Опис дисципліни “гроші І кредит” icon

Опис дисципліни “гроші І кредит”НазваниеОпис дисципліни “гроші І кредит”
Дата конвертации11.09.2012
Размер380.39 Kb.
ТипДокументы

 1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ “ГРОШІ І КРЕДИТ”


Метою вивчення даної дисципліни є набуття студентами комплексних знань про найважливіші теоретичні і практичні аспекти грошово-кредитного регулювання та специфіки використання інструментів грошово-кредитної політики для забезпечення сталого економічного розвитку країни з урахуванням обраної моделі господарювання.

Завдання курсу «Гроші і кредит»полягають у:

 • з’ясуванні сутності грошей та теорій їх виникнення;

 • вивченні кількісних теорій грошей;

 • визначенні сутності грошових агрегатів і формування загальної маси грошей в обігу, а також механізмів її поповнення;

 • встановленні основ функціонування грошового та валютного ринків та визначення інструментів їх регулювання;

 • з’ясуванні умов і факторів розвитку інфляції та наслідків її для суб’єктів економіки;

 • вивченні основ формування кредитної системи і засад її функціонування.

^ Міждисциплінарні зв’язки. Навчальний курс "Гроші і кредит" входить до циклу загальноосвітніх економічних дисциплін і спирається на такі раніше засвоєні студентами предмети як "Основи економічної теорії", "Макроекономіка", "Мікроекономіка" та інші. 1. ^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ГОШІ І КРЕДИТ” ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ
№ змістового модулю


Назва змістового модулю (ЗМ)

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні заняття

Самостій-на робота

1

2

3

4

5

6


Семестр 1. Модуль 1. Теорія грошей


ЗМ 1

Суть і функції грошей

8

2

2

4

ЗМ 2

Кількісні теорії грошей і сучасний монетаризм

8

2

-

6

ЗМ 3

Інфляція і грошові реформи

8

2

2

4

ЗМ 4

Грошовий оборот і грошова маса

8

4

2

2

ЗМ 5

Грошовий ринок

8

4

2

2

ЗМ 6

Грошові системи

8

4

2

2

Всього


48

18

10

20

Форма модульного контролю
^

Контрольна роботаСеместр 1. Модуль 2. Кредит


ЗМ 7

Валютний ринок і валютні системи

8

4

2

2

ЗМ 8

Теорії кредиту

8

4

2

2

ЗМ 9

Кредитна система

8

4

2

2

ЗМ 10

Центральний і комерційні банки

9

6

2

1

Всього


33

18

8

7

Форма модульного контролю
^

Контрольна робота


Форма підсумкового контролю

Залік за 1 семестр

Всього


81


36


18


27
 1. ^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ГРОШІ І КРЕДИТ”Модулі
Модуль 1. Теорія грошей

^ Модуль 2. Кредит

Сума балів

Підсумковий контроль

Кількість балів за модуль
40Модульний контроль40

Модульний контроль

100

100

^ Змістові модулі

ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3

ЗМ4

ЗМ5

ЗМ6
ЗМ7

ЗМ8

ЗМ9

ЗМ10


^ Кількість балів за змістові модулі та модульний контроль

7

0,5

7

8,5

8,5

8,5

10

10

10

10

10

10^ Кількість балів за видами роботи

л

1

пз 1

л

1

л

1

пз 1

л

1

л

1

пз 1

л

1

л

1

пз 1

л

1

л

1

пз 1
л

1

л

1

пз 1

л

1

л

1

пз 1

л

1

л

1

пз 1

л

1

л

1

л

1

пз 1


З них:

Відвідування


0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5


^ Активність на практичних заняттях

-

3

-

-

3

-

-

5

-

-

5

-

-

5
-

-

5

-

-

5

-

-

5

-

-

-

5


^ Виконання срс

-

3

-

-

3

-

-

2

-

-

2

-

-

2
-

-

3

-

-

3

-

-

3

-

-

-

3


^ Наукова робота

Участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, студентських олімпіадах та конкурсах  0-15 балів

15

15

 1. ^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ПОТОЧНОЇ УСПІШНОСТІ
№ ЗМ

Теми та План семінару, практичних, семінарських або лабораторних занять

Кількість годин

Форма контролю поточної успішності

1

2

3

4


Семестр 1. Модуль 1. Теорія грошей


ЗМ 1

Суть і функції грошей

План семінару.

 1. Походження грошей.

 2. Суть грошей як загального еквіваленту. Гроші як капітал.

 3. Розвиток форм грошей та процес демонетизації золота.

 4. Вартість грошей.

 5. Функції грошей.
^
Зміст практичних занять

Розкриття понять «гроші», «вартість грошей», «функції грошей», «капітал» з різних літературних джерел з метою дослідження сучасних наукових теорій в галузі теорії грошей. Детальне вивчення розвитку форм грошей за допомогою проведення ділової гри. Складання термінологічного словника. Вирішення задач з обчислення майбутньої і теперішньої вартості грошей.

2

Опитування

2

Ділова гра


ЗМ 2

Кількісні теорії грошей і сучасний монетаризм

План семінару.

 1. Основні положення КТГ

 2. Трансакційний варіант КТГ (теорія Фішера)

 3. «Кембріджська версія» КТГ

 4. Кейнсіанські трактування КТГ

 5. Монетаристична версія КТГ (теорія Фрідмена)
^
Зміст практичних занять

Економічні передумови появи кількісних теорій грошей. Вивчення еволюції поглядів щодо ролі грошей у формуванні основних макроекономічних показників розвитку за допомогою дискусії. Порівняльний аналіз кількісних теорій грошей. Складання термінологічного словника.

2

Опитування

2

Дискусія за темою

ЗМ 3

Інфляція і грошові реформи

План семінару.

 1. Сутність інфляції, її причини і наслідки.

 2. Класифікація інфляції за темпами розвитку та сферами зародження.

 3. Форми і методи стабілізації грошей.

 4. Грошові реформи: поняття, цілі та види.
^
Зміст практичних занять

Розкриття поняття: «інфляція», вивчення причин виникнення та наслідків інфляції. Вивчення методів стабілізації грошей та умов, що зумовлюють їх використання. Грошові реформи: необхідність та порядок проведення. Економічні наслідки проведення грошової реформи в Україні. Складання термінологічного словника. Вирішення задач з обчислення інфляції.

2

Опитування

-

Перевірка правильності розв’язку задач


ЗМ 4

Грошовий оборот і грошова маса

План семінару.

 1. Поняття та основні суб’єкти грошового обороту.

 2. Структуризація грошового обороту.

 3. Грошова маса, показники її обсягу і структури. Грошові агрегати.

 4. Швидкість обігу грошей та порядок її розрахунку.

 5. Закон грошового обігу.

 6. Монетизація ВВП.

 7. Грошовий мультиплікатор.
^
Зміст практичних занять

Розкриття понять: «грошовий оборот», «грошовий обіг», «грошова маса», «грошовий мультиплікатор», «грошовий агрегат». Закон грошового обігу, його суть і необхідність врахування у країнах ринкової орієнтації. Наслідки порушення збалансованості між необхідною і наявною масою грошей. Складання кросворду. Вирішення задач з обчислення грошової маси, швидкості обігу грошей, грошового мультиплікатора.

4

Опитування

2

Перевірка правильності розв’язку задач, опитування


ЗМ 5^ Грошовий ринок

План семінару.

 1. Суть грошового ринку, його структура і суб’єкти.

 2. Економічна структура грошового ринку. Ринок грошей і ринок капіталів. Ринок цінних паперів і валютний ринок.

 3. Попит на гроші і фактори, що його визначають.

 4. Пропозиція грошей. Суть та механізми формування.

 5. Моделі встановлення рівноваги на грошовому ринку.
^
Зміст практичних занять

Розкриття поняття «грошовий ринок», «попит на гроші», «грошова пропозиція». Суть та механізми формування пропозиції грошей. Моделі встановлення рівноваги на грошовому ринку. Фактори, що визначають рівновагу грошового ринку. Вирішення задач з обчислення грошової пропозиції.

4

Опитування

2

Перевірка правильності розв’язку задач, опитування

ЗМ 6

Грошова система

План семінару.

 1. Суть та елементи грошової системи.

 2. Основні типи грошових систем і їх еволюція.

 3. Становлення грошової системи України та характеристика етапів її формування.
^
Зміст практичних занять

Розкриття поняття «грошова система», характеристика її елементів. Вивчення етапів становлення грошової системи України. Складання кросворду. Вирішення задач.

4

Опитування

2

Перевірка правильності розв’язку задач, опитування
^ Форма модульного контролю
Контрольна робота


Семестр 1. Модуль2. Кредит


ЗМ 7
^

Валютний ринок і валютні системи


План семінару.

 1. Валютний ринок: суть та основи функціонування.

 2. Поняття валюти. Призначення та сфера використання.

 3. Валютні відносини та валютні системи.

 4. Етапи еволюційного розвитку світової валютної системи.

 5. Конвертованість валют та механізм її забезпечення.

 6. Валютний курс та методи його регулювання.

 7. Валютне регулювання: суть та необхідність.
^
Зміст практичних занять

Валютний ринок: суть та основи функціонування. Об’єкти та суб’єкти валютного ринку. Валютне регулювання: суть та необхідність. Механізм регулювання валютного курсу. Складання термінологічного словника. Вирішення задач.

4

Опитування

2

Перевірка правильності розв’язку задач, дискусія

ЗМ 8

Теорії кредиту

План семінару.

 1. Економічні передумови виникнення кредиту. Теорії кредиту.

 2. Форми та види кредиту.

 3. Позичковий процент, його сутність і роль. Норма процента та чинники, які на нього впливають на макро і мікро рівнях.

 4. Роль кредиту. Функції кредиту, їх характеристика і особливості прояву, можливості від їх реалізації
^
Зміст практичних занять

Економічні передумови виникнення кредиту. Еволюція форм кредиту. Позичковий капітал як рушійна сила розвитку кредитних відносин. Теорії кредиту. Характерні риси і помилковість окремих положень. Форми та види кредиту. Складання термінологічного словника. Вирішення задач з розрахунку кредиту.

4

Опитування

2

Опитування, захист практичної роботи

ЗМ 9

Кредитна система

План семінару.

 1. Поняття кредитної системи.

 2. Структура кредитної системи та характеристика складових елементів.

 3. Інфраструктура кредитного ринку. Об’єктивна необхідність фінансових посередників на грошовому ринку.

 4. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх особливості, призначення, види та функції, мета та задачі їх створення

^ Зміст практичних занять

Розкриття поняття «кредитна система», її структурна побудова, характеристика складових елементів. Інфраструктура кредитного ринку та характеристика інститутів, які опосередковують кредитні відносини. Об’єктивна необхідність фінансових посередників на грошовому ринку. Вирішення задач з розрахунку кредиту. Складання кросворду.

4

Опитування

2

Перевірка правильності розв’язку задач, опитування

ЗМ 10

Центральний і комерційні банки

План семінару.

 1. Центральні банки, історія їх походження.

 2. Емісія грошей і регулювання готівкового грошового обігу.

 3. Кредитні відносини з комерційними банками.

 4. Кредитно-розрахункове обслуговування уряду.

 5. Зміст грошово-кредитної політики центрального банку.

 6. Комерційні банки, їх суть та роль у кредитній системі. Функція комерційних банків, їх класифікація та характеристика.

 7. Операції комерційних банків.

 8. Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення.
^
Зміст практичних занять

Центральні банки, історія їх походження, еволюційний та одночасний шлях виникнення центральних банків. Функції центрального банку. Комерційні банки, їх суть та роль у кредитній системі. Операції комерційних банків. Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення. Мета створення банківських резервів. Вирішення задач з розрахунку кредиту. Складання термінологічного словника.

6

Опитування

2

Перевірка правильності розв’язку задач, опитування
^ Форма модульного контролю

Контрольна робота
Форма підсумкового контролю

Залік^ 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ПОТОЧНОЇ УСПІШНОСТІ.


№ ЗМ

Тема

Індивідуальне завдання

Кількість годин

Літературне джерело, №Форма контролю поточної

успішності

1

2

3

4

5

6

^ Семестр 1. Модуль 1. Теорія грошей

ЗМ 1

Сутність і функції грошей

Підготовка рефератів за тематикою, що відповідає питанням теми

4

10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 39, 63, 66

Доповідь за темою реферату

п.7 (1-7)

ЗМ 2

Кількісні теорії грошей і сучасний монетаризм

Підготовка рефератів за тематикою, що відповідає питанням теми

6

10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 55, 63

Доповідь за темою реферату

п.7 (8-15)

ЗМ 3

Інфляція і грошові реформи


Підготовка рефератів за тематикою, що відповідає питанням теми

4

5, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 47

Доповідь за темою реферату

п.7 (16-25, 38,39)

ЗМ 4

Грошовий оборот і грошова маса


Підготовка рефератів за тематикою, що відповідає питанням теми

2

8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 32, 41, 43, 45, 46, 48, 54, 55, 68

Доповідь за темою реферату

п.7 (26-30)

ЗМ 5

Грошовий ринок


Підготовка рефератів за тематикою, що відповідає питанням теми

2

10, 13,14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 48, 52, 55

Доповідь за темою реферату

п.7 (31-35)

ЗМ 6

Грошові системи


Підготовка рефератів за тематикою, що відповідає питанням теми

2

10, 14, 15, 37, 44, 57, 61, 64

Доповідь за темою реферату

п.7 (36,37)

^ Семестр 1. Модуль 2. Кредит

ЗМ 7

Валютний ринок і його регулювання

Підготовка рефератів за тематикою, що відповідає питанням теми

2

4, 5, 11, 14, 15, 24, 26, 35, 36, 38, 40, 49, 50, 56, 59, 60

Доповідь за темою реферату

п.7 (42-54)

ЗМ 8

Теорії кредиту


Підготовка рефератів за тематикою, що відповідає питанням теми

2

6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 31, 33, 34

Доповідь за темою реферату

п.7 (55-59, 63)

ЗМ 9

Кредитна система та роль в ній фінансових посередників

Підготовка рефератів за тематикою, що відповідає питанням теми

2

1, 2, 13, 14, 15, 16, 34, 35, 36, 49, 50

Доповідь за темою реферату

п.7 (64-68)

ЗМ 10

Центральний і комерційні банки


Підготовка рефератів за тематикою, що відповідає питанням теми

1

12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 27, 31, 32, 51, 53, 65, 67

Доповідь за темою реферату

п.7 (40, 41, 69-88)^ 6. ПИТАННЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Семестр 1. Модуль 1. Теорія грошей


 1. Економічний процес виникнення грошей та їх суть.

 2. Процес еволюції форм грошей та сучасність.

 3. Вартість грошей в минулому і сучасному паперово-кредитному обігу.

 4. Функції грошей як засіб обігу і платежу. Особливості обігу електронних грошей.

 5. Функція грошей як засіб нагромадження.

 6. Функція грошей як світових грошей.

 7. Функції грошей у ринкових умовах розвитку України.

 8. Основоположні засади кількісної теорії грошей.

 9. Неокласичний трансакційний варіант кількісної теорії грошей.

 10. Провідні елементи кембриджської версії кількісної теорії походження грошей.

 11. Вклад Дж.Кейнса і його послідовників у розробку кількісної теорії походження грошей.

 12. Сучасний монетаризм, його провідні напрями і тенденції розвитку.

 13. Сучасна монетарна політика в Україні.

 14. Грошово-кредитна політика як стабілізатор економіки та грошей.

 15. Кон’юнктурна теорія М.І. Туган-Барановського і сучасність.

 16. Інфляція: суть та її вимір.

 17. Інфляція як невід’ємна риса ринкової економіки.

 18. Суть інфляції попиту.

 19. Вплив інфляції на розвиток макроекономічних процесів.

 20. Особливості інфляційного процесу в Україні.

 21. Функції грошей в умовах інфляції.

 22. Вітчизняний і зарубіжний досвід подолання інфляції.

 23. Світовий досвід антиінфляційної політики.

 24. Методи регулювання інфляції.

 25. Знецінення грошової одиниці в умовах інфляційного процесу.

 26. Електронні перекази як засіб обігу грошей.

 27. Грошові агрегати: вітчизняний і світовий досвід їх застосування.

 28. Суть та особливості обігу депозитних грошей, векселів і чеків.

 29. Закон кількості грошей, необхідної для обігу та використання його вимог в Україні.

 30. Грошовий мультиплікатор як інструмент регулювання пропозиції грошей.

 31. Механізм балансування грошових потоків.

 32. Моделі встановлення рівноваги на грошовому ринку.

 33. Теоретичні моделі попиту на гроші та їх застосування в Україні.

 34. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей та їх застосування в Україні

 35. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги.

 36. Еволюція грошових систем і сучасність.

 37. Методи регулювання грошового обігу в Україні.

 38. Типи грошових реформ: принципи проведення та наслідки для економіки та її суб’єктів.

 39. Грошова реформа в Україні та особливості її проведення.

 40. Механізм функціонування паперово-кредитної системи грошей.


Семестр 1. Модуль 2. Кредит


 1. Національний банк в сучасній структурі грошової системи.

 2. Валютний курс, основи його формування та регулювання.

 3. Сучасні валюти і валютні відносини, конвертованість валют.

 4. Валютний ринок та механізм його регулювання.

 5. Валютні системи і валютна політика.

 6. Необхідність і методи стабілізації валюти.

 7. Платіжний баланс, його зміст і роль у механізмі валютного регулювання.

 8. Золотовалютні резерви у системі державного регулювання.

 9. Особливості формування валютної системи України.

 10. Механізм валютних операцій у комерційних банках.

 11. Міждержавне валютне регулювання та його вплив на національну валютну систему.

 12. Доцільність валютних обмежень в Україні.

 13. Методи формування валютного курсу та практика їх використання в Україні.

 14. Міжнародні валютні ринки та українські підприємства.

 15. Загальні передумови формування і розвитку кредитних відносин.

 16. Позичковий капітал, його суть, джерела формування та механізми розширення.

 17. Роль кредиту у формуванні ринкового середовища України.

 18. Форми і види кредиту та перспективи їх розвитку в Україні.

 19. Механізм забезпечення поворотності кредиту.

 20. Грошово-кредитна політика в Україні.

 21. Кредитні відносини та інфляція.

 22. Позичковий процент та фактори його диференціації, процентна політика НБУ.

 23. Розвиток кредиту в Україні (на прикладі будь-якої галузі економіки).

 24. Фінансово-кредитні установи в Україні та перспективи їх розвитку.

 25. Небанківські фінансово-кредитні інститути в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення.

 26. Факторингові компанії та їх значення для економіки країни.

 27. Характерні риси і функції міжбанківських об’єднань.

 28. Проблеми розвитку консорціумного кредитування в Україні.

 29. Грошово-кредитна політика центрального банку держави.

 30. Функціонування центральних банків у інших країнах світу.

 31. Ризики в банківській діяльності і управління ними.

 32. Забезпечення стійкості банківської системи.

 33. Історичні етапи формування центральних банків.

 34. Механізм державного регулювання банківської системи.

 35. Механізм реалізації грошово-кредитної політики держави.

 36. Розвиток і функціонування Банку Англії.

 37. Розвиток і функціонування Банку Німеччини.

 38. Історична ретроспектива процесу формування комерційних банків.

 39. Кредитоздатність клієнта банку та методи її оцінки.

 40. Банківський факторинг та практика його застосування в Україні.

 41. Механізм іпотечного кредиту та практика його застосування в Україні.

 42. Лізингова форма кредиту та практика його застосування в роботі транспортних підприємств.

 43. Інвестиційна діяльність комерційних банків в Україні.

 44. Фінансові послуги комерційних банків: сучасний стан та перспективи розвитку.^ 7. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ЕСЕ


 1. Економічний процес виникнення грошей та їх суть.

 2. Процес еволюції форм грошей та сучасність.

 3. Вартість грошей в минулому і сучасному паперово-кредитному обігу.

 4. Функції грошей як засіб обігу і платежу. Особливості обігу електронних грошей.

 5. Функція грошей як засіб нагромадження.

 6. Функція грошей як світових грошей.

 7. Функції грошей у ринкових умовах розвитку України.

 8. Основоположні засади кількісної теорії грошей.

 9. Неокласичний трансакційний варіант кількісної теорії грошей.

 10. Провідні елементи кембриджської версії кількісної теорії походження грошей.

 11. Вклад Дж.Кейнса і його послідовників у розробку кількісної теорії походження грошей.

 12. Сучасний монетаризм, його провідні напрями і тенденції розвитку.

 13. Сучасна монетарна політика в Україні.

 14. Грошово-кредитна політика як стабілізатор економіки та грошей.

 15. Кон’юнктурна теорія М.І. Туган-Барановського і сучасність.

 16. Інфляція: суть та її вимір.

 17. Інфляція як невід’ємна риса ринкової економіки.

 18. Суть інфляції попиту.

 19. Вплив інфляції на розвиток макроекономічних процесів.

 20. Особливості інфляційного процесу в Україні.

 21. Функції грошей в умовах інфляції.

 22. Вітчизняний і зарубіжний досвід подолання інфляції.

 23. Світовий досвід антиінфляційної політики.

 24. Методи регулювання інфляції.

 25. Знецінення грошової одиниці в умовах інфляційного процесу.

 26. Електронні перекази як засіб обігу грошей.

 27. Грошові агрегати: вітчизняний і світовий досвід їх застосування.

 28. Суть та особливості обігу депозитних грошей, векселів і чеків.

 29. Закон кількості грошей, необхідної для обігу та використання його вимог в Україні.

 30. Грошовий мультиплікатор як інструмент регулювання пропозиції грошей.

 31. Механізм балансування грошових потоків.

 32. Моделі встановлення рівноваги на грошовому ринку.

 33. Теоретичні моделі попиту на гроші та їх застосування в Україні.

 34. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей та їх застосування в Україні

 35. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги.

 36. Еволюція грошових систем і сучасність.

 37. Методи регулювання грошового обігу в Україні.

 38. Типи грошових реформ: принципи проведення та наслідки для економіки та її суб’єктів.

 39. Грошова реформа в Україні та особливості її проведення.

 40. Механізм функціонування паперово-кредитної системи грошей.

 41. Національний банк в сучасній структурі грошової системи.

 42. Валютний курс, основи його формування та регулювання.

 43. Сучасні валюти і валютні відносини, конвертованість валют.

 44. Валютний ринок та механізм його регулювання.

 45. Валютні системи і валютна політика.

 46. Необхідність і методи стабілізації валюти.

 47. Платіжний баланс, його зміст і роль у механізмі валютного регулювання.

 48. Золотовалютні резерви у системі державного регулювання.

 49. Особливості формування валютної системи України.

 50. Механізм валютних операцій у комерційних банках.

 51. Міждержавне валютне регулювання та його вплив на національну валютну систему.

 52. Доцільність валютних обмежень в Україні.

 53. Методи формування валютного курсу та практика їх використання в Україні.

 54. Міжнародні валютні ринки та українські підприємства.

 55. Загальні передумови формування і розвитку кредитних відносин.

 56. Позичковий капітал, його суть, джерела формування та механізми розширення.

 57. Роль кредиту у формуванні ринкового середовища України.

 58. Форми і види кредиту та перспективи їх розвитку в Україні.

 59. Механізм забезпечення поворотності кредиту.

 60. Грошово-кредитна політика в Україні.

 61. Кредитні відносини та інфляція.

 62. Позичковий процент та фактори його диференціації, процентна політика НБУ.

 63. Розвиток кредиту в Україні (на прикладі будь-якої галузі економіки).

 64. Фінансово-кредитні установи в Україні та перспективи їх розвитку.

 65. Небанківські фінансово-кредитні інститути в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення.

 66. Факторингові компанії та їх значення для економіки країни.

 67. Характерні риси і функції міжбанківських об’єднань.

 68. Проблеми розвитку консорціумного кредитування в Україні.

 69. Грошово-кредитна політика центрального банку держави.

 70. Функціонування центральних банків у інших країнах світу.

 71. Ризики в банківській діяльності і управління ними.

 72. Забезпечення стійкості банківської системи.

 73. Історичні етапи формування центральних банків.

 74. Механізм державного регулювання банківської системи.

 75. Механізм реалізації грошово-кредитної політики держави.

 76. Розвиток і функціонування Банку Англії.

 77. Розвиток і функціонування Банку Німеччини.

 78. Історична ретроспектива процесу формування комерційних банків.

 79. Кредитоздатність клієнта банку та методи її оцінки.

 80. Банківський факторинг та практика його застосування в Україні.

 81. Механізм іпотечного кредиту та практика його застосування в Україні.

 82. Лізингова форма кредиту та практика його застосування в роботі транспортних підприємств.

 83. Інвестиційна діяльність комерційних банків в Україні.

 84. Фінансові послуги комерційних банків: сучасний стан та перспективи розвитку.

 85. Міжнародні операції комерційних банків.

 86. Ліквідність комерційних банків і методи її забезпечення.

 87. Кредитна лінія та її роль для економіки, позичальника та кредитора. Ступінь поширення в Україні овердрафту.

 88. Система контролю за діяльністю комерційного банку.
 1. Питання для підсумкового контролю
 1. Класична та неокласична теорія грошей. Суть та основні постулати.

 2. Кейнсіанська теорія грошей. Суть та основні поступати.

 3. Еволюційна концепція виникнення грошей, суть та основні постулати.

 4. Раціоналістична концепція виникнення грошей та її різновиди, суть та основні постулати.

 5. Функції грошей, їх суть і характеристика.

 6. Форми грошей, їх еволюція і характеристика.

 7. Грошовий оборот і його структура, грошовий обіг.

 8. Грошовий ринок його структура і суб’єкти.

 9. Закон грошового обігу. Швидкість обігу грошей та порядок її розрахунку.

 10. Попит на гроші і фактори, що його визначають.

 11. Суть та механізми формування пропозиції грошей.

 12. Грошова система і характеристика її основних елементів.

 13. Основні типи грошових систем і їх еволюція.

 14. Створення і розвиток грошової системи в Україні.

 15. Вартість грошей та способи її вимірювання. Ціна грошей як капіталу.

 16. Грошова маса, показники її обсягу і структури. Грошові агрегати. Грошова база.

 17. Сутність інфляції та причини її виникнення.

 18. Класифікація видів інфляції за причинами виникнення та сферами зародження.

 19. Грошові реформи: методи та наслідки їх проведення.

 20. Форми і методи стабілізації грошей.

 21. Валютне регулювання: суть та необхідність. Механізм регулювання валютного курсу.

 22. Валютні відносини та валютні системи. Учасники та мета здійснення валютних відносин.

 23. Валютні курси та методи їх регулювання.

 24. Конвертованість валюти, її види та механізми забезпечення.

 25. Валютний ринок та категорії, що його характеризують.

 26. Теорії кредиту.

 27. Функції та роль кредиту.

 28. Класифікація кредиту залежно від суб’єкта кредитних відносин.

 29. Форми та види кредиту. Характерні відмінності кредиту, наданого в товарній і грошовій формах.

 30. Позичковий процент, його сутність і роль. Норма процента та чинники, які на нього впливають на макро і мікрорівнях. Процент в умовах інфляції.

 31. Поняття банківської системи, основи її організації, функції та завдання.

 32. Комерційні банки, їх функції та класифікація.

 33. Операції комерційних банків та їх загальна характеристика.

 34. Методи реалізації рестрикційної політики центрального банку та її суть.

 35. Кредитні відносини центрального банку з комерційними банками.

 36. Роль центральних банків в регулюванні готівкою грошового обігу.

 37. Методи реалізації експансіоністської політики центрального банку та її суть.

 38. Грошово-кредитна політика центрального банку.

 39. Інфраструктура кредитного ринку та роль фінансових посередників в реалізації кредитних відносин.

 40. Класифікація фінансових посередників, їх економічне призначення, функції та відмінності. 1. ^

  Список рекомендованої літератури


Законодавчі та нормативні акти

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Преса України, 1997.

 2. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і контролю" від 19 лютого 1993 р. із змінами, внесеними згідно з Законом №295/97-ВР України від 3 червня р. // Галицькі контракти. - 1998. -№ 50.

 3. Закон України "Про банки і банківську діяльність"// Галицькі контракти.-1997.- № 7.

 4. Закон України "Про Національний банк України" // Голос України. 1999.-№ 112.

 5. Інструкція "З організації емісійно-касової роботи в установах банків України". Затв, Постановою Правління НБУ від 7 липня 1994 № 129.

 6. Інструкція "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України". Затв. Постановою Правління НБУ від 13 жовтня: 1997 № 335 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 1997.-№ 12.

 7. Концепція організації готівкового обігу в Україні // Вісник Національного банку України. - 1998. - № 6.

 8. Положення про міжбанківські розрахунки в Україні. За Постановою Правління НБУ від 8 жовтня 1998 №414 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 1998. - № 4.

 9. Положення про порядок підтримки Національним банком України ліквідності банківської системи через операції РЕПО купівлі/продажу державних цінних паперів. Затв. Постановою Правління НБУ від 20 грудня 1996 № 333 // Збірник нормативних актів НБУ за 1996 р. –К., 1997.

 10. Положення про порядок рефінансування Національним банком України комерційних банків під забезпечення державними цінними паперами. Затв. Постановою Правління НБУ від 28 вересня 1995 №246 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 1996.-№1.

 11. Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків. Затв. Постановою Правління НБУ від 21 липня 1998 №281 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 1998. - № І 0.

 12. Положення про порядок формування банківською системою обов'язкових резервів. Затв. Постановою Правління НБУ від 26 грудня 1996 №333 // Законодавчі ї нормативні акти з банківської діяльності. - 1997. -№ 1.

 13. Положення про технічний порядок проведення аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Затв. Постановою Правління НБУ від 15 квітня 1999 №186 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 1999. - № 5.

 14. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затв. Постановою Правління НБУ від 13 жовтня 1997 № 334 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 1997. - №12.

 15. Порядок обліку готівки в установах Національного банку України. Затв. Постановою Правління НБУ від 12 грудня 1997 № 43.

 16. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку. Затв. Постановою Правління НБУ від 18 березня 1999 №127 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. -1999. - № 4.

 17. Правила проведення закритих кредитних аукціонів з продажу кредитів - Національним банком України. Затв. Постановою правління НБУ від 20 травня 1994 № 97 // Збірник нормативних актів Національного банку України за 1996 р. - К., 1997.

Підручники і монографії

1. Банковское дело: ученик / Под ред.. проф.. В.И. Колесникова. – М.: Финансы и статистика, 1995.

2. Бедринець М.Д, Кредитні спілки в системі фінансового забезпечення діяльності малого бізнесу // Фінанси України. - 2001. - № 7.

3. Василик О. Проблеми вдосконалення бюджетної і банківської системи України // Банківська справа. – 1998. - № 3.

4. Васильченко З.М. Міжнародні розрахунки в євро // Фінанси України, 1999, № 2.

5. Вахненко Т. Державний борг України: шляхи виходу із кризи // Економіка України. – 2000. - № 8.

6. Вітлинський В.В. Оцінка кредитоспроможності позичальника та ступеня кредитного ризику банку // Фінанси України. – 1999.- № 12.

7. Внукова Н. Факторинг: проблеми та шляхи розвитку в Україні // Банківська справа. - № 3.

8. Войтюк Д. Грошові потоки: класифікація та вплив на грошову масу і грошову базу // Економіка України. -1999. - № 5.

9. Вступ до банківської справи / Відп. Ред.. М.І. Савлук. – К.: Лібра, 1998.

10. Гальчинський А. Теорія грошей. – К.: Основи, 1998.

11. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система. – К.: Лібра, 1993.

12. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Банківська справа. – 1995. - № 1.

13. Грищенко О. Гроші та грошово-кредитна політика.- К.: Основи, 1996.

14. Гроші та кредит: Підручник / Відп. Ред.. М.І. Савлук. – К.: Либідь, 1992.

15. Гроші та кредит: Підручник / За ред.. проф. Б.С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000.

16. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях. Навч.пос. / За ред.. Луціва Б. – Т.: Карт-бланш, 2000.

17. Губенко С. Інфляція та експортна політика в Україні // Банківська справа. – 2000. - № 2.

18. Демківський А.В. Гроші та грошовий обіг. – К.: ГРОТ, 1999.

19. Деньги / Сост. А.А. Чухно. – К., 1997.

20. Деньги, кредит, банки / Авт. Колл. Под рук. Г.И. Кравцовой. – Минск: Меркаванне, 1994.

21. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб: Оркестр, 1994.

22. Єпіфанова А.О. Грошово-кредитна політика в Україні: тенденції та перспективи // Фінанси України. – 2000. - № 9.

23. Єрмоленко Г.Г. Аналіз кредитних операцій банків // Фінанси України. – 2001. - № 3.

24. Жан-Поль Бландіньєр. Валютний курс, його міра і роль у перехідній економіці // Фінанси України. – 200. № 8.

25. Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита. – М.: Банки и биржи, 1995.

26. Журавка Ф. Євро – нова валюта Європейського економічного і валютного союзу // Банківська справа. – 1999. - № 4.

27. Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1996.

28. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения: курс лекций. – К.: МАУП, 2001.

29. Караблин С. Банківське регулювання і грошова пропозиція. // Економіка України. – 1999. - № 4. – С. 50-57.

30. Кирилюк С. Валютні операції в комерційних банках // Банківська справа. – 1998. - № 1.

31. Клименко Т. Кредитна діяльність банків України // Економіка України. – 2000. - № 3.

32. Куліков Ю., Орленко Н. Резервування: проблеми і методи їх вирішення // Банківська справа, 1998. - № 1.

33. Лаврушин О.И. Кредит как стоимостная категория. – М. – 1990.

34. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. – К.: Знання, 2000.

35. Ладиженський М.Г. Нові тенденції на світовому фондовому ринку // Фінанси України. – 200. - № 7.

36. Лукина И.В.МВФ: история и современность // Деньги и кредит. – 1992. - № 4.

37. Лютий І.О. Проблеми монетарної політики в Україні. // Фінанси України. – 1999.- № 2.

38. Марахов К.С. Уніфікація моделі лістинг у корпоративних цінних паперів // Фінанси України.- 2001. - № 3.

39. Марфунин А.С. История золота. –М.: Наука, 1987.

40. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Ученик / Под. ред.. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 1994.

41. Мельник О. Антиінфляційна політика як фактор економічного зростання в Україні // Банківська справа. – 2000. - № 3.

42. Мельник О.М. Законодавчі основи та найважливіші параметри грошово-кредитної політики. // Фінанси України. – 2000. - № 7.

43. Милляр Р. Современная система денежных расчетов. – К.: ЄУФІМБ, 2000.

44. Мітюков І.О. Проблеми взаємодії бюджетної та монетарної політики в Україні. // Фінанси України. – 1999. - № 10.

45. Мороз А.М., Пудовкіна М.Ф. Управління грошовим обігом // Фінанси України. – 1996. - № 10.

46. Мороз А.М., Пудовкіна М.Ф. Управління грошовим обігом // Фінанси України. 1996. - № 10.

47. Никитин С.М. Теории инфляции и их эволюция // Деньги и кредит. – 1995. - № 1.

48. Нікіфоров П.О. Система регулювання грошового обігу // Фінанси України. – 2001. - № 12.

49. Нірван Л. Міжнародний валютний фонд та Україна – перспективи розвитку // Банківська справа. – 1999. - № 6.

50. Оскольський В.В. Фондовий ринок України. – К.: Скарбниця, 1994.

51. Основи банківської справи / Авт.кол. під. кер. М.І. Савлука. – К.: Лібра, 1994.

52. Основи фінансово-кредитних відносин в ринкових умовах: Навч. посібник для слухачів фак. Післядипломної освіти / Л.С. Чеснакова, Н.А. Боровик, В.В. Концева, О.Г. Головніна. – К.: УТУ, 1997.

53. Основы банковского дела / Авт. Кол.; За ред. П.Н. Мороза. – К.: Либра, 1994.

54. Пілотський В.Ф. Контроль готівкових розрахунків // Фінанси України. – 2000.- № 8.

55. Поляков В.П., Москвина Л.А. Основы денежного обращения и кредита. – М.: Инфра, 1996.

56. Резнікова О. Валютне регулювання на міждержавному рівні та його вплив на національну валютну систему // Банківська справа. – 2000. - № 4.

57. Савлук М.І. Нова національна валюта гривня працює на економіку України // Фінанси України. – 1997. -№ 2.

58. Сохнацька О. Теоретичні основи функціонування ф’ючерсних ринків // Економіка України. – 2001. - № 12.

59. Траверсе О. О. Встановлення валютного курсу національної грошової одиниці // Фінанси України. – 1999. - № 9.

60. Узмок Г.А. Державне регулювання валютною системою в Україні // Фінанси України. – 1999.- № 8.

61. Указ Президента України “Про грошову реформу в Україні” // Вісник НБУ. – 1996. - № 5.

62. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: ИПЦ “Вазар-Ферро”, 1994.

63. Фридмен М. Если бы деньги заговорили. – М., 1999.

64. Чухно А. Створення грошової системи України // Економіка України. – 1994. – № 11.

65. Швайка М.А. Банківська система України: шляхи реформування і підвищення ефективності // Економіка України. – 1999.- № 2.

66. Ющенко В., Лисицький В. Гроші в Україні. – К., 1998. – Гл. 1.

67. Ющенко В.А. Банківська система України у ринковій економіці // Економіка України. – 1994. - № 3.

68. Ющенко В.А. Проблеми демонетизації економіки України // Вісник НБУ. – 1997. - № 6.

69. Ющенко В.А., Лисицький В. Курсоутворення в Україні та уроки інших країн із перехідною економікою // Вісник НБУ. – 1997. - № 7.
Похожие:

Опис дисципліни “гроші І кредит” iconСловник з дисципліни «гроші І кредит»
Доручення банку покупця оплачувати банку постачальника рахунки останнього за відван­тажені матеріальні цінності на умовах, передбачених...
Опис дисципліни “гроші І кредит” iconВступ система роботи над описом зовнішності людини в 7 класі
Опис зовнішності людини може бути діловим, науковим та художнім. Діловий опис використовується здебільшого в судовій практиці під...
Опис дисципліни “гроші І кредит” iconМетодичні матеріали щодо поточного та підсумкового контролю знань студентів з дисципліни “культурологія”
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми з дисципліни “Культурологія”
Опис дисципліни “гроші І кредит” iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів 5 курсу медичного (назва навчальної дисципліни)
Факультету за напрямом підготовки 1101 «Медицина», спеціальністю 110101 «Лікувальна справа». „ ”, 2012. 31 с
Опис дисципліни “гроші І кредит” iconНазва пакету Назва дисципліни
Прошу включити до мого індивідуального навчального плану на 4 курс 2013/2014 навчального року для вивчення вибіркові дисципліни наступних...
Опис дисципліни “гроші І кредит” iconУчебно-методический комплекс для специальностей: 080105 Финансы и кредит; 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 080102
Учебно-методический комплекс " Маркетинг" составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего...
Опис дисципліни “гроші І кредит” iconКонспект лекцій з дисципліни "Матеріалознавство та основи технології виробництва споживчих товарів" (неофициальная версия) Дніпропетровськ 2011 зміст
Мета та завдання дисципліни “Матеріалознавство та основи технології споживчих товарів”
Опис дисципліни “гроші І кредит” iconПрограмма для студентов: 6 курса 1 образования и 5 курса 2 образования специальности: 06. 04. 00 "Финансы и кредит"
Бубнова Н. Г. Программа дисциплины "Компьютерные информационные технологии обработки налоговой информации" для студентов специальности:...
Опис дисципліни “гроші І кредит” iconЧастина Гроші І грошові системи
Державне регулювання грошового обороту та місце в ньому фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики
Опис дисципліни “гроші І кредит” iconОблік виплати заробітної плати працівникам підприємства
Перерахували гроші до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы