуванні комплексного показника на складові частини для визначення структурних або факторних змін цих складових частин за планом;

• прийом зазначення вузьких місць переважно застосо­вується при виникненні проблеми визначення рівня планово­го показника і полягає у виявленні екстремумів значень, що плануються, і подальшому визначенні рівня відхилень від норми;

• прийом ланцюгових підстановок полягає у послідовній підстановці у планову формулу розрахунку показника спли­ваючих факторів для визначення рівня впливу.

Евристичні прийоми:

• прийом аналогії полягає у застосуванні відомих функціональних залежностей із неекономічних областей на­уки при вирішенні планових задач;

• прийом інверсії полягає у застосуванні взаємо-зворотних показників для знаходження рівня ефективності плано­вих показників;

• прийом мозкового штурму полягає у виділенні групи фахівців для вирішення певних планових задач у обмежений період часу. Загалом всі практичні задачі планування розв'язуються шляхом прийому мозкового штурму;

• прийом анкетування полягає у складанні анкети пи­тань, що вимагають рішення для визначення шляху подаль­шого планування.


^ 1.4. Класифікація показників та вимірювачів планів

Класифікація вимірювачів планів надана на рисунку 1.3.

Класифікація надана таким чином, що вміщує економічну сутність кожного показника або вимірювача. Це дозволяє більш доцільно з'ясувати доцільність планових розрахунків.Рисунок 1.3 — Вимірювачі планів


^ Таблиця 1.1

Основні показники, вживані в розрахунках планів

Поточні показники

Результуючі показники

  1. ^ Трудомісткість робіт

1 Темпи зростання валової, товарної та реалізованої продукції

  1. Продуктивність праці

2 Завдання науково-технічних програм

  1. Потреба в матеріалах,

напівфабрикатах, запчастинах

3 Виробнича програма

  1. Об'єми палива і енергії

4 Загальні та питомі витрати

  1. Кількість основних робочих, допоміжних робочих, фахівців, професіоналів, технічних службовців

5 Усі види собівартості

6.Загальна кількість персоналу

  1. Усі види цін

^ 7. Кількість одиниць устаткування основного і допоміжного

7 Усі види прибутку

8. Кількість одиниці оснащення

8 Усі види рентабельності

9. Загальний фонд оплати праці та планові розрахунки оплати праці за виробами та категоріями робітників

9 Показники ефективності діяльності

Рис.1.2. Класифікація показників планівПохожие:

Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві iconТема Сутність І особливості управління трудовими ресурсами в сучасних умовах Персонал організації як об’єкт управління
Предметом навчальної дисципліни є теоретико-методологічні та організаційно-економічні аспекти відтворення персоналу організацій І...
Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві iconПлани лекцій тема Сутність І особливості управління трудовими ресурсами в сучасних умовах
Курс навчальної дисципліни “ Управління трудовими ресурсами ” призначений для вивчення політики управління людськими ресурсами в...
Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві iconРозділ 6 Кредитування підприємств
Завдання 1 Поясніть сутність кредиту, його необхідність та функції, що він виконує в суспільстві
Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві iconФінансове планування на підприємстві
Фінансовий план можна розглядати як завдання по окремих показниках, а також як фінансовий документ, що забезпечує взаємозв’язок показників...
Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві iconКафедра філософії та релігієзнавства
Актуалізується розгляд структури смислотворення із залученням мовно-прагматичної площини його оформлення й особливості невербального...
Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві iconЮ. М. Снурнікова Досліджується явище інфотейнменту та його прояви в площині сучасних інформаційних телепрограм, визначаються особливості використання прийомів гри в українських теленовинах, причини та перспективи вкор
Новини з перцем та бульбашками: інфотейнмент на сучасному українському інформаційному телебаченні
Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві iconЛекція Планування персоналу та оплати праці
Метою розроблення плану персоналу та оплати праці є визначення економічно обґрунтованої потреби підприємства в персоналі й забезпечення...
Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві iconБлагословляю вас, леса
Його смерті та повній самотності на хресті. Ця любов Франциска до покірного та вбогого Ісуса нехай допоможе І нам прийняти Христа...
Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві iconФранцисканський орден світських формаційні матеріали для постулату
Особи, які прагнуть вступити в Орден, повинні намагатися більше дізнатися про його історію, обставини виникнення, його працю для...
Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві iconТема 3 Грошові надходження підприємств. Формування І розподіл прибутку
Соціально-економічний розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується якісними структурними зрушеннями у бік інтенсифікації...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы